Issue 6/1966

CHLUPÁČ O.273 - 278
HEMZAL K.279 - 284
HABER,J.286 - 290
GINSBURG,A.S.;KRASNIKOV,V.V.;SELJUKOV,N.G.292 - 295
MIXAN,L.297 - 304
QUITTER,V.305 - 313