Číslo 2/2003

Centrální zásobování teplem s kondezačními kotli PDF 650 kB

Anotace...

Cílem příspěvku je upozornit technickou veřejnost na úskalí účelného využití předností kondenzačních kotlů použitých jako zdroj tepla v sítích centrálního zásobování teplem. Jde o ověření výpočtových postupů používaných pro získání podkladů k posouzením výhodnosti vložené investice do technicky dokonalejšího, ale investičně nákladnějšího zařízení.
Lerl, Z.54 - 56
Hluk generovaný do kouřovodů PDF 314 kB

Anotace...

Autor uvádí nové poznatky o úrovni i kmitočtovém složení hluku, který je generován směrem do kouřovodů a komína. Ukazuje na možný výpočtový postup spektra hladiny akustického výkonu a určování základních rezonančních kmitočtů v soustavě kotel, kouřovod a komín. Upozorňuje na možnost vzniku čistých tónů v oblasti infrazvuku.
Nový, R.57 - 59
ČSN EN 12056-5 (75 6760) - Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - V. část PDF 38,3 kB

Anotace...

-
Ondroušek, K.60 - 60
Nové pravidla výpočtu šírenia tepla v technických zariadeniach budov - část. 2 PDF 172 kB

Anotace...

Problém izolace potrubí se dostává do popředí zájmu naší odborné veřejnosti. Není to jen v souvislosti s vyhláškou 151/2001 Sb., která klade na izolace potrubí zvýšený důraz ale i v souvislosti s trvalým tlakem na hospodaření s energií. Dvoudílný článek nás seznámí s používanými metodami a způsoby výpočtu tohoto fyzikálního jevu z teoretického i praktického hlediska s ohledem na platné evropské normy.
Peráčková, J.61 - 63
Aktivní solární tepelné systémy - 1.část Teoretické vztahy PDF 114 kB

Anotace...

V článku se uvádějí vztahy, umožňující vytvořit matematický model solárního kapalinového kolektoru. Postup je popsán ze dvou hledisek; vnější energetická bilance absorbéru a vnitřní přenos energie tepelnou látkou.
Matuška, T.64 - 67
Česká vědecká stanice v Antarktidě - využití obnovitelných zdrojů energie PDF 2 MB

Anotace...

V článku jsou informace o stavbě české vědecké stanice v Antarktidě, o spotřebě energie a o řešení zásobování energií tohoto odlehlého objektu především z alternativních zdrojů. Stanice by měla sloužit v sezónním (letním) provozu pro pracovní pobyt až 15 vědeckých pracovníků. Měla být postavena v antarktickém létě 2003, jednoroční zpoždění výstavby je v článku zdůvodněno.
Brož, K.74 - 78