Číslo 2/1993

Energetická politika České republiky PDF 25,7 MB

Anotace...

-
LUDVÍK V.2 - 6
Vytápění průmyslových hal infračevenými plynovými zářiči PDF 25,7 MB

Anotace...

Sálavé vytápění světlými InfračervenýmI plynovýmI zářiči je vhodné zejména do průmyslových hal, ale nachází uplatnění v Jiných objektech. Návrh takovéto otopné soustavy má určitá specifika, která je nutno pro správnou funkcI zařízení respektovat.
KOTRBATÝ,M.7 - 10
Volné polemické srovnání DX-multi-Split a hydraulikých systémů PDF 25,7 MB

Anotace...

Článek vychází z autorových polemik při návrhu rekonstrukce administrativní budovy PS Přerov v roce 199- a z volného překladu článku otištěného v HLK¬6/92, firmou Carrler-Transex, který tyto úvahy podporuje a doplňuje.
POLÁCH P.12 - 13
Větrání v průmyslových halách PDF 25,7 MB

Anotace...

Při větrání v průmyslových halách Je třeba mít na zřeteli jak prostorové, tak i výrobně-technické požadavky. Na pflkladu 'Větrání ve svařovnách' je zná¬zoměno, jaké jsou možnosti větrání v průmyslových halách (např. ve slé¬várnách a tavírnách) a Jaké požadavky je třeba splnit.
BRUNK M.F., PFEIFFER W.14 - 17
Decentrální střešní větrací jednotky PDF 25,7 MB

Anotace...

-
BECK E.18 - 20
K výrobkům PROCLIMA PDF 25,7 MB

Anotace...

-
NOSEK,P.22 - 23
Zlepšování ekologie a ekonomiky provozu při výrobě energií v soustrojí s dieselmotory PDF 25,7 MB

Anotace...

Změny ve světové energetice v oblasti výroby elektrické energie. Využití pístových spalovacích motorů ČKD HRADEC KRÁLOVÉ na plynná paliva v energetických zdrojích pro současnou výrobu elektrické energie a tepla. Ekonomické a ekologické údaje dokreslující výhodnost uvedeného feřeíl
VŠETEČKA J.24 - 26
Snižování hluku ( V.část ) PDF 25,7 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.27 - 28
Úspory energie z hlediska tržního hospodářství PDF 25,7 MB

Anotace...

Článek rozebírá ekonomii zpětného získávání tepla, zejména u vzducho¬technických zařízení. Autor vychází z dříve používané směrnice ministerstva paliv a energetiky při vypuštěnf některých požadovaných přirážek. Řešení je zcela obecné a umožňuje výpočty i při změnách zúročení a při různé době splatnosti půjčky pro investici. Jsou uvedeny čtyři praktické případy řešení.
HLAVAČKA,V.29 - 32
Motory pro pohon ventilátorů PDF 25,7 MB

Anotace...

Článek se zabývá vlastnostmi asynchronních motoru, které je nutné vzít v úvahu při návrhu pohonu ventilátoru vzduchotechnických zařízení. V druhé části je podán stručný přehled možnosti regulace otáček asynchronních motorů s uvedením hlavních vlastností regulace.
CHYSKÝ,J.33 - 35
Ekonomický rozbor zateplení rodinného domku PDF 25,7 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá ekonomickým rozborem Investičích nákladů na zateplení rodinného domku, u kterého byly postupě navrženy stavebí úpravy na zateplení s tím, že jednotliVé úpravy byly vyhodnoceny po stránce energetické i ekonomické.
PAVLÍČEK I.36 - 37
Zákon o živnostenském podnikání a činnoti spadající do oblasti státní metrologie PDF 25,7 MB

Anotace...

Autorka uvádí postup získání autorizace v oboru metrologie. Odvolává se na živnostenský zákon č.455/1991 Sb., který má být v nejbližší době novelizován. Obsah článku má však obecnou platnost a novelizace by neměla narušit uváděný postup. Případné úpravy po novelizaci zákona budou publikovány.
HULCOVÁ,J.40 - 42
Jakost a normy řady ISO 9000 PDF 25,7 MB

Anotace...

Celý svět dnes hovoří o jakosti v souvislosti s radou mezinárodních norem ISO 9---. Renomované inspekční společnosti (L1oyd, Bureau Veritas, Tův CERT) vystavují celosvětově uznávaná potvrzení o shodě systému jakosti výrobce s normami ISO 9--- a velké množstvíf firem se pod metodickým vedením poradenských organizací snaží transformovat svůj systém jakosti tak, aby toto potvrzení mohly získat. Následující článek podává základní informace o jakosti, o normách rady ISO 9--- a o úloze poradenských a Inspekčích společností v souvislosti s těmito normami.
BUREŠ,J.42 - 44