Číslo 2/1996

Energeticky úsporná zařízení pro vysoce tepelně zatížené prostory PDF 38,2 MB

Anotace...

Pro rekonstrukci telefonních ústředen z reléových na digitální byla v SRN vyvinuta řada speciálních klimatizačních jednotek. Vyznačují se hospodárným, energeticky úsporným provozem. Jednotky mohou být použity i v jiných aplikacích s tepelnou zátěží přes 100 W/m2.
POLÁCH P.58 - 60
Aplikace fuzzy logiky v technice prostředí PDF 38,2 MB

Anotace...

Dynamický rozvoj aplikací fuzzy logiky k řízení zasahuje také oblasti techniky pro­středí - vytápění, klimatizace, sušení. V článku je vysvětlen princip fuzzy logického řízení. Zvolený postup výkladu je přístupný a pochopitelný technikům se středním technickým vzděláním. Na př/kladech současného řízení chladiče regulátory teploty a vlhkosti a řízení plynového kotle jsou principy fuzzy logického řízení konkrétně aplikovány.
HEMZAL K.61 - 65
Regulace decentrálních vzduchotechnických jednotek PDF 38,2 MB

Anotace...

-
BOHUSLAV P.66 - 67
Zaplavování. Nový systém v klimatizaci ? PDF 38,2 MB

Anotace...

-
FINKELSTEIN W.68 - 72
Interakce přívodního a sacího proudu PDF 38,2 MB

Anotace...

Příspěvek prohlubuje poznatky o vlivu nuceného proudu vzduchu na proudové pole u nasávacích otvorů. Výsledky lze aplikovat při návrhu sacích nástavců k odvodu škod­livin při místním odsávání.
DRKAL F.73 - 75
Užití elektrostatického vzduchového filtru ve slévárně hliníku PDF 38,2 MB

Anotace...

Autorka v článku seznamuje s elektrofiltračním zařízením TRION určeným pro těžké průmyslové nasazení, které je schopno s vysokou účinností odstraňovat ze vzduchu olejovou či voskovou mlhu, kouř, mastné výpary, jemný prach a vodní i olejové emulze.
PTÁKOVÁ D.78 - 80
Dosavadní poznatky z realizace dodatečných tepelných izolací budov PDF 38,2 MB

Anotace...

Autor v článku pojednává o nejčastějších chybách a nedostatcích, kterých se dopouštějí stavební firmy při realizaci dodatečného zateplování budova jejich následcích. Pozornost věnuje hlavně fasádním kontaktním systémům, které jsou u nás nejrozšířenější.
SVOBODA P.81 - 84
Jak určit ENCON potenciál (metoda krok za krokem II) PDF 38,2 MB

Anotace...

První článek z této série byl otištěn ve VVI 3/95 pod názvem Úspory energií v budo­vách (Metoda krok za krokem I). Povšechně popisoval proces úspor energií (ENCON proces), začínající identifikací projektu a scanningem, pokračující energetickými audity, realizací a provozem zařízení. V tomto článku je blíže vysvětlen první krok ENCON procesu, lj. jak najít projekty s největším profitem, a jak rychle, ale dostatečně pfesně zjistit ENCON potenciál daného projektu.
DAHLSVEEN T., DAHLSVEEN K., BÁRTA L., HIRŠ J., PIŇOS M.85 - 91
Nízkotlaká pára v otopných soustavách ( IV.část ) PDF 38,2 MB

Anotace...

-
STŘIHAVKA V.87 - 91
Využití energie větru světově na vzestupu PDF 38,2 MB

Anotace...

Článek seznamuje s využitím energie větru ve vztlakových větrných motorech s generátory elektrického proudu. Uvádí též přehled u nás instalovaných větrných elektráren, jejíchž celkový výkon dosahuje 7,3 MW.
BAŠTA J.92 - 94
Dvoufázová směs vody a ledu v chladicí technice PDF 38,2 MB

Anotace...

V současné době často používané přímé chlazení má ve srovnání s chlazením nepřímým výhodu zejména v menší energetické náročností, nevýhodou je ale mnohdy znač­ná náplň chladiva. Ta spolu s komplikovanými rozvody, jež mohou být zdrojem netěs­ností, vede k obavám ekologickým. V článku popsané řešení si klade za cíl nalezení kompromisu mezi požadavky ekologickými a energetickými.
OTA J.97 - 100
Předpisy o větrání obytných domů se zvláštním zřetelem k novému nařízení o tepelné ochraně v SNR PDF 38,2 MB

Anotace...

-
FRITZ F. L.102 - 105
Elektronové mikroklima a co o něm víme PDF 38,2 MB

Anotace...

Je dána stručná informace o současném stavu znalostí o ionizaci vzduchu. Venkovní ovzduší obsahuje vždy a všude určité množství plynů v ionizované formě. Ionizace vzduchu je tedy biogenním faktorem, na který je člověk dlouhodobě adaptován. O přímém působení na člověka se neustále diskutuje a dosud není uspokojivě objas­něno. Některými autory je proto zcela odmítáno, jinými přeceňováno. Umělá ionizace vzduchu se uplatňuje ve vnitřním prostředí především k čištění vzduchu.
LAJČÍKOVÁ A.108 - 110
Postavení a činnost státní energetické inspekce PDF 38,2 MB

Anotace...

-
SVOBODA J.111 - 115