Issue 6/1988

HALAHYJA M., SOBOTKA P.325 - 336
MACOŠKOVÁ,L.,VALENTA,V.337 - 348
VAVERKA J.349 - 356