Issue 1/1981

PDF 8.7 MBRAYMAN V.1 - 11
PDF 8.7 MBVACEK J.13 - 19
PDF 8.7 MBBARNA J.21 - 25
PDF 8.7 MBOPPL L., WIRTH Z.41 - 63