Issue 6/1984

PDF 7.1 MBOPPL L.321 - 329
PDF 7.1 MBHLADKÝ,V.331 - 335
PDF 7.1 MBCIHELKA,J.337 - 348
PDF 7.1 MBKORDÍK J., HOUŠA K.351 - 358
PDF 7.1 MBGORNER P., GUTOWSKI W.361 - 368