Číslo 2/2021

Teplotní exponent otopných těles

Anotace...

Článek se zamýšlí nad normou EN 442-2 předpokládající lineární průběh teplotního exponentu s výškou pro daný typ otopných těles. Je zaměřen především na desková otopná tělesa, i když nepomíjí ani ostatní druhy otopných těles. Na základě vyhodnocení nashromážděných dat od výrobců otopných těles poukazuje na skutečnost, že závislost teplotního exponentu na výšce není pro daný typ otopného tělesa lineární a s výškou rostoucí, jak předpokládá charakteristická rovnice typu.
BAŠTA J., BOHÁČ J.58 - 61
Vliv tepelné izolace izostatické vložky na kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách

Anotace...

Článek popisuje výsledky studie zaměřené na pozorování zděného komína s izostatickou vložkou opatřenou tepelnou izolací z minerální vlny, určeného pro odvod spalin z automatického teplovodního kotle na pevná paliva o jmenovitém výkonu 25 kW. Při praktických zkouškách byly sledovány povrchové teploty vnitřních stěn komínového průduchu a zaznamenávána tvorba kondenzátu vodní páry obsažené ve spalinách v závislosti na těchto teplotách, a to při různých provozních režimech při spalování různých druhů pevných paliv. Výsledky měření byly porovnány s měřeními provedenými za obdobných provozních podmínek u geometricky shodného komína s izosta tickou vložkou bez izolace.
RYŠAVÝ J., HORÁK J., KREMER J., HOPAN F., KUBOŇOVÁ L., KRPEC K., KUBESA P., MOLCHANOV O., GARBA M.62 - 68
Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou

Anotace...

Článek se zabývá porovnáním různých způsobů výpočtu tepelné ztráty zeminou podle současných i dřívějších norem. Autoři porovnávají výpočetní postupy a ukazují rozdíly pro vybrané modelové případy reprezentující menší objekt – rodinný dům a větší objekt – halu. Zpracována je řada variant řešení a umístění podlahové desky. Uvedeny jsou převza té výsledky měření teplotního pole v zemině.
VAVŘIČKA R., VENZARA J., BOHÁČ J.70 - 76
Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1

Anotace...

Článek popisuje princip výpočtu tepelné ztráty větráním podle aktuálně platné normy ČSN EN 12 831-1 s komentářem. Norma obsahuje zjednodušený a univerzální výpočet. V článku jsou diskutovány některé údaje pro výpočet tepelné ztráty větráním obálkou budovy. Výpočet tepelné ztráty větráním je aplikován na jednoduchém příkladu rodinného domu s nucen ým rovnotlakým větráním.
ZMRHAL V., BOHÁČ J.78 - 85
Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu

Anotace...

Příspěvek je zaměřen na oblast vysoce účinné filtrace. Nejprve jsou stručně shrnuty teoretické základy filtrace ve vláknité vrstvě, vysvětleny jednotlivé odlučovací principy, souvislost mezi frakční odlučivostí izolovaného vlákna a vláknité vrstvy a rozdíly mezi ideální a reálnou vláknitou vrstvou. Další část informuje o zkoušení a třídění čistých prostorů, kde vysoce účinné filtry nacházejí své hlavní uplatnění. Hlavní část příspěvku tvoří informace o vzniku a významu mezinárodní normy ISO 29463 v oblasti vysoce účinných filtrů a jejím nedávném začlenění do evropské normalizace. V závěru je vysvětlen současný neobvyklý stav v Evropě v oblasti normalizace vysoce účinn ých filtrů, umožňující souběh norem EN a ISO.
HEMERKA J., VYBÍRAL P.86 - 93
Tepelně-vlhkostní problematika klimatizované historické budovy

Anotace...

Měnící se potřeby využití vnitřních prostor v historických budovách vedou k požadavkům na úpravu tepelně-vlhkostního prostředí v souladu s hygienickými předpisy, požadavky technologie a požadavky investora na budoucí využití objektu. V příspěvku je posuzován historický objekt, kde k úpravě vzduchu a zajištění jeho požadované čistoty, teploty a vlhkosti slouží klimatizace, u které se požaduje, aby fungovala automaticky, komfortně, celoročně, ekonomicky a zdravotně nezávadně. Předpokladem správně fungující klimatizace je projekt vzduchotechniky, realizace v koordinaci s ostatními profesemi na stavbě a následně pravidelně spravovaný provoz zařízení. Nesoulad tohoto postupu může vést k netěsnosti napojení transportních vzduchotechnických prvků, úniku vlhkého vzduchu a jeho následné kumulaci v prostoru, kde odvětrání není umožněno z důvodů konstrukčního a architektonického řešení budovy.
KOTEK P., ANTONÍN J., JURÁŇ M., CAKL D.94 - 97
Vliv vzájemného ovlivňování teplé a studené vody ve vodovodním potrubí na množení bakterie Legionella

Anotace...

Článek se zabývá vlivem přenosu tepla mezi potrubím teplé a studené vody na množení bakterie rodu Legionella. Tato bakterie potřebuje velmi specifické prostředí. Ideálním místem pro její množení jsou systémy pro přípravu a rozvod teplé vody, kde představuje značný problém. Podmínky pro množení Legionelly byly vyhodnoceny na základě průběhu teplot vody v potrubí, které byly vypočítány numerickou simulací vedení tepla na vodovodním potrubí teplé a studené vody v softwaru CalA 4.0. Bylo vyhodnoceno několik variant odlišujících se různým geometrickým uspořádáním potrubí uloženého ve stavební konstrukci a tloušťkou tepelné izolace potrubí. Výsledky simulací potvrzují nutnost dostatečné izolace potrubí vodovodu nejen k zajištění nízkých tepeln ých ztrát rozvodů, ale také i z hygienických důvodů, tj. pro zamezení růstu Legionelly.
MOŠTĚK J., ORAVEC J., DOLEŽAL J.98 - 102