Číslo 1/2022

Okrajové podmínky návrhu komínů v návaznosti na typ zdroje tepla

Anotace...

Okrajové podmínky pro návrh komínu jsou široké téma. Do návrhu nevstupují pouze požadavky v návaznosti na spotřebič a typ paliva, ale je třeba zohlednit i návaznost na objekt, ve kterém je komín navrhován. Článek se věnuje podmínkám, které je při návrhu komínu nutné vzít v úvahu, včetně vlivu okolní zástavby a požární bezpečnosti.
DROBNÍK M.2 - 4
Posouzení chování hydraulické centrály

Anotace...

Tématem příspěvku je posouzení chování hydraulické centrály v otopné soustavě na základě numerických simulací. Chování hydraulické centrály bylo posuzováno při třech různých provozních stavech, především s ohledem na rychlostní a teplotní pole. Klíčovými parametry byly zejména vstupní rychlosti a navrhovaný výkon jednotlivých okruhů (zařízení) na pojených na hydraulickou centrálu.
KUKAL P., BAŠTA J.6 - 10
Zjišťování účinnosti spalovacích zdrojů tepla

Anotace...

Článek prezentuje novou metodiku stanovení celkové účinnosti spalovacího zdroje tepla pro potřeby kontrol systémů vytápění. Tato metodika je součástí nové připravované vyhlášky a zohledňuje provozní parametry zdrojů tepla, které jsou objektivně zjistitelné přímo při samotné kontrole z a provozu zdroje.
LYČKA Z.11 - 13
Porovnání hodnocení denního osvětlení v ČSN EN 17037 s měřením na modelu pod reálnou oblohou

Anotace...

V ČSN EN 17037 [1] je uváděna hodnota mediánu z celoroční osvětlenosti jako veličina potřebná pro stanovení limitních hodnot pro denní osvětlení. Protože se jedná o stanovení dle postupů, které spolu obecně nemusí souviset, bylo třeba zjistit, jestli se tato teoretická úvaha potvrdí i v praxi. Ověření takto stanovených limitních hodnot bylo provedeno dlouhodobým měřením osvětlenosti na modelu pod reálnou oblohou. Výsledná varianta modelu umožnila měření dvou místností s přibližnou orientací na sever a na jih. Model byl umístěn v obci Roztoky na severním okraji Prahy. Měření osvětlenosti bylo prováděno uvnitř modelu a na nezastíněné horizontální rovině, v období od dubna 2018 do prosince 2020. Ze získaných dat byl vypočítán činitel denní osvětlenosti pro jednotlivé místnosti, který byl následně porovnán s teoretickou hodnotou stanovenou modelem rovnoměrně zatažené oblohy v zimě. Bylo tak možné určit, jak byly v okamžiku měření splněny předpoklady teoretických predikcí a jestli bylo smysluplné jednotlivé zaznamenané hodnoty postoupit další analýze. Dále jsou v článku vyhodnoceny základní statistické hodnoty osvětlenosti, zejména její medián za období jednoho roku. Základní vyhodnocení se provádělo ze souvislého měření v období od května 2019 do dubna 2020, nazvaného měřený rok. Statistické soubory byly konfrontovány s hodnotami uváděnými v [1] pro Českou republiku.
PELECH M.14 - 19
Navlhčení vzduchu v obytném prostředí

Anotace...

Článek se zabývá problematikou doporučené relativní vlhkosti v obytném prostředí, která souvisí s produkcí vodní páry od lidské činnosti. Produkce vodní páry byla monitorována v reálném rodinném domě během zimního období a porovnána s normovými hodnotami a údaji uváděnými v odborné literatuře. V rámci monitorování RD byly ve vybraných místnostech zaznamenávány rovněž parametry vnitřního vzduchu (IAQ). Z výsledků případové studie je zřejmé, že navlhčení vnitřního vzduchu od lidské činnosti v obytném prostředí je během dne stabilní, do jisté míry závislé na chování uživatelů, a nejsou patrné výrazné rozdíly mezi produkcí o víkendu a během pracovních dnů. Jako zásadní se jeví chování uživatele v závislosti na venkovních klimatických podmínkách, především na teplotě venkovního vzduchu. Článek diskutuje rozdílnost klimatických podmínek v různých lokalitách ČR během roku.
ZMRHAL V.20 - 26
Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti

Anotace...

Kybernetická bezpečnost systémů řízení budov je obvykle řešena až při implementaci, kdy se potkávají provozovatel a dodavatel řídicího systému. Základní bezpečnostní vlastnosti by však měly být definovány již ve fázi projekční. Projektanti se většinou vymlouvají na to, že nemají partnera, s nímž by tyto požadavky řešili – stavební firmu to nezajímá a provozovatel (nebo jeho odpovědný pracovník) ještě není znám. To však neznamená, že by si projektant neměl být vědom bezpečnostních aspektů a že by je neměl aspoň v nějaké základní podobě v projektu sám od sebe zohlednit.
VIDIM J.27 - 29
Hluk ventilátoru tepelného čerpadla vzduch-voda

Anotace...

Příspěvek se zaměřuje na další významný zdroj hluku v tepelném čerpadle – axiální ventilátor. Rozebírá příčiny generování hluku a možnosti jeho snižování. Dále jsou uvedeny možné způsoby výpočtu hladin akustického výkonu axiálních ventilá torů prezentované v odborné litera tuře.
LANGEROVÁ E., KRÁLÍČEK J., KUČERA M.30 - 38
Reálné využití odpadního tepla z těžebního zařízení pro produkci kryptoměn v roce 2020

Anotace...

Zařízení pro těžbu kryptoměn spotřebovává velké množství elektrické energie. Zvýšení účinnosti provozu zařízení je možné provést využitím odpadního tepla, které těžební zařízení produkuje. Článek popisuje energetickou a ekonomickou výhodnost provozu těžebního zařízení v rodinném domě. Je ukázáno technické řešení a ekonomika provozu v roce 2020, kdy bylo těžební zařízení použito pro těžbu kr yptoměny ethereum.
KONEČNÝ M., KABRHEL M.39 - 41