Issue 3/1971

PDF 7.8 MBHLADKÝ V.109 - 123
PDF 7.8 MBFOLTIN J.125 - 134
PDF 7.8 MBPETÁK V.135 - 144
PDF 7.8 MBSTRAKA R.145