Číslo 1/2023

Osvětlení místnosti přímým tubusem světlovodu

Anotace...

Článek se zabývá hodnocením denního osvětlení v prostoru osvětleném světlovodem s přímým tubusem. Popsána je typologie světlovodů a jejich základní části. Hlavní část příspěvku se zabývá možným způsobem stanovení množství denního světla v prostoru osvětleném přímým světlovodem. Metoda spočívá v postupném stanovení činitele denní osvětlenosti v místě kopule a následném zohlednění parametrů tubusu. Dráha světelných paprsků odrážejících se od stěn tubusu a dopadajících na střed difuzoru se nachází vždy v jedné svislé rovině. Tato skutečnost představuje významné zjednodušení výpočtu oproti jiným místům na difuzoru. Na základě toho lze stanovit množství světla vstupujícího do difuzoru a následné působení světla v místnosti.
VYCHYTIL J., KAŇKA J.2 - 9
Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 1: Tlaková ztráta

Anotace...

Tlaková ztráta rotačního výměníku je důležitý parametr, který ovlivňuje spotřebu energie ventilátorů a ekonomiku provozu ZZT . Na základě literární rešerše jsou uvedeny dostupné vztahy pro stanovení tlakové ztráty rotačních regeneračních výměníků. V článku je prezentován výzkum rotačních výměníků s různou geometrií rotoru. Na základě experimentálně zjištěných závislostí byl navržen vztah pro stanovení součinitele tření v kanálku malého průřezu ve tvaru sinusoidy a vztah pro výpočet tlakové ztráty rotačního výměníku. Prezentované výpočtové vztahy byly experimentálně ověřeny a lze je s dostatečnou přesností aplikovat v praxi.
ZMRHAL V., CIZNER F., POSTUPA M.10 - 17
Nástin problematiky dvoufázového proudění při kondenzaci tekutiny v trubkovém výměníku tepla

Anotace...

Cílem příspěvku je nástin problematiky dvoufázového proudění při kondenzaci tekutiny v trubkovém výměníku tepla z hlediska vyskytujících se režimů proudění a přenosu tepla (výpočet Nusseltova čísla a součinitele přestupu tepla). V příspěvku jsou předloženy vybrané režimy proudění tekutiny plyn-kapalina, které se vyskytují při kondenzaci ve vertikálním potrubí při proudění tekutiny směrem dolů. Je uvedena krátká charakteristika režimů proudění a způsoby stanovení důležitých parametrů proudění, jako je podíl fází, kvalita páry, hmotnostní tok, rychlost proudění tekutiny, bezrozměrná čísla atd., ovlivňujících přenos tepla při kondenzaci tekutiny ve výměníku tepla. V příspěvku je uveden korelační vztah výpočtu Nusseltova čísla pro převažující prstencový režim proudění v potrubí.
KUBÍN M., HIRŠ J.18 - 24
Energetická náročnost rodinného domu a provozní náklady zdrojů tepla

Anotace...

Příspěvek ukazuje u běžně používaných metod pro snížení energetické náročnosti rodinného domu jejich dopad na celkovou potřebu energie. Je provedena analýza vývoje cen elektřiny, zemního plynu a ceny tepla ze systému centrálního zásobování teplem. následně je sestavena ekonomická bilance pro tři různé zdroje tepla (tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, domovní výměníková stanice) s ohledem na reálnou dobu ná vratnosti.
VAVŘIČKA R.26 - 31
Emisní faktory CO2 ze spalování dřevní biomasy

Anotace...

V článku je provedeno stanovení reálných hodnot emisních faktorů ze spalování dřevní biomasy a jsou popsány tři přístupy, jakými jsou tyto hodnoty využíván y v bilančních výpočtech.
LYČKA Z.32 - 34
Vliv výšky travního porostu na teplotu povrchu a tepelná bilance na rozhraní země a atmosfér y

Anotace...

Příspěvek se zabývá porovnáním povrchových teplot různých materiálů a travního porostu tří výšek, měřených v průběhu letního dne při plném slunečním svitu. Cílem práce je porovnat teploty fyzikálních povrchů (černý a bílý plech) s vegetací, která má nízkou odrazivost, ale ochlazuje se odparem vody. Pro tento účel bylo zkonstruováno experimentální zařízení sestávající ze stožáru výšky 30 m se 4 m dlouhým krakorcem, na kterém byl umístěn net-radiometr, čidla na měření teploty a vlhkosti vzduchu a termovizní kamera. Denní průběh povrchových teplot byl měřen na třech travnatých plochách s různou výškou porostu a dvou referenčních plochách z hliníkového plechu bílé a černé barvy. Teplota povrchu měřená kamerou byla porovnána s teplotou měřenou kontaktním teploměrem. Nejnižší denní povrchová teplota byla naměřena na trávníku o výšce 30 cm, který se chladí odparem vody (evapotranspirace). Povrchová teplota trávníku byla nižší, přestože vegetace má nižší odrazivost než bílý plech, a byla dokonce nižší než teplota vzduchu.
JIRKA V., ŠOUREK B., POKORNÝ J., ZICHA J.36 - 43