Číslo 1/2018

Jednotrubková otopná soustava s jezdeckým napojením otopných těles

Anotace...

V teoretické části článku jsou popisovány jednotrubkové otopné soustavy, jejich různé způsoby provedení, jejich výhody a nevýhody. Dále je uvedena praktická část pro návrh jednotrubkové horizontální otopné soustavy s jezdeckým na pojením otopných těles.
FISCHER P., BAŠTA J.2 - 7
Zjišťování účinnosti teplovodních kotlů na pevná paliva podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Anotace...

Autor upozorňuje na problematiku stanovení účinnosti teplovodních kotlů na tuhá paliva podle stávající legislativy. Svá tvrzení dokládá praktickým příkladem.
LYČKA Z.8 - 10
Tepelné čerpadlo vzduch-voda v otopné soustavě

Anotace...

Předmětem příspěvku je posouzení, do jaké míry se s celoročně měnícími se požadavky otopné soustavy na tepelným zdrojem dodávané množství tepla a jeho teplotní hladinu může vyrovnávat tepelné čerpadlo v dnes klasickém provedení s regulací výkonu zapnuto/vypnuto a tepelné čerpadlo s plynulou regulací změnou otáček kompresoru.
PETRÁK J., PETRÁK M.12 - 15
Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody

Anotace...

Cílem příspěvku je upozornit na nejčastější pochybení při návrhu velikosti zásobníku teplé vody (dále jen TV) a zdroje tepla pro přípravu TV. V článku jsou popsány dva základní způsoby návrhu: metoda křivek dodávky a odběru tepla systému přípravy TV a metoda přednostní přípravy TV. Návrh zásobníku teplé vody by měl v prvé řadě odpovídat použitému zdroji tepla a předpokládanému profilu odběru teplé vody. V případě využití metody křivek odběru a dodávky tepla klade projektant největší důraz na minimální velikost zásobníku TV (tj. tvar křivky dodávky) bez ohledu na potenciální změny v uvažovaném profilu odběru TV (tj. křivce odběru). Při použití tzv. přednostní přípravy TV je zase v poslední době opomíjený základní předpoklad, že požadovaný tepelný výkon společného zdroje tepla musí vyhovovat nejen systému přípravy TV, ale i osta tním odběrům, pro které je používán.
VAVŘIČKA R.16 - 20
Současné možnosti nezávislého ověření kvalit vzduchotechnických jednotek a validace jejich energetických výpočtů

Anotace...

Cílem článku je seznámit veřejnost se stěžejními kvalitativními vlastnostmi a technickými parametry vzduchotechnických jednotek a v návaznosti na to i se současnými možnostmi jejich ověření. Těmito možnostmi jsou certifikace, které garantují validní technické parametry navržených sestav podle evropských a mezinárodních norem a nařízení, včetně možnosti vystavení příslušných energetických štítků. Článek uvádí obsah zkoušek, které předcházejí vydání jednotlivých certifikátů, vzhled příslušného loga certifikátu a některá zásadní pra vidla pro jeho používání v technických specifikacích.
MIČAN, GRINER22 - 27
Normalizace a odlučovací schopnosti filtrů pro všeobecné větrání

Anotace...

Správné použití filtrů atmosférického vzduchu pro všeobecné větrání vychází z odlučovacích schopností filtrů, vyjádřených závislostí frakční odlučivosti na velikosti částice, a ze zrnitosti a koncentrace tuhých příměsí v nosném vzduchu v daném konkrétním případě. Příspěvek přináší přehled o vývoji normalizace a zkoušení filtrů pro všeobecné větrání v Evropě a USA a kritické hodnocení tohoto vývoje právě z hlediska využitelnosti uváděných parametrů zkoušených filtrů ke stanovení celkové odlučivosti a životnosti při jejich konkrétním nasazení. Informuje o vzniku ISO normy 16890:2016, která při zkoušení a třídění filtrů zavádí nové indikátory – frakce atmosférického prachu PM10, PM2,5 a PM1. Do struktury norem EN byla tato norma zařazena v prosinci 2016 a do struktury norem ČSN v listopadu 2017. S výjimkou USA se předpokládá široké uplatnění normy v Evropě a ve světě.
HEMERKA J., VYBÍRAL P.29 - 35
Technické možnosti boje proti bakterii legionela

Anotace...

Článek pojednává o technických možnostech eliminace bakterií legionela v systémech přípravy a distribuce teplé vody. Zejména pak srovnává tepelnou dezinfekci s dezinfekcí chemickou, jejich finanční náklady, vliv na potrubí vnitřního vodovodu a životnost celého systému přípravy teplé vody při trvalém splnění požadavků na hygienické zabezpečení teplé vody.
POSPÍCHAL38 - 44
Měření spotřeby teplé vody v bytových domech

Anotace...

Článek pojednává o měření celkové spotřeby vody a jejím rozložení během denního cyklu v bytových domech. Znalost rozložení spotřeby teplé vody během dne je důležitá pro dimenzování zásobníkových ohřívačů a zásobníků teplé vody. Na základě výsledků měření byl stanoven nový výpočtový vztah pro stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody vycházející z odběru vody v maximální odběrové špičce.
VRÁNA, JAROŇ, KUCHARIK46 - 49
Vytápění a svět „internetu věcí“

Anotace...

Pojem „internet věcí“ (Internet of Things, IoT) jistě slyšel už každý z nás. Popularizační články, které představují možnosti jeho využití, pravidelně zmiňují jako jednu z klíčových oblastí nasazení sběr dat z měřičů energií, odečty teplot a hlášení alarmových stavů. Přesně to jsou údaje, které nás zajímají při vytápění, dálkové správě vzduchotechnických jednotek a dalších zařízení pro úpravu a distribuci vzduchu. Článek se zaměřuje na IoT z hlediska topenáře a ukážeme si, jak se v současnosti dá – nebo nedá – využít v tomto oboru.
VIDIM J., CHLUPÁČ50 - 53