Issue 6/1988

PDF 8.5 MBHALAHYJA M., SOBOTKA P.325 - 336
PDF 8.5 MBMACOŠKOVÁ,L.,VALENTA,V.337 - 348
PDF 8.5 MBVAVERKA J.349 - 356