Informace pro autory

Pro zpracování příspěvku doporučujeme použít šablonu pro napsání příspěvku a vzor grafu.

Příspěvky zaslané k publikaci by měly obsahovat:

  • Název,
  • Abstrakt,
  • Tabulky a obrázky včetně popisu,
  • Závěr,
  • Seznam literatury,
  • Kontakt na autora.

Rozsah příspěvku: Rozsah jednoho uceleného příspěvku by neměl přesáhnout 12 stran A4 vč. obrázků a tabulek. Dlouhé příspěvky lze rozdělit do dílčích ucelených částí a otisknout je na pokračování.

Formát příspěvku (příklad pro popis experimentální práce)

Název, který vyjádří obsah článku.

Abstrakt, nebo také „Souhrn“ = stručný výtah, který je mini verzí příspěvku a nemá přesáhnout 250 slov. V abstraktu se uvedou zásadní poznatky, podstatu a cíle zkoumání, použité metody, sumarizuje výsledky a zásadní závěry.

Publikovaný článek přináší nárůst informací. Abstrakt spolu s výstižným názvem slouží k rychlé identifikaci předkládaných informací. Všeobecně by měl „Souhrn“ obsahovat jen minimum o pozadí problému a měl by co nejdříve pokročit k tomu, co bylo vykonáno a čím práce k řešení problému přispěla. Uvažte, že mnohdy váš článek nemusí být čtenáři přímo dostupný, a proto zahrňte do „souhrnu“ to, co považujete za nejcennější z Vaší práce, včetně nejvýznamnějších závěrů, případně poznámky o zajímavé technice anebo přístrojovém zařízení. Není zde ovšem dostatek místa pro všechny detaily, které byste čtenáři rádi sdělil, přesto však uveďte tolik, aby se čtenář mohl rozhodnout zdali si má objednat celý článek (časopis) pro detailní studium.

Souhrn není vlastně částí článku samého, ale spíše duplikací, takže opakování některých částí článku nemusí být považováno za nedostatek. Například nemusíte váhat uvést věty, které jsou přímo převzaté z úvodu, závěru anebo jiné části článku. Mnohý čtenář začne přímo čtením „Souhrnu“, aby získal rychlý přehled o obsahu. Nemusíte však této kategorii čtenářů věnovat nějakou zvláštní pozornost: materiál, který poslouží primárnímu přehledu, vyhoví i pro tento účel sekundární.

Úvod, který může obsahovat přehled novějších informací, který umožní pochopit, porozumět a zhodnotit výsledky uvedené v příspěvku.
Teorie
Experimentální část, která podá přehled o použitém zařízení a metodách použitých k získání výsledků.
Výsledky řešení, které jasně uvedou získané poznatky v grafech a tabulkách.
Diskuse, která vyjádří vztahy a zobecnění výsledků a ukáže jejich význam v porovnání s dříve publikovanými poznatky. Charakter některých prací může výhodně zkombinovat uvedení výsledků a jejich diskusi, což zlepší přehled a ulehčí pochopení sdělovaného čtenáři.
Závěry, které uvedou jeden nebo více výsledků a jejich diskuse.
Literatura, která musí být číslována v textu použitím hranatých závorek [1] a uvedena v seznamu, zařazeném na konci příspěvku.

Grafy a obrázky dodejte samostatně nejlépe ve formátu *.jpg, *.tif, případně *.cdr. Rozlišení obrázků musí být minimálně 300 dpi. Obrázky budou zmenšeny na šířku cca 89 mm, velké na 120 mm. Pro čitelnost po zmenšení musí být všechny popisky nejméně z písma Arial Narrow, nebo Arial 16 bodů – obyčejně (ne tučně). Mnoha popiskům se pokud možno vyhněte. Jednotky u popisků se píší do hranaté závorky; např. [°C], [%]. Obsahuje-li příspěvek více grafů, měly by mít všechny stejně širokou základnu. Nereprodukovatelné obrázky mohou být důvodem pro vrácení příspěvku k přepracování.

Zpracování příspěvku (sazba)

Časopis je zpracováván v DTP studiu v programu QuarkXPress. Aby bylo možno Vaše příspěvky do "sázecího" programu exportovat, je nutné pro omezení chyb dodržet typografická pravidla. Jsou stejně důležitá jako pravidla pravopisná. Pravidla jsou uvedena v šabloně pro napsání příspěvku.

Použité zdroje (Literatura) uvádějte správně podle normy ČSN ISO 690 (2011) v abecedním pořadí. Nejprve se uvedou zdroje se jmenovanými autory, následně právní předpisy, normy, směrnice a nakonec webové stránky.

Citace vědecko-kvalifikační práce:
[1] CÍRKVA,V. Fluoroalkylderivates of Hydroxycompounds and Ethers. Praha: VŠCHT, 1997.
(Název – jako u každé monografie – kurzívou).

Citace knihy (monografie):
[2] CHYSKÝ, J., HEMZAL, K., aj. Větrání a klimatizace. Brno: Bolit, 1993.
(Žádná dvojtečka mezi jménem autora a názvem práce. Název knihy kurzívou. Naopak, dvojtečka mezi místem vydání
a nakladatelem.)

Základní citace sdělení ve sborníku z konference:
[3] LAIN, M., HENSEN, J. Passive and low energy cooling techniques. In: 17th air-conditioning and
ventilation conference 2006. Prague: Society of Environmental Engineering, 2006, s. 183-188. ISBN 80-02-018117.
(Standardní číslo není povinné, je pouze doporučené, usnadňuje ale vyhledání zdroje.)

Základní citace článku z časopisu:
[4] NOVÝ, R. Hluk z potrubí. Vytápění, větrání, instalace. 2007, roč. 16, č. 4, s. 200 – 202. ISSN 1210-1389
(Název časopisu kurzívou. Údaje v pořadí: rok, ročník, číslo, stránky.)

Citace konkrétního příspěvku z webové stránky:
[5] ZMRHAL, V. Sálavé chladicí systémy (I).  In: TZB-info [online]. 1. 5. 2006. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/3251-salave-chladici-systemy-i

Citace normy:
[6] ČSN ISO 690:2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
(Vždy s udáním roku, od kdy norma platí.)

Citace webové stránky jako celku:
[7] Vytápění, větrání instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2012. Dostupné z: http://www.stpcr.cz/vvi

Zasílání příspěvků

Hotové příspěvky zasílejte na adresu Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Přijetí příspěvku a copyright

Redakční rada časopisu si vyhrazuje právo rozhodnout zda je příspěvek přijatelný k publikování, podrobit jej odborné recenzi a pokud je nutné, požadovat změny v obsahu, délce a úpravy terminologické a jazykové. Autor předává příspěvek, který je originální prací a nepředpokládá její publikaci v jiném periodiku. Pokud recenzent rozhodne, že příspěvek je vhodný k publikování uzavírá se s autorem licenční smlouva.