Číslo 2/2002

Moderní větrání kuchyní PDF 1,8 MB

Anotace...

-
Morávek P.42 - 44
Některé možnosti zhospodárnění provozu plynové kotelny PDF 3,4 MB

Anotace...

Článek navazuje na předchozí vyhodnocení provozu kotelny spalující zemní plyn za otopnou sezónu 1999/2000, uveřejněné ve VVI 1/2001. V předloženém příspěvku je vyhodnocení vlivu tří zásahů v kotelně, uskutečněných před zahájením otopného období 2000/2001. Na řídicím regulátoru byla rozšířena spínací diference z 8 na 10 K. Doba přepínání kotlů v kaskádě byla prodloužena ze 100 na 120 h a důsledně byly vyčištěny všechny filtry. Uvedené zásahy vedly k plynulejšímu a stabilnějšímu provozu kotlů, což je dokumentováno přiloženými grafy a tabulkami.
Hemzal K.45 - 47
Souvislost zařízení techniky prostředí a ostatních technických zařízení budov PDF 59,8 kB

Anotace...

Autor informuje o současných trendech při projektování technických zařízení budov a upozorňuje na nezbytnou provázanost zařízení techniky prostředí s ostatními technickými zařízeními pro jejich efektivní provoz, údržbu i správu.
Frýba J.48 - 49
Chladící zařízení ve vazbě na energetické hospodářství klimatizovaného objektu PDF 338 kB

Anotace...

Článek popisuje současnou situaci v chladicí technice určené pro klimatizaci. Jsou zmíněna nová chladiva a zákonná omezení pro použití chladiva R 22. Pro snížení energetické náročnosti je ovšem nutná integrace chladicího zařízení do energetického hospodářství klimatizované budovy jak ve fázi projektu, tak během provozu.
Petrák J. , Petrák M.51 - 54
Využití biomasy a akumulační zdroje pro vytápění RD PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek předkládá základní souhrn postřehů o spalování biomasy ve vazbě na vytápění rodinných domů.
Kabrhel M.55 - 57
Tvorba vnútornej klímy v odbytových strediskách prevádzok spoločného stravovania PDF 51 kB

Anotace...

-
Leimberger P.58 - 59
Vzduchotechnické veličiny v nové hygienické legislativě PDF 105 kB

Anotace...

-
Mathauserová Z.60 - 62
Větrání a ochrana ovzduší v Evropě a ČR

Anotace...

Článek informuje o změnách v legislativě, kterými ČR reaguje na Směrnice Rady evropské unie v oblasti péče o čistotu ovzduší. Vysvětluje nově zavedené pojmy a uvádí přípustné mezní hodnoty nejvýznamnějších škodlivin z hlediska škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí.
Lajčíková A.63 - 65
Nový zákon o vodovodech a kanalizacích

Anotace...

-
Ondroušek K.66 - 67
Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů PDF 1,8 MB

Anotace...

Článek popisuje využití počítačového modelování a simulace při návrhu větrání a klimatizace nové galerie vzniklé v objektu Sovových mlýnů. Jednou z nevýhod standardního návrhu klimatizačního zařízení je podhodnocení akumulace objektu, což u masivních staveb vede ke značnému předimenzování klimatizačního zařízení. Prezentovaná studie vedla nejen k výraznému snížení provozních a investičních nákladů, ale i k minimalizaci zásahů do cenné budovy.
Lain M. , Barták M. , Drkal F. , Hensen J.68 - 70