Číslo 2/2009

Četné změny v EPBD 2010 PDF 52,4 kB

Anotace...

-
Seppänen, O.58 - 60
Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal PDF 624 kB

Anotace...

V našich podmínkách bylo zvykem, že většina průmyslových hal bez technologických nároků na dodržení teploty byla v letním období pouze větrána venkovním vzduchem. Pro nově budované haly, kde je kladen větší důraz na tepelnou pohodu zaměstnanců při práci a pro haly s technologickými požadavky na teplotu vzduchu, je nutná instalace klimatizačního zařízení. Pro správný návrh klimatizačního zařízení je nutné co možná nejpřesněji zjistit skutečné tepelné zisky během provozu. V průmyslových halách s vysokým jmenovitým příkonem instalovaných zařízení má často vnitřní tepelná zátěž dominantní podíl na celkovém tepelném zisku. Na příkladech je ukázán postup při stanovení tepelné zátěže od vnitřních zdrojů tepla. Jako případové studie byly vybrány tři typové průmyslové haly: hala s malým počtem velkých zdrojů tepla, hala se strojní výrobou s požadavkem na dodržení teploty a hala s velkým počtem malých zdrojů tepla.
Zmrhal, V., Drkal, F., Lain, M., Mareš, L.61 - 64
Vnitřní prostředí MATLAB/SIMULINK k integrované simulaci budovy s řízenou akumulací tepla PDF 739 kB

Anotace...

Přestože na světě existuje řada softwarových balíků pro simulaci budov, jejich vzájemné propojení není často zvládnutelné s přiměřeným úsilím. Efektivita sdílení informací mezi existujícími modely je jednou z klíčových oblastí dalšího vývoje. Článek prezentuje vývoj vlastního modelu tepelného chování "technického zařízení budov" - cirkulace vzduchu přes výměník vzduch/hmota. Krok za krokem je představeno teoretické pozadí inspirované popisy v [8], implementace modelu v prostředí Simulink a analytická validace. Následně je tento model včetně jednoduché regulace integrován do existujícího modelu pro simulaci budovy [3]. Článek demonstruje, že Simulink je silný nástroj pro simulaci systémů, které lze popsat soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Zásluhou grafického rozhraní je práce v něm velmi přirozená.
Kopecký, P.65 - 69
Mikrokogenerační jednotka s hybridním Stirlingovým solárním motorem PDF 2 MB

Anotace...

Článek pojednává o simulaci nového konceptu mikrokogenerační jednotky. Jde o systém produkující elektrickou energii z koncentrovaného záření Stirlingovým solárním motorem (SSE) a odpadní teplo, které je možno využít pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě. Je prezentován jak model celkového systému vytvořeného v programovém prostředí MATLAB#, tak i výsledky jeho simulace.
Nosek, Š.70 - 75
Klimatizovat kabiny řidičů městké i dálkové dopravy? PDF 988 kB

Anotace...

Autorka upozorňuje na nevhodné mikroklimatické podmínky na místě řidiče hromadné autobusové dopravy. V letním období jsou zde překračovány nejen optimální, ale i dlouhodobě únosné teploty. Z výsledků vyplývá, že tepelná pohoda na místě řidiče je dosažitelná jen nucenou úpravou vzduchu.
Mathauserová, Z.76 - 78
Energetické a hlukové aspekty provozu vzduchem chlazených výměníků při částečném zatížení PDF 118 kB

Anotace...

Článek pojednává o provozu vzduchem chlazených kondenzátorů a suchých chladičů při regulaci. Jsou porovnány různé typy regulace podle spotřeby energie a dosažitelného útlumu hlučnosti výměníku.
Petrák, M.79 - 82
Tlakové ztráty tlumičů hluku PDF 472 kB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou komplexního návrhu tlumiče hluku pro vzduchotechnická zařízení. Tlumiče hluku pro vzduchotechnické potrubní systémy v naprosté většině případů pracují na absorpčním principu. Používají se kulisové tlumiče obdélníkového průřezu, které dosahují vyšších útlumů než tlumiče průřezu kruhového. Za hlavní parametr se u tlumičů považuje vložný útlum hluku v konkrétním kmitočtovém pásmu. Řada projektantů však zapomíná na další důležitý parametr, kterým je tlaková ztráta. Autor věnuje hlavní pozornost správnému určení tlakové ztráty a současně naznačuje možnosti snížení tlakové ztráty aerodynamickými úpravami na náběžné a odtokové straně pohltivých kulis. V článku je ukázán optimální postup při výběru tlumiče podle parametru kvality, který zohledňuje jak útlum hluku v konkrétním kmitočtovém pásmu, tak i parametr tlakové ztráty, kterým je součinitel místní tlakové ztráty tlumiče.
Nový, R.83 - 86
Biofilmy a distribuční systémy vody PDF 48,5 kB

Anotace...

Pojem biofilm je dnes znám jak odborné, tak i laické veřejnosti. Tento článek podává podrobnější pohled na jeho charakter, strukturu, složení, příčiny vzniku, význam, vliv na materiály a technická zařízení, či na možnosti jeho odstranění.
Šašek, J.87 - 88
Sledovanie výskytu kovov vo vnútornom prostredí - prípadová studia PDF 75,2 kB

Anotace...

Významným faktorom zdravotného rizika pri pôsobení tuhých častíc je prítomnosť kovových prvkov, resp. ich zlúčenín. Kovy vo vnútornom prostredí budov môžu pochádzať z vonkajších zdrojov, ako sú napr. rôzne priemyselné procesy, spaľovanie a pod., ako aj vnútorných zdrojov (fajčenie, spaľovacie procesy, emisie zo stavebných materiálov). V tomto príspevku sú prezentované výsledky monitorovania výskytu kovov v odobratých sedimentovaných ako aj suspendovaných aerosólových časticiach vo väzbe na ich možný zdroj výskytu. V suspendovaných vzorkách tuhých častíc bol zistený vyšší výskyt kovov v porovnaní so sedimentovanými časticami.
Eštoková, A., Kubincová, L., Števulová, N.89 - 91
LCC (Life-Cycle Costs) - jako metoda optimalizace větracích a klimatizačních zařízení z pohledu nákladů na zařízení PDF 3,2 MB

Anotace...

Autor využil vstřícnosti firmy AL-KO Therm GmbH k seznámení čtenářů s optimalizačním programem LCC této firmy, který umožňuje navrhovat a kontrolovat projekty vzduchotechnických a klimatizačních zařízení z hlediska investičních a provozních nákladů, které vznikají po celou dobu životnosti zařízení. Využití tohoto programu zvýhodní energeticky úsporná zařízení, příp. i investičně nákladnější, před lacinějšími, ale provozně dražšími a energeticky náročnějšími zařízeními.
Scheppach J., Polách, P.94 - 98