Odborná sekce 11 - Facility management

Co je Facility management

Facility management je smluvní dodavatelské zajištění správy budov, obsluhy, údržby, servisu a mnoha dalších podpůrných činností prostřednictvím externího dodavatele. Cílem je zvýšení efektivity smlouvou dotčených činností oproti počátečnímu referenčnímu stavu. Facility management je obor, který optimalizuje podpůrné procesy ve společnostech s ohledem na organizaci a ekonomii.
Připravované EU standardy Facility managementu (PDF, 1.32 MB)

Činnosti sekce

Odborná sekce při svém založení v 70. letech minulého století sdružovala provozovatele klimatizačních zařízení větších většinou administrativních objektů. Postupem času velká řada kolegů - členů sekce - rozšířila své pole působnosti o další činnosti související se správou objektu.

Odborná sekce původně poskytovala svým členům jinak těžko dostupné technické informace a možnost výměny zkušeností se svépomocnými opravami provozovaných zařízení. Součástí této činnosti bylo i pravidelné pořádání kurzů pro pracovníky většinou dělnických profesí.

Po roce 1989 došlo i k postupné změně ve způsobu provozování klimatizačních zařízení budov. Vznikly firmy, které na základě smlouvy převzaly provoz a údržbu zařízení techniky prostředí, případně i dalších technických zařízení budov. Jejich zástupci však převážně neměli zájem se účastnit činnosti naší sekce. Pokud měli nějaké zajímavé informace, snažili se je naopak pečlivě utajit před svými kolegy, kteří pro ně představovali konkurenci. Činnost naší odborné sekce se tak nedařilo rozvíjet a přes několik pokusů nepodařilo ani rozšířit naší členskou základnu.

Postupem času docházelo i ke změnám v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Vzrostl zájem přenechat činnosti nesouvisející přímo s předmětem podnikání firmy, dodavatelské firmě, která by převzala odpovědnost za organizační a technické zajištění všech podpůrných činností. Moderním řešením je využití metodiky Facility managementu, který lze obecně charakterizovat jako metodu, jak v organizaci vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, která v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních technických věd za účelem zkvalitnění práce, úspor finančních prostředků a lidských zdrojů.

Prakticky tato metoda zahrnuje v rámci administrativního, technického a centrálního servisu zajištění všech služeb souvisejících se správou a provozem objektů a dalších podpůrných služeb jako účetnictví, lidských zdrojů apod. Ačkoliv se zatím Facility management většinou nepraktikuje v celé své šíři, jako metoda se velmi rychle začíná využívat a představitelé firem, které ji poskytují, začínají projevovat zájem své zkušenosti a výsledky prezentovat.

Protože Facility management je vývojovým pokračováním činností, kterými jsme se v sekci až doposud zabývali, požádali jsme Radu Společnosti pro techniku prostředí o souhlas s rozšířením našich aktivit a s tím i o změnu názvu odborné sekce na Facility management. Rada na své schůzi dne 12. 12. 2006 náš návrh odsouhlasila.

Hlavním programem odborné sekce je aktuálně seznamovat své členy a zainteresovanou veřejnost s možnostmi Facility managementu, zejména pak se zaměřením na oblasti správy technické infrastruktury. V praxi se totiž ukazuje, že s postupným rozšiřováním typů a rozsahu poskytovaných podpůrných služeb klientům se vytrácí dříve samozřejmá technická odbornost a zručnost, nezbytně nutná pro kvalifikované provozování,  údržbu a ošetřování technických zařízení budov, což je zvláště výrazné v souvislosti s využívání zařízení techniky prostředí - jmenovitě pak zařízení vzduchotechniky (zvláště klimatizace), tepelného hospodářství, zařízení pro ochlazování budov a řídicích systémů. Tomuto poklesu zájmu o jednu z nejdůležitějších částí portfolia služeb Facility managementu se odborná sekce snaží čelit organizováním praktických odborných technických kurzů pro výkonné provozní pracovníky a zprostředkováním výměny zkušeností mezi odbornými společnostmi, které jsou za úroveň kvality funkce technických zařízení budov odpovědné. Z tohoto důvodu pořádáme vícedenní kurzy na téma Provoz a údržba klimatizačních zařízení, Chlazení v technice prostředí a Facility management se zaměřením na správu technické infrastruktury. Na druhé straně pak chceme poskytnout potenciálním zájemcům informace o službách, které si mohou zajistit metodou outsourcingu a zprostředkovat reference o případných dodavatelích. 

V případě zájmu o spolupráci nebo o další informace nás kontaktujte prostřednictvím emailu stp@stpcr.cz