Issue 6/1966

PDF 10.1 MBCHLUPÁČ O.273 - 278
PDF 10.1 MBHEMZAL K.279 - 284
PDF 10.1 MBHABER,J.286 - 290
PDF 10.1 MBGINSBURG,A.S.;KRASNIKOV,V.V.;SELJUKOV,N.G.292 - 295
PDF 10.1 MBMIXAN,L.297 - 304
PDF 10.1 MBQUITTER,V.305 - 313