Issue 1/1978

PDF 8.8 MBBOSLOVSKIJ V.1 - 8
PDF 8.8 MBBOGUSLAVSKIJ,L.11 - 16
PDF 8.8 MBGROMOV N.19 - 26
PDF 8.8 MBJEGIAZAROV A.27 - 34
PDF 8.8 MBKARPIS E.37 - 41
PDF 8.8 MBLIVČAK I.43 - 49
PDF 8.8 MBTETEREVNIKOV V., PAVLUCHIN L.51 - 57