Issue 1/1981

RAYMAN V.1 - 11
VACEK J.13 - 19
BARNA J.21 - 25
OPPL L., WIRTH Z.41 - 63