Číslo 1/2017

Vliv tepelných ztrát rozvodů a ochlazování otopné vody na návrh otopné soustavy PDF 808 kB

Anotace...

Článek se zabývá vlivem tepelných ztrát rozvodů a s tím souvisejícího ochlazování otopné vody na návrh dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy. Na referenčním výpočetním modelu otopné soustavy bylo sledováno, jaké mají tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody důsledky na otopnou soustavu s navrženými hmotnostními průtoky klasickým výpočtem. V další části byly na vytvořeném matematickém modelu dimenzování otopných soustav, který tepelné ztráty rozvodů a ochlazování otopné vody uvažuje, porovnávány výsledky s klasickým návrhem. Jako porovnávané veličiny byly zvoleny hmotnostní průtoky, které ovlivňují tepelné i tlakové chování otopn ých soustav.
SPURNÝ J., KABRHEL M.2 - 4
Změny průtoku v dvoutrubkové protiproudé otopné soustavě PDF 3,8 MB

Anotace...

Příspěvek se snaží přinést komplexní pohled na dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy z pohledu návrhu teplotních parametrů a s tím souvisejícího malého či velkého průtoku soustavou. Na základě rozboru práce termostatických regulačních ventilů, zónových a stoupačkových ventilů u soustav s malým a velkým průtokem hodnotí jejich výhody a nevýhody. Zabývá se rovněž hydraulickým vyvážením otopných soustav a pracuje s definovan ým pojmem „citlivost na změnu průtoku“.
BAŠTA J.6 - 10
Radonová diagnostika budov PDF 804 kB

Anotace...

Nejvýznamnějším zdrojem ozáření obyvatelstva ionizujícím zářením ve vnitřním prostředí budov je radon (Rn-222) a jeho krátkodobé produkty přeměny [1]. Regulace expozice radonu v budovách byla vždy soustředěna na dosažení dvou základních cílů. Prvním cílem je vyhledání budov s vysokou úrovní objemové aktivity radonu (OAR) a provedení protiradonových ozdravných opatření vedoucích ke snížení individuálních expozic obyvatel. Druhým cílem regulace je zavedení účinných nástrojů v oblasti prevence proti pronikání radonu z geologického podloží a tím dosažení plošného snižování ozáření obyvatelstva ve všech budovách sloužících k bydlení nebo pobytu osob. Do oblasti prevence jsou obecně zařazeny postupy pro zajištění radiační ochrany při výstavbě nových budov a při provádění rekonstrukcí stávajících domů. Zajištění kvalitní prevence je z hlediska účinnosti usměrňování expozic obyvatelstva radonu v budovách považováno za nejdůležitější regulační nástroj. V článku jsou popsány základní postupy měření radonu, více prostoru je věnováno speciálním postupům radonové diagnostiky budov a významným praktickým výstupům měření radonu v posledních několika lete ch.
FROŇKA A.12 - 17
Údržba infrastrukturálních staveb s využitím moderních technologií PDF 1,8 MB

Anotace...

Článek je určen především facility manažerům a dalším odborníkům, kteří nesou zodpovědnost za správu infrastrukturálních a dalších staveb. Zabývá se aplikací moderních technologií na správu a údržbu zmíněných objektů a způsoby jejich využití. V první části příspěvku je definována údržba ve vazbě na stavební zákon, povinnost vlastníka stavby svůj majetek udržovat a rovněž jsou zde definovány druhy údržby staveb. Ve druhé části jsou popsány moderní technologie aplikovatelné na údržbu nemovitého majetku s využitím bezpilotních leteckých prostředků s mobilním monitorovacím systémem a zařízení pro analýzu prvkového složení látek. V článku je dále poukázáno i na různorodé oblasti využití těchto technologií společně s praktickými ukázkami upla tnění.
KUDA F., TEICHMANN M.18 - 21
Velkoplošné solární soustavy v kontextu koncepčních změn dánské energetiky PDF 1,7 MB

Anotace...

Článek shrnuje vývoj v oblasti velkoplošných solárních soustav dodávajících teplo do soustav centralizovaného zásobování v Dánsku. První projekty byly realizovány v roce 1988. Na pozadí koncepčních změn dánské energetiky je sledován postupný přechod od pilotních projektů k čistě komerčním realizacím, které jsou plnohodnotnou součástí energetických systémů.
BOROVSKÝ D.22 - 25
Energetický koncept většího urbanistického celku na břehu řeky Vltavy PDF 1,1 MB

Anotace...

Trendem současné doby je stavět energeticky úsporné domy, pasivní domy a v blízké budoucnosti nás čeká výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie. Tomuto trendu se přizpůsobují investoři a developeři a mají již od počátku zadání projektu přísné požadavky na architekty, stavaře, jednotlivé profese a energetické specialisty. Splnit toto zadání z pohledu obálky budovy není složité. Tepelně technická norma ČSN 730540-2:2011 definuje požadavky na obvodové konstrukce až po pasivní standard. V otázce volby zdroje tepla však jasná odpověď není a existuje celá řada alternativ, které jsou více či méně ekonomicky návratné. Příspěvek tedy pojednává především o volbě zdrojů tepla/chladu z pohledu technického a ekonomického pro větší urbanistický celek na břehu Vltavy v Praze.
KOTEK P., ANTONÍN J., ŠRUTKA P., URBAN J.26 - 29
Koncept administrativní budovy jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie PDF 3,4 MB

Anotace...

Předmětem článku je stavebně-technické řešení administrativní budovy s důrazem na vliv hybridního fotovoltaického systému ve smyslu splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Budova využívá ke svému provozu pouze elektřinu z veřejné distribuční sítě a elektřinu z hybridního fotovoltaického systému a má splňovat nejen legislativní požadavky ve smyslu požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ale současně má naplňovat technický smysl tohoto termínu, zajistit kvalitní vnitřní prostředí a sloužit jako příklad aplikovaných technologických řešení. Účelem specifického technického řešení budovy je ověřit spolupráci hybridního fotovoltaického systému a distribuční chytré sítě tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele. Představený koncept byl realizován v plném rozsahu a budova zahájila pln ý provoz v čer vnu 2016.
URBAN M., BEJČEK M., WOLF P., VODIČKA A.30 - 36
Větrání kolektorů PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou návrhu větrání kolektorů. Seznamuje s požadavky při projekčním návrhu z pohledu dosažení normou požadované výměny vzduchu a nově s dodržením minimální rychlosti proudění vzduchu. V závěru jsou pak uváděn y praktické informace využitelné při ná vrhu větrání kolektorů.
KUČERA M., NOVÝ R.38 - 44
Měření ionizace vzduchu v Gruzii

Anotace...

-
LAJČÍKOVÁ A,47 - 47
Ovlivní BIM i profese techniky prostředí staveb?

Anotace...

-
TOMANOVÁ Š.48 - 50
Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Anotace...

-
KUČERA M.50 - 51