Číslo 1/1994

Výpočet vytápění tmavými plynovými zářiči PDF 26,7 MB

Anotace...

V článku je popsán praktický postup výpočtu vytápěni' tmavými plynovými zářiči. Ve stručném přehledu je uveden postup při projektování. Výpočet je doložen phklady. Postup výpočtu vycházf z empirických poznatků převzatých z cizf literatury, z vlastnfch poznatků a zkušenostf autora. Přfspěvek je vhodný pro praktické použitf v projekčnf praxi.
KOTRBATÝ M.2 - 7
Integrovaný přístup k řešení systému vytápění, větrání a klimatizace v budovách (HVAC) PDF 26,7 MB

Anotace...

Vzájemné dynamické tepelné působení budovy a systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), které ji sloužl; je dosud stále obtížné určit předem. Protože význam tohoto vzájemného tepelného působení v praxi vzrůstá, stávají se důležitějšími i všechny znalosti, související s tímto jevem, stejně jako i znalost prostředků k jeho vyhodnocenJ: V článku jsou uváděny důvody proč mají být tyto prostředky založeny na jednotném přístupu k celému problému. V článku je v hlavních rysech popsán výzkumný projekt zaměřený na vývoj a zdokonalení prostředků pro hodnocení provozu budov ve vztahu ke sledovanému problému. Práce se zabývala rozšířením existující simulace energetického prostředí též na toky médií a na simulaci funkce strojniho zařízem: Aplikace tohoto integrovaného simulačmno systému je demonstrována na vzorovém přlkladu.
HENSEN,J.L.M.8 - 11
Snižování hluku ( VIII.část ) PDF 26,7 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.12 - 13
Se směšovacím větráním k dosažení čistých prostor PDF 26,7 MB

Anotace...

Místnosti třídy 5 a 6 jsou též čistými prostory! Rádi mluvíme o High Tech mikroelektroniky, o 4-, 16- nebo 64 megabytovém čipu a o třídách čistého prostoru 1-, 1 nebo -,1 - přitom se však často zanedbává problematika místností s nižší klasifikací. A to neprávem ! Již dávno se v průmyslu na širokém základu poznalo, že již s jednoduchými, levnými čistými místnostmi se dá ekonomicky dosahovat zlepšování výrobků. Obory vedle elektroniky, jako optika, přesné strojírenství, výroba léků a lékařská technika a též potravinářský průmysl již dávno vstoupily do techniky čistých prostorů ve třídách 5 a 6.
SCHIERP,W.15 - 17
Uplatnění a význam kondenzační techniky PDF 26,7 MB

Anotace...

V článku se uvádějí vlastnosti plynových kotlů s využitím kondenzačního tepla spalin a požadavky při jejich instalaci a provozu.
PETRLÍK,J.18 - 23
Svařování moderními technologiemi a pracovní ovzduší PDF 26,7 MB

Anotace...

Článek uvádí souhrn dosavadních znalostí o tvorbě ozónu a oxidů dus/ku během svařování v ochranné atmosféře. Jsou uvedeny naměřené koncentrace ozónu, oxidu dusičitého a aerosolů v pracovním ovzduší pěti robotizovaných pracovišť.
PATA J.24 - 27
Použití tepelných čerpadel na vytápění skleníků a foliovníků PDF 26,7 MB

Anotace...

Článok sa zaoberá problematikou využitia tepelných čerpadiel na vykurovanie sklemkov a foliovmkov s ohíadom na špecifické požiadavky pestovaných kultúr. Prináša tiež poklady vykurovania s využitím energie geotermálnej vody s tepelnými čerpadlami.
FURI,B. TAKÁCZ,J.30 - 33
Systémy vytápění a klimatizace oceněné ASHARE v roce 1993 PDF 26,7 MB

Anotace...

-
KUBÍČEK,L.37 - 41