Issue 3/1966

PDF 7.5 MBHEMZAL K.113 - 123
PDF 7.5 MBCHLUPÁČ O.125 - 129
PDF 7.5 MBRANSDORF J.130 - 136
PDF 7.5 MBMAŠEK V.137 - 142