Číslo 1/2021

Teplovodní krbová vložka s integrovanou akumulací

Anotace...

Článek se zabývá spotřebičem pro spalování kusového dřeva, který je sestaven z vestavného spotřebiče s ohřívačem (teplovodní krbová vložka) a zásobníku tepla. Sestava byla vyrobena jako alternativa ke stávajícím lokálním spotřebičům na pevná paliva, které jsou dnes na trhu běžně dostupné, a má sloužit jako doplňkový zdroj tepelné energie pro vytápění domů s nízkou potřebou tepla. V článku jsou popsány výsledky spalovacích zkoušek dvou prototypů teplovodních krbových vložek s integrovanou akumulací, které se od sebe lišily objemem zásobníku tepla. Spalovací zkoušky byly provedeny v kalorimetrické komoře za účelem stanovení průběhu tepelného výkonu (tepelná energie předaná do okolí spotřebiče), průběhu topného výkonu (tepelná energie předaná do otopné vody) a schopnosti testovaného spotřebiče akumulovat tepelnou energii v zásobníku tepla. Spalovací zkoušky byly zaměřeny na porovnání různých provozních stavů. V článku je také porovnán průběh tepelného výkonu běžného lokálního spotřebiče a teplovodní krbové vložky s integrovanou akumulací.
GARBA M., RYŠAVÝ J., KUBESA P., HORÁK J., MOLCHANOV O., KRPEC K., HOPAN F., KUBOŇOVÁ L.2 - 7
Akustický absorbér pro omezení hlukové expozice

Anotace...

Článek se zabývá experimentálním ověřením vlastností akustického absorbéru, který se oproti standardním absorbérům umísťuje do přímého zvukového pole zdroje, což přináší níže popsané výhody. Cílem měření bylo ověřit účinek absorbéru na hlukovou expozici pracovníků v blízkém a vzdáleném poli zdroje hluku, stanovit jeho útlum hluku a určit typy zdrojů hluku, pro které je absorbér výhodný.
KRÁLÍČEK J., ZMRHAL V., KUČERA M., MIČKA L.8 - 16
Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu

Anotace...

Článek popisuje tepelné čerpadlo se zemními vrty jako zdroj tepla a chladu pro univerzitní budovu v centru Prahy. Byly provedeny analýzy naměřených dat z provozu tohoto systému a diskutována problematika paralelní výroby tepla a chladu v kontextu udržitelného rozvoje a budov s minimální spotřebou energie.
LAIN M.18 - 20
Jas stínících překážek v průběhu roku v závislosti na oblačnosti oblohy

Anotace...

Dosud používané hodnocení množství denního světla v budovách vycházelo z modelu rovnoměrně zatažené oblohy v zimě a používalo jako kritérium činitel denní osvětlenosti D [%]. Nová evropská norma ČSN EN 17037 umožňuje hodnotit množství denního světla osvětleností srovnávací roviny ve vnitřním prostoru v průběhu celého roku. Nové hodnocení nutně zahrnuje i jiné stavy oblohy, než je obloha zatažená, a to i vliv přímého slunečního záření. Toto záření ovlivňuje jas stínících překážek v míře, která je závislá na orientaci stínící překážky ke světovým stranám. Jas je důležitou vlastností stínících překážek, která musí být při výpočtech denního světla respektována. Článek se zabývá hodnocením jasových poměrů na průčelích objektů v zá vislosti na oblačnosti oblohy.
VYCHYTIL J., KAŇKA J.22 - 29
Aktuální trendy v oblasti bezpečnostního větrání garáží

Anotace...

Současnost je charakteristická vývojem a použitím alternativních paliv pro pohon silničních vozidel. Nová paliva však přinášejí nejen ekologičtější provoz automobilů, ale také nová rizika, která doprovázejí jejich použití. S provozováním vozidel souvisí také jejich parkování. Především parkování v hromadných garážích vyžaduje, vzhledem k vysoké koncentraci automobilů, značný rozsah bezpečnostních opatření. Vznikající rizika jsou podnětem pro vytváření nových standardů určených k zajištění bezpečného provozu. Portfolio alternativních paliv je však poměrně široké a každé z nich vyžaduje specifické bezpečnostní podmínky. Přestože v současnosti existují základní pravidla umožňující zpracování projekčních návrhů, některé otázky z hlediska bezpečného provozování garáží bude nutné v budoucnosti dořešit. Jednou z oblastí může být také jejich bezpečnostní větrání. Článek popisuje současný stav standardů pro zajištění bezpečného provozu hromadných garáží z pohledu bezpečnostního větrání. Prezentovány jsou také vybrané aktuální trendy související s popisovanou problema tikou.
POKORNÝ J., HEINZOVÁ Z, KUČERA P, BRUMAROVÁ L., KAVAN Š.30 - 36
Tepelná zátěž od umělého osvětlení

Anotace...

Článek analyzuje tepelnou zátěž od umělého osvětlení pro různé typy prostor a světelných zdrojů na základě požadavků na celkové osvětlení pracovních prostor. Cílem článku je stanovit směrné hodnoty tepelné zátěže od umělého osvětlení pro účely dimenzování klimatizačních systémů. Pro analýzy byla využita toková metoda výpočtu průměrné osvětlenosti vnitřních prostorů a dostupné údaje výrobců osvětlovacích soustav.
ZMRHAL V., ANDRÝSEK M.38 - 45