Číslo 1/2008

Otopné období 2006/07 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 2,3 MB

Anotace...

Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2006/07 v Praze. Z naměřených klimatických prvků v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění podle denostupňové metody pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a rekapitulují ráz počasí během tohoto období v celé České republice.
Ptáková, D.2 - 9
Hydraulické chování rgulačních ventilů s P regulátorem

Anotace...

Článek se zabývá hydraulickým chováním regulačních ventilů otopných těles osazených P regulátorem v potrubní síti. Upozorňuje na změny a určitá specifika vycházející z osazení P regulátoru a z požadavku na zachování regulační schopnosti ventilu.
Bašta, J.10 - 13
Role Facility managementu v dnešní firmě, Strategie podniku

Anotace...

V článku jsou uvedeny základní atributy nového způsobu provozování technických zařízení budov, který je součástí metodiky Facility Managementu. Důraz je kladen na důvody a znaky uplatňování charakteristických procesů a jejich obsah při obchodním pojetí této činnosti.
Krupanský, D.14 - 15
Operativní teplota v hodnocení tepelné rovnováhy člověka

Anotace...

Operativní teplota k hodnocení podmínek, které vytvářejí parametry prostředí pro odvod tepelné produkce člověka, zahrnuje jen tři veličiny: teplotu vzduchu, střední radiační teplotu a rychlost proudění vzduchu. Otázkou je, zda člověku vyhovuje libovolná kombinace těchto parametrů. Odpověď přináší analytické řešení Fangerova modelu PMV-PPD. V článku je sestaven výpočet do procesoru MS Excel a použit k řešení vytypovaných úkolů. Algoritmus a postup výpočtu může být využit projektanty, nebo posuzovateli zařízení.
Hemzal, K.16 - 23
Výskyt stafylokoků v ovzduší

Anotace...

Stafylokoky jsou celosvětově nejrozšířenější bakterie, které se přenášejí vzduchem. V různých prostorách (stanice metra, nemocnice, kanceláře, domácnosti) a ve venkovním prostředí jsme sledovali koncentraci stafylokoků v ovzduší s cílem zjistit, jak je koncentrace stafylokoků v ovzduší ovlivněna větráním. Nejvíce stafylokoků bylo zjištěno v ovzduší čekáren pacientů, dále následovaly pokoje pacientů v nemocnicích, prostory ve stanicích metra, domácnosti a kanceláře. Nejnižší koncentrace stafylokoků byly zjištěny ve venkovním ovzduší. Koncentrace stafylokoků v ovzduší závisely na počtu osob v místnostech a nebyly ovlivněny rychlostí proudění vzduchu a použitím VZT. Z hlediska výskytu stafylokoků v ovzduší považujeme větrání okny za významné hygienické opatření.
Klánová, K, Lajčíková, A.24 - 25
Ochranné nápoje

Anotace...

Je předložena informace o přípravě nového vládního nařízení, jehož součástí je kapitola o ochranných nápojích. Je vysvětlen nový přístup k jejich poskytování při práci. Autorka seznamuje čtenáře s dělením vod podle množství rozpuštěných pevných látek a nabízí přehled dostupných vod a jejich celkové mineralizace.
Lajčíková, A.26 - 28
Ekonomická náročnost provozu teplovzdušného vytápění

Anotace...

Článek si klade za cíl porovnat ekonomickou náročnost provozu teplovzdušného vytápění bazénové haly. Pro porovnání se základní variantou vycházející ze skutečného stavu jsou použity úpravy systému v podobě vyšší účinnosti rekuperace, změny objemového průtoku a teploty přiváděného vzduchu.
Adamovský, D.33 - 35
Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti otopných těles

Anotace...

Článek matematickými metodami dokládá zbytečnost instalování Al folie na stěnu za otopné těleso. Při tom vychází z teoretických hodnot emisivity folie, která platí velmi omezenou dobu, po které dochází k výraznému snížení emisivity. Vyhodnocení otopného tělesa s bočnicemi se týká pouze článkových těles, desková tělesa jsou automaticky bočnicemi vybavena.
Šikula, O.36 - 38
Navrhování velkoplošných sálavých systémů a zkušenosti z provozu

Anotace...

Z provozu několika velkoplošných systémů nainstalovaných v České republice a ze zkušeností provozních techniků vyplývá několik zásad a doporučení pro navrhování a provozování výše uvedených systémů.
Vávra, P.39 - 41
Akumulace tepla ve vyrovnávacím zásobníku

Anotace...

Článek se zabývá akumulací tepla ve vodním zásobníku, jehož zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Je popsána také stratifikace teploty teplonosné látky v akumulátoru a modely, které lze použít k řešení této problematiky.
Nesvadbová S.42 - 44
Problematika bytového větrání

Anotace...

Článek shrnuje hlavní legislativní a normativní předpisy související s bytovým větráním v ČR. Autoři správně konstatují, že pro větrání bytů nejsou v naší zemi jednoznačná pravidla. K vyjádření účinku větrání na koncentrace oxidu uhličitého (produkovaného osobami) v bytě, použili autoři program Contam 2.4. Na příkladu dvoupokojového bytu jsou výpočtem v tomto programu stanoveny očekávané hodnoty koncentrace oxidu uhličitého pro různé varianty větrání a pro různou obsazenost bytu osobami v průběhu 24 hodinového simulovaného provozu bytu. V závěru článku je uveden návrh průtoků vzduchu pro několik provozních režimů hybridního větrání bytu, včetně představy o možnostech regulace výkonu větrání.
Doležílková, H., Papež, K.45 - 49