Recenze

Recenzní řízení

Redakční rada časopisu si vyhrazuje právo rozhodnout zda je příspěvek přijatelný k publikování, podrobit jej odborné recenzi a pokud je to nutné, požadovat změny v obsahu, délce a úpravy terminologické a jazykové. Autor předává příspěvek, který je originální prací a nepředpokládá její publikaci v jiném periodiku. Autoři jsou o výsledku recenze informováni elektronickou poštou.

Každý článek prochází nezávislým recenzním řízením. Původní vědecká nebo přehledová stať je publikována pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Recenzent odevzdává redakci časopisu vyplněný recenzní formulář, který je archivován nejméně po dobu pěti let.

Pro autory

Váš článek bude posuzován jedním nebo několika samostatnými recenzenty. Recenzenta nepokládejte za protivníka, ale za kolegu, který společně s Vámi garantuje jazykovou a odbornou úroveň zveřejněného článku. Uvažujte proto pečlivě o všech recenzentových připomínkách a návrzích. Některé z nich nemusí být správné, nebo mohou ukazovat, že recenzent Vám nerozuměl. V takovém případě uvažujte, zdali nemohou být stejným způsobem zmateni také čtenáři a pokuste se přepsat tuto část tak, aby takové nebezpečí bylo minimální. Mějte stále na mysli, že článek má být jasný a že recenzent je pravděpodobně typickým čtenářem, anebo je přinejmenším typický pro značnou část čtenářů.

Může se stát, že recenzent dokonce přinese významný technický příspěvek k Vašemu článku, například lepší metodu odvození nějaké rovnice nebo naznačí vhodnější způsob prezentace výsledků. Takové impulsy by neměly být odmítnuty. Netrvejte na publikování horšího postupu z důvodu, že se nejedná o Vaši myšlenku. Vaše odpovědnost ke čtenáři je vždy tím nejdůležitějším aspektem. Je však správné označit recenzentův příspěvek v textu, případně jej požádat, aby napsal dodatek pod svým vlastním jménem.

Pro recenzenty

Recenzent se výraznou měrou podílí na úrovni publikovaných článků. Dbá na srozumitelnost a užitečnost příspěvku pro čtenáře. Doporučuje příspěvky k přijetí příp. k odmítnutí, doporučuje zařazení do příslušných rubrik. Schvaluje, případně upravuje anotaci a klíčová slova. Projednává s autorem úpravu textu, příp. navrhuje "poznámku recenzenta".

Recenzent rozhodne, zda text článku představuje vědeckou nebo přehledovou stať, či zda se jedná o stať jiného druhu. Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku prezentuje původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).

Recenzent kontroluje, zda příspěvek obsahuje abstrakt, který splňuje veškeré náležitosti a odpovídající zdroje literatury (vč. článků uveřejněných ve VVI nebo ZTV) nejlépe abecedně řazené. Veškeré zdroje by měly být v textu řádně citovány.