Číslo 1/1996

Chrání vysoká ionizace ovzduší v bytech zdraví lidí ? PDF 31,9 MB

Anotace...

Měření ve 29 domech obce Petrovice prokázala zvýšené hodnoty objemové ekvivalentní aktivity radonu (i přes 1 000 Bq/m3) a současně vysoké koncentrace lehkých iontů, Současně nebyl prokázán zvýšený výskyt plicní rakoviny. Autoři vyslovují hypotézu o pro­tektivním účinku atmosférických iontů vůči radonu. Předkládají vysvětlení, že inhalace vysoce ionizovaného vzduchu posiluje samočisticí schopnost plic. Epidemiologická studie, která by mohla kvalifikovat míru zvýšení rakoviny plic v závislosti na expozici radonu s pň1Jlédnutím zejména ke kuřáckým návykům v domácnosti, bude ukončena v roce 1996.
LAJČÍKOVÁ A., THOMAS J.2 - 3
Návrh a realizace dodatečných tepelných izolací budov PDF 31,9 MB

Anotace...

Autor v článku konstatuje vysokou provozní náročnost velké většiny budova uvádí postup a zásady, které je nutno zohlednit při volbě, návrhu a realizaci jejich dodatečného zateplení. Stručně charakterizuje základní způsoby zateplení.
SVOBODA P.4 - 7
Plynová kotelna s kondenzací spalin PDF 31,9 MB

Anotace...

V rámci projektu PHARE byla v Praze rekonstruována jedna starší plynová kotelna na kotelnu vybavenou špičkovou technologií, mimo jiné kotli s kondenzací spalin. Cílem projek­tu bylo prokázat možnosti úspory paliv využitím kotlů s kondenzací spalin ve spojení se starší, do jisté míry předimenzovanou otopnou soustavou sedmipodlažního bytového domu. Pro realizaci projektu bylo vybráno sídliště Podbělohorská, z toho důvodu, že je zde 9 ste­jných budov bytových domů, každý s vlastní kotelnou, takže po dokončení bude možné porovnat a zhodnotit dosažené efekty.
FANTYŠ J.9 - 10
Projektování zařízení na zkapalněný topný plyn propan ( II.část ) PDF 31,9 MB

Anotace...

-
DOUBKOVÁ D.11 - 15
Projektant a spotřeba tepla bytů s ústředním vytápěním PDF 31,9 MB

Anotace...

Narůstající ceny za teplo, dodávané při ústředním vytápění bytů, vedly nejen k zavádění technických opatření zlepšujících kvalitu otopných soustav, ale i k jejich vybavování měřením spotřeby tepla. Základním údajem pro řešení tohoto problému je roční spotřeba tepla vypočtená projektantem, ale je třeba také odhadnout chování uživatelů bytů v sou­vislosti s topným a regulačním systémem, neboť základní tepelné ztráty jsou počítány a otopné plochy navrženy podle příslušných norem pro mezní podmínky. Uvádějí se dva základní způsoby rozdělení nákladů na vytápění: na základě měření teploty a bez měření.
BEROUNSKÝ V., LAIN M.16 - 22
Odvod spalin ze spotřebičů, konstruovaných pro využití kondenzačního tepla PDF 31,9 MB

Anotace...

Kotle a spotřebiče, využívající kondenzačního tepla vodních par ze spalin, produkují různě kyselé kondenzáty (olejové kotle - pH 3,7 až 5,5) a kladou některé zvýšené požadavky i na odvod spalin. Jsou uvedeny v textu i s vhodnými příklady.
OGOUN M.23 - 25
Bilancování vzduchu v teplovodních otopných soustavách PDF 31,9 MB

Anotace...

Rozpustnost vzduchu ve vodě klesá s rostoucí teplotou a snižujícím se tlakem. Částečně nebo chybně odvzdušňovaná otopná soustava má kratší životnost, vykazuje poruchy dodávky tepla do neodvzdušněných těles a termostatické soustavy mohou být nadměrně hlučné. Uvádí se způsob výpočtu množství pohlceného a uvolňovaného vzduchu a pravid­la správného odvzdušněni.
VALENTA V., PÁCA P.27 - 30
Energeticky úsporná vytápěcí technika v SNR PDF 31,9 MB

Anotace...

-
OGOUN M.34
Tepelné poměry v otopném období 1994 - 1995 v Praze PDF 31,9 MB

Anotace...

-
HLAVIČKA V.36 - 37
Potlačování sepse a přenosu TBC v nemocnicích PDF 31,9 MB

Anotace...

-
GALSON E. L., GUISBOND J.39 - 42
Okna a tepelné ztráty budov PDF 31,9 MB

Anotace...

-
NEUŽIL M.43 - 46
Využití sluneční energie v zemích s chladným klimatem PDF 31,9 MB

Anotace...

-
WOLLENG T.54 - 56