Číslo 2/2019

Vývoj oboru vnitřního prostředí se zaměřením na zdraví a pohodu uživatelů

Anotace...

Článek je o událostech a lidech, kteří měli vliv na to, jak bylo a je vnímáno vnitřní prostředí budov. Důraz je kladen na kvalitu vnitřního vzduchu a tepelnou pohodu. V 19. století měli lidé strach z šíření nemocí ve špatně větraných budovách, a proto doporučená množství venkovního větracího vzduchu byla odvozována z požadavků lékařů. Později převládly požadavky inženýrů a ve 20. století byla doporučená množství venkovního větracího vzduchu stanovena s ohledem na zajištění kvality vnitřního prostředí. Po ropné krizi (v druhé polovině 20. století) se objevil fenomén tzv. syndromu nemocných budov, zatímco na konci 20. století se dostal do popředí problém trvalé udržitelnosti rozvoje (sustainability). Až začátkem 21. století se do popředí zájmu (a důležitosti) v oboru vnitřního prostředí opět dostá vá zdraví lidí a s tím často spojená produktivita práce.
HENSEN CENTNEROVÁ L.66 - 71
Problematika „pumpáže“ a „antipumpážní regulace“ turbokompresorů

Anotace...

Příspěvek se zabývá problematikou turbokompresorů, zaměřuje se na princip, modelování a prevenci tzv. „pumpáže“. První část obsahuje popis principu stlačování plynu v turbokompresorech a rozbor nejdůležitějších charakteristik – tlakových, příkonových a účinnostních. Dále je pozornost věnována „pumpáži“ – negativnímu jevu, který se vyskytuje při provozu turbokompresorů. V poslední části jsou uvedeny regulační způsoby potlačení „pumpáže“ a princip standardního řízení turbokom presoru s „antipumpážní“ regulací.
KADRLE P.72 - 76
Specifika solární soustavy s vodou

Anotace...

Článek se zabývá analýzou možného celoročního provozování velkoplošných solárních soustav s vodou jako teplonosnou kapalinou. Aby nedocházelo v dobách možného zamrzání vody k tvorbě ledu, je nutné vodu v soustavě přihřívat. Příspěvek ukazuje, jaké lze očekávat množství potřebné energie a jaké jsou faktory, které mohou mít na tuto potřebu vliv .
KRAMOLIŠ P., VRTEK M.78 - 81
Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder

Anotace...

Na území Slovenska je zrealizovaných cca 170 geotermálnych vrtov s teplotou geotermálnej vody (GTV) na hlave vrtu od t0 = 15,7 do 126,0 °C. Väčšina oblastí s výskytom GTV má teplotu GTV vhodnú na zabezpečenie vykurovania a prípravu teplej vody pre byty, občiansku vybavenosť, poľnohospodárstvo, resp. pre priemyselné priestory a taktiež aj pre rekreačné účely v areáloch termálnych kúpalísk. V príspevku chceme poukázať na príkladné riešenie problematiky rekonštrukcie zdroja tepla pre obytný súbor na báze geotermálnej energie, pričom vychladená odpadová GTV sa následne využije pre vykurovanie polikliniky a ďalej sa čiastočne vychladená GTV využije pre termálne kúpalisko, kde sú touto GTV, ktorá je riedená, plnené bazény.
TAKÁCS J., GAŽÍKOVÁ S., DERZSI I.82 - 86
Pohled na flexibilitu domácností

Anotace...

Článek analyzuje výhledy na technicky reálné možnosti získání flexibility v podmínkách běžných českých domácností, a to jak bytových jednotek, tak rodinných domů. Zaměřuje se především na význam akumulace energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a řízení příkonů domácnosti. Zmiňuje také psychologický dopad vzdáleného ovládání spotřeby na uživatele. Řeší především technologické, nikoliv legislativní otázky nástupu flexibility do běžného života spotřebitelů.
HRZINA P.88 - 90
Srovnání vyráběných regulátorů pro ohřev vody fotovoltaickými systémy

Anotace...

Článek srovnává po technické stránce regulátory pro ohřev vody fotovoltaickými systémy, dostupné na českém trhu. Regulátory byly zapůjčeny od výrobců pro testování v laboratoři Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. Byly napájeny elektronickým solárním simulátorem s předem definovanými profily voltampérové charakteristiky. Cílem měření bylo určit schopnost regulátoru sledovat bod maximálního výkonu, změřit vnitřní účinnost měniče, celkovou schopnost předání energie do zátěže, zhodnotit výstupní signál a celkové provedení regulátorů.
WOLF P., HRZINA P.92 - 97
Požadavky na proslunění a možnost jejich snadného ověření

Anotace...

Článek se zabývá jednou z oblastí stavební světelné techniky – prosluněním. Jsou popsány typy objektů, u kterých se proslunění ověřuje, podmínky, které je nutné při výpočtu zohlednit a hodnoty požada vků kladených na proslunění podle aktuálních právních požadavků. Dále jsou popsány možnosti stanovení polohy Slunce na obloze a nejistoty výpočtů. Bylo vyhodnoceno několik modelových situací při průběžné i délkově omezené stínící překážce. Na základě těchto výsledků jsou v závěru uvedeny grafické pomůcky sloužící k rychlému ověření doby proslunění v zá vislosti na vybraných parametrech stínění.
VYCHYTIL J., JIRÁSEK F., VYCHYTIL M.98 - 106