Číslo 5/2014

Měření vysokých povrchových teplot bezkontaktním způsobem PDF 2,3 MB

Anotace...

Článek se zabývá měřením vysokých povrchových teplot termografickou metodou. Autor ověřuje teoretické předpoklady použitelnosti bezkontaktního měření vysokých teplot na několika experimentálních měření. Experimentální ověření je zaměřeno na rozsah spektrální citlivosti bezkontaktních přístrojů a použití speciálního nástřiku měřeného povrchu. Závěr článku je věnován vlivu okrajových podmínek na přesnost měření.
VAVŘIČKA R.210 - 213
Návrh tloušťky tepelné izolace s ohledem na úsporu energie PDF 2,3 MB

Anotace...

Článek se zabývá praktickými dopady a problémy při navrhování tloušťky tepelných izolací podle našich předpisů. Autor ve svém příspěvku dokázal přehledným způsobem porovnat požadavky našich předpisů a důsledky, které přinášejí s legislativou evropských států.
KOVERDYNSKÝ V.214 - 224
Větrání garáží (3. část) PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek shrnuje podstatné informace k aktuální tematice - větrání garáží v České republice. Pro rozsáhlost problematiky byl příspěvek rozdělen do tří částí. Třetí část se věnuje jednak požárnímu větrání a dále ovládání, provozním režimům, detekci a monitoringu škodlivin. Všechny tři části vycházejí z právních a normativních předpisů, které pro oblast větrání garáží platí. Zabývají se také novou situací ohledně možnosti parkování vozidel na plynná paliva. Jsou popsány zejména návrhové zásady větracích systémů, které se mohou v garážích vyskytovat a jejich provozování. V druhé části byla rovněž zmíněna analýza rizika vzniku výbušné atmosféry v případě parkování vozidel na plynná paliva a protokol o určení vnějších vlivů. Příspěvek je určen nejen projektantům vzduchotechniky, ale směřuje rovněž k architektům a projektantům všech souvisejících stavebních oborů. Cenné informace zde naleznou také zástupci dalších zájmových skupin, jako jsou investoři, developeři, dodavatelé, provozovatelé, stavební úřady, dotčené orgány státní správy, apod.
TOMAN S.226 - 230
Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů PDF 1,2 MB

Anotace...

Člověk tráví většinu života v uzavřeném prostředí domů a bytů. Zatímco venku se škodliviny vzdušnou masou ředí, ve vnitřním prostředí se mohou koncentrovat. Toto nebezpečí stoupá po instalaci těsných oken a zateplení fasády. Jednou z významných, život ohrožujících škodlivin je radon v ovzduší. Tento plyn, který se do objektů dostává převážně z podloží, je významnou příčinou rakoviny plic. Česká republika je zemí s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech v Evropě. Průměrná objemová aktivita radonu je u nás 120 Bq/m3, vyšší má 30 % obyvatelstva, opakovaně byly naměřeny i několikatisícové hodnoty. Ročně u nás umírá 5600 osob na zhoubné plicní onemocnění, 16 % z nich, tj. asi 900, je zapříčiněno radonem v ovzduší, resp. produkty jeho rozpadu za vzniku ionizujícího záření. V současnosti probíhá na základě Usnesení vlády ČR již třetí dekáda Radonového programu, ve kterém zastupuji Ministerstvo zdravotnictví. V informativním sdělení upozorňuji na toto významné riziko a nutnost ochrany zdraví. Dostatečné větrání každého objektu je nezbytnou podmínkou.
LAJČÍKOVÁ A.232 - 234
Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách PDF 1,8 MB

Anotace...

Článek přibližuje principy návrhu a realizaci protiradonových opatření ve stávajících stavbách. Uvedeny jsou typické účinnosti a schémata nejpoužívanějších opatření.
JIRÁNEK M.236 - 238
Teoretická analýza plochého solárního kolektoru s vakuovým zasklením PDF 1,3 MB

Anotace...

V článku je teoretickými výpočty analyzován plochý solární kolektor s vakuovým zasklením, které se v posledních letech objevuje v oblasti zasklení budov. Kromě stanovení křivek účinnosti různých variant kolektoru s vakuovým zasklením, je porovnána i možná produkce tepla během roku při různých provozních teplotách.
SHEMELIN M., MATUŠKA T.240 - 244
Solar Decathlon 2013 – Air House PDF 4,5 MB

Anotace...

Solar Decathlon je mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických solárních domů pořádaná Ministerstvem energetiky Spojených států (U.S. Department of Energy – DOE ) a Národní laboratoří obnovitelných energií (National Renewable Energy Laboratory – NREL ). Soutěž probíhá v USA od roku 2002, v roce 2013 proběhl už 6. ročník. Tým studentů ČVU T se soutěže zúčastnil s energeticky soběstačným domem “AIR House“. Stavby jsou hodnoceny v 10-ti disciplínách a tým získal 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě. Celkové 3. místo potvrdilo, že integrální navrhování je správnou cestou. Autor se účastnil soutěže jako odborný konzultant a zároveň jako student.
ŽEMLIČKA J.246 - 248
Měření a optimalizace chladivových zařízení v provozu PDF 2,3 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje základní možnosti a vybavení měřicího přístroje ClimaCheck, který byl použit pro optimalizaci množství chladiva ve starším tepelném čerpadle země-voda. V úvodní části je popsána měřicí metoda a její princip pro měření tepelných čerpadel a chladicích zařízení. Další část je věnována samotnému měření tepelného čerpadla s chladivem R407C. Optimalizace provozního množství chladiva proběhla na základě měření teploty po kompresi, podchlazení kapalného chladiva za kondenzátorem a topného faktoru. V poslední části jsou pak naznačeny některé další možnosti vyhodnocování provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel.
SEDLÁŘ J.250 - 254