Číslo 2/1994

Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu ( III.část ) PDF 36 MB

Anotace...

Práce hodnotí funkci 11 zahraničních filtračních přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek se hodnotily proti prašné účinnosti těchto přt'strojů. Sledovány byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku, koncentrace ozónu a koncentrace lehkých negativních iontů v ovzduší
ŠIMEČEK ,J. ,LAJČÍKOVÁ ,A., MATHAUSEROVÁ ,Z., JANDÁK,Z. ,2 - 4
Snižování hluku ( IX.část ) PDF 36 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R. ,5 - 7
Stanovení průtoku vzduchu při nestacionárním větrání PDF 36 MB

Anotace...

Příspěvek uvádí metodu, vhodnou ke stanovení průtoku vzduchu z bilanční rovnice nestacionárního větrání. Po úpravě výchozí rovnice je na příkladu cirkulační čističky vzduchu demonstrován postup iteračního výpočtu. Článek doplňuje rozbor problematiky časově neustáleného větrání, uveřejněný ve VVI 3/93.
HEMZAL K.,8 - 9
Statický systém chladicích stropů PDF 36 MB

Anotace...

-
DMST-TKT s.r.o.11 - 16
Dům s nízkou spotřebou energií-demonstrační projekt PDF 36 MB

Anotace...

-
HAUSNER P.17 - 24
Větrání stájových objektů PDF 36 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny požadavky a hlediska pro volbu vhodných větracích systémů pro stájové objekty v podmínkách našeho současného zemědělství. Jsou zde uvedeny vybrané způsoby řešení přirozených a nucených větracích systémů vhodné při rekonstrukcích i návrzích nových stájových objektů. Jedná se o návrhy zohledňující potřebu úspor energie a kladen je důraz na způsoby větrání zabezpečující co nejlepší pohodu pro ustájená zvířata.. Příspěvek uvádí i další možné perspektivy v oboru technika stájového prostředí.
KIC P.26 - 29
Měření radonu a jeho dceřiných produktů PDF 36 MB

Anotace...

V článku jsou popsány metody zjišťování průměrné ekvivalentní objemové aktivity radonu (tj. dceřiných produktů radonu) spolu s výsledky aplikace jedné z nejrozšířenějších metod (stopových detektorů). Měření okamžitých hodnot této veličiny (odběr vzorku vzduchu přes filtr a měření aktivity filtru) v dnešní době ztrácí význam vzhledem ke zjištěné proměnlivosti hodnot ve většině případů. Metoda zjištění okamžité hodnoty objemové aktivity radonu scintilačními komorami je zmíněna vzhledem k jej/mu významu při zjišťování půdního radonu a radonu ve vodě. Jsou komentovány příčiny zvýšených objemových aktivit spolu s náznakem možností jejich snížení' (ačkoliv zkušenosti v této oblasti nejsou u nás rozsáhlé).
BURIAN I.30 - 33
Jak dále s chladivy u stávajících turbokompresorvých chladicích jednotek PDF 36 MB

Anotace...

Článek seznamuje se současnými možnostmi a omezen{mi náhrady limitovaných chladiv v dříve instalovaných turbokompresorech. Uvádí alternativní technická opatření, která umožňují provoz těchto turbokompresorů s limitovanými chladivy aniž by docházelo k významnějšímu úniku chladiva do ovzduší.
PETRÁK,J.,34 - 39
Regulace výkonu výměníků tepla typu pára-voda PDF 36 MB

Anotace...

V článku jsou popsány jednotlivé způsoby regulace výkonu výměníků pára - voda, jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých způsobů regulace při použití výměníků v soustavách centralizovaného zásobování teplem a uvedeny některé provozní zkušenosti s provozem a regulací těchto výměníků.
KRATOCHVÍL,P.41 - 43
Správa montáž a návrh objektových meračov tepla PDF 36 MB

Anotace...

-
LOVÁS,J.50 - 50
Kapilární indikátory topných nákladů PDF 36 MB

Anotace...

-
HLAVAČKA,V.52 - 53
Zkušenosti z autorizačního řízení podle zákona 360/93 PDF 36 MB

Anotace...

-
KOTRBATÝ,M.54 - 55
Uchování energie ve skandinávských budovách PDF 36 MB

Anotace...

Příspěvek vysvětluje metodický přístup norské konsultační firmy ke snižování spotřeby energie k větrání a vytápění domů. Směrné (klíčové) hodnoty, uvedené pro Oslo (průměrná roční teplota + 5, 7 -C), není možné bez korekce převzít pro území ČR (v Praze + 9 -C).
KUBÍČEK,L.57 - 61