Issue 1/1978

BOSLOVSKIJ V.1 - 8
BOGUSLAVSKIJ,L.11 - 16
GROMOV N.19 - 26
JEGIAZAROV A.27 - 34
KARPIS E.37 - 41
LIVČAK I.43 - 49
TETEREVNIKOV V., PAVLUCHIN L.51 - 57