Číslo 1/1998

Vysoušení bytů a staveb postižených povodněmi PDF 38,4 MB

Anotace...

Je uveden rozbor časového průběhu sušení stavebních materiálů a doporučen postup při vysoušení staveb, který zamezí nebezpečí jejich popraskání a destrukce. Jsou doporučeny vhodné přístroje k vysoušení bytů a rodinných domů.
Viktorin Z.2 - 3
Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (VII.) PDF 38,4 MB

Anotace...

Práce hodnotí funkci dalších 10 přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v míst­nostech. Za stejných a vzájemně porovnatelných experimentálních podmínek byly stanoveny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku a v některých případech koncentrace ozónu a lehkých negativních iontů v ovzduší.
Šimeček, J.; Lajčíková, A.; Mathauserová, Z.; Jandák, Z.4 - 6
Využitie numerických metód pri riešení teplárenského potrubia PDF 38,4 MB

Anotace...

Článek seznamuje s výsledky řešení napjatosti potrubního úseku s kompenzátorem tvaru S numerickými metodami metodou konečných prvků. Jsou srovnávány dvě metody PIPE ljednodušší - potrubí je uvažováno jako hmotná čára) a SHELL4 (je respektován příčný průřez potrubí).
Čarnogurská, M.7 - 9
Expanzní nádoby a revidovaná ČSN 06 0830: 96 PDF 38,4 MB

Anotace...

"Zabezpečovací zařízení soustav ústředního vytápění a ohřevu teplé užitkové vody" Klíčová slova: norma, vytápění, expanzní nádoby, zabezpečovací zařízení
Jirout V.10 - 10
Chemické palivové články - "kogenerace" budoucnosti PDF 38,4 MB

Anotace...

Článek seznamuje s principem palivových článků, materiály používanými při jejich výrobě, s vývojem jednotlivých typů článků ve světě a konkrétními případy jejich komerčního využití. V závěru se zdůrazňují výhody - vysoká elektrická účinnost, nízká hlučnost a extrémně nízké emise. Palivové články umožňují nejšetrnější využití plynných fosilních paliv s ohledem na životní prostředí.
Brož, K.11 - 15
Rekonstrukce věžového domu PDF 38,4 MB

Anotace...

Článek přináší zkušenost s aplikací jednotrubkové otopné soustavy ve věžovém domě v souvislosti s rekonstrukcí zaří­zení pro vytápění. Popisuje použité metody a upozorňuje na důležité konstrukční a stavební detaily při realizaci díla. Z těchto důvodů představuje článek velmi dobře použitelnou informaci pro projektanty i realizátory obdobných akcí.
Fischer, P.16 - 17
Změna výkonu otopného tělesa při napojení otopné soustavy na síť CZT PDF 38,4 MB

Anotace...

Autor se zabývá ovlivněním tepelného výkonu otopných těles u otopných soustav napojených na sítě CIT. Matema­ticky popisuje jak je ovlivněn výkon otopného tělesa při změně hmotnostního průtoku v primární či sekundární síti.
Bašta J.18 - 20
Porovnání optických a tepelně technických vlastností čirého skla, drátoskla a polykarbonátových materiálů PDF 38,4 MB

Anotace...

Čánek porovnává optické a tepelně technické vlastnosti čirého skla, drátoskla a vícevrstvých polykarbonátových materiálů používaných v konstrukcích světlíků a prosvětlovacích pásů. V příspěvku jsou zvýrazněny vzájemné výho­dy a nevýhody daných transparentních materiálů podle maximálních úspor energie na vytápění a větrání při součas­ném zachování tepelné pohody.
Neužil M.21 - 26
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu PDF 38,4 MB

Anotace...

Uvedeny jsou zvláštní předpisy, které platí pro elektrické zařízení v provozech s nebezpečním výbuchu.
Černý, V.28 - 30
Způsoby uplatnění obtoku u hydrodynamických čerpadel PDF 38,4 MB

Anotace...

Problematika obtoku hydrodynamických čerpadel je v článku posuzována v širších souvislostech a navazuje na přís­pěvky publikované ve VVI, pojednávající o řízení průtoku oběhových čerpadel teplovodních systémů obtokem. V člán­ku jsou uvedeny příklady použití obtoku při spouštění a provozu hydrodynamických čerpadel. Popsána je také funkce obtoku, který slouží jako ochrana proti přehřátí odstředivých čerpadel provozovaných při velmi malých průtocích.
31 - 33
Sledování mikroklimatických podmínek v kabinách strojů a zařízení PDF 38,4 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření parametrů pracovního prostředí v kabinách lokomotiv.
Hollerová J.34 - 36
Tepelná čerpadla s vodní smyčkou PDF 38,4 MB

Anotace...

-
Klimeš J.38 - 41
Problematika vytápění, větrání a klimatizace z energetického hlediska PDF 38,4 MB

Anotace...

-
47 - 48