Issue 6/1964

TŮMA V.244 - 249
MACH V.250 - 259
CIHELKA J.260 - 267
MERTA O.268 - 270
TŮMA V.275 - 275
TŮMA275 - 276
POLYDOROVÁ279 - 280
CIKHART281 - 286