Číslo 1/2024

Typologie soustav centralizovaného zásobování teplem v ČR

Anotace...

Autoři v článku definují 6 základních typologických modelů soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT), které vhodně reprezentují podstatu většiny soustav zásobování teplem v České republice, na základě výsledků detailního šetření stavu teplárenství v ČR v roce 2022. Analýzou dostupných dat jsou identifikovány typické technologické parametry soustav CZT a jsou dále klasifikovány do zmíněných 6 modelů dle výkonové třídy, výroby tepla, teplotní úrovně anebo typu odběru.
BOHÁČ J., ZAVŘEL V., NESLÁDEK M.2 - 6
Výkonové parametry stěnové otopné plochy

Anotace...

Příspěvek se zabývá různým provedením stěnové otopné plochy a na základě kritické rešerše a grafického vyhodnocení předkládá přehled různých nabízených produktů. V grafické podobě porovnává měrný tepelný výkon dosahovaný různými systémy stěnové otopné plochy .
NETOLICKÝ J., BAŠTA J.8 - 13
Vývoj právních požadavků v oblasti energetické náročnosti budov

Anotace...

Tématem příspěvku je změna požadavků na energetickou náročnost budov pro novostavby od 1. 1. 2022 oproti předešlým požadavkům. Byť se jedná o dlouhodobě plánovanou změnu, její dopad na průběh stavebního řízení a výsledné možnosti výstavby nových budov je značný. V příspěvku byly hodnoceny možnosti řešení obvyklého bytového domu s ohledem na splnění energetické náročnosti budovy před 1. 1. 2022 a nyní. Modelový případ je řešen navyšováním kvality tepelně-technických vlastností obálky budovy a posléze úpravami technologickými. Vzhledem k růstu cen energie i cen na trhu práce se jedná o velmi aktuální tematiku.
RICHTROVÁ D., PROKOPOVÁ L.14 - 18
Okrajové podmínky pro výpočet a hodnocení energetické náročnosti budov v hodinovém kroku

Anotace...

Počínaje 1. lednem 2023 na základě § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, je nezbytné pro budovy nebo zóny s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie provést výpočet energetické náročnosti budovy s intervalem jedné hodiny. Předmětem příspěvku je popis základních okrajových podmínek v podobě klimatických údajů a typických profilů užívání zón, které jsou doporučeny pro tento typ výpočtu.
URBAN M., KABELE K., HORÁK O., SVOBODA Z., VARGA M.20 - 24
BIM – data digitálního modelu staveb z pohledu facility managementu

Anotace...

Příspěvek se zabývá metodou BIM , nástupem digitalizace v českém stavebnictví a daty, která se sbírají ve fázích přípravy a realizace investiční výstavby. Data jsou předmětem managementu informací. Dokazují svůj význam ve fázi provozu a užívání staveb životního cyklu budov. Propojením informačního modelu budovy (nebo alespoň jeho negrafické části) se systémem CA FM je podporována efektivita výkonu facility managementu. Cílem článku je poukázat na význam datového standardu budov, typů dat a jejich ukládání ve vztahu k informačnímu modelu budovy v kontextu facility mana gementu.
WERNEROVÁ E.26 - 29
Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 4: Simulační výpočty s využitím CFD

Anotace...

Článek představuje simulační výpočet teplotního faktoru a tlakové ztráty rotačních regeneračních výměníků tepla s využitím počítačové mechaniky tekutin ( CFD). Metoda je založena na CFD simulaci jednoho ka - nálku rotoru relativně malého a tenkostěnného průřezu, s cyklickými vstupními a výstupními okrajovými podmínkami. V programu ANSYS Fluent bylo simulováno pět různých typů rotorů. Výsledky CFD simulace byly porovnány s experimenty, aby bylo prokázáno, že navržená simulační metoda dokáže předpovědět chování reálného výměníku tepla jako celku. Výsledky CFD simulace byly dále porovnány s korelačními vztahy. Bylo prokázáno, že teplotní faktor a tlaková ztráta zkoumaných rotačních výměníků predikovaná CFD simulací poměrně dobře odpovídá naměřeným hodnotám. Navrženou metodu lze tak s výhodou použít pro porovnání různých geometrií rotorů regeneračních výměníků před jejich výrobou a pro ověření, že splňují požadavky EU na ekodesign.
ZELENSKÝ P., ZMRHAL V.30 - 38