Číslo 2/2022

Společné komíny typu LAS a výměna spotřebičů

Anotace...

Na základě nařízení Evropské komise č. 813/2013 byla ukončena výroba a distribuce některých spotřebičů. Z uzavřených plynových spotřebičů v provedení C jsou tedy dnes k dispozici pouze spotřebiče kondenzační, které pracují s vyšší účinností. Z hlediska použití ve stávajících společných komínech typu LAS je zásadním rozdílovým parametrem teplota spalin, která bude vždy nižší než u původních spotřebičů. Kromě teploty se v praxi diskutuje také o tom, že při provozu kondenzačních spotřebičů dochází ve spalinové cestě ke tvorbě kondenzátu a vyšší tlak ventilátoru způsobuje přetlak v komíně. Příspěvek se věnuje funkci společných komínů typu LAS , metodice jejich posuzování a faktorům ovlivňujícím výměnu přip ojených spotřebičů paliv.
VRBA J.50 - 52
Zkouška požárního větrání podzemní hromadné garáže horkým kouřem

Anotace...

Článek popisuje zkoušku zařízení odvodu kouře a tepla (ZOKT ) ve dvoupodlažní hromadné garáži administrativní budovy v Polské republice. Jde o doplňkovou zkoušku provedenou netoxickým horkým kouřem, která přispívá k ověření funkčnosti provozu zařízení ZOKT . Zkouška simuluje podmínky blízké návrhovému požáru vozidla, vytváří konvekční vztlakový proud horkého kouře a prostřednictvím stopovacího plynu umožňuje vizuální kontrolu obrazu proudění větracího vzduchu, resp. směsi generovaného kouře a vzduchu. Uvedenou zkouškou se nezjišťují další podsta tné parametry zařízení ZOKT , jako je výkon, uvedení do chodu atd.
LINHARTOVÁ V., BUŘIČ M.54 - 59
Revize TPG 704 01 – požadavky na domovní plynovody

Anotace...

V roce 2020 byla zahájena revize technických pravidel TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“, při které dochází ke sloučení těchto TPG s rovněž revidovanými TPG 700 01 pro plynovody z mědi, TPG 704 03 pro plynovody z vícevrstvých trubek a TDG 704 02 pro dodatečné utěsňování domovních plynovodů. Do TPG 704 01 budou také doplněny základní požadavky pro vlnovcové ohebné trubky z korozivzdorné oceli používané pro domovní plynovody, pro které nyní platí PTN 704 04-1.2. Jakmile revidované znění TPG 704 01 vstoupí v platnost, budou TPG 700 01, TPG 704 03 a TDG 704 02 zrušena.
VRÁNA J.60 - 62
Vliv izolační schopnosti oděvu na tepelnou pohodu uživatelů čistých prostor

Anotace...

Tepelná izolace oděvu významně ovlivňuje tepelnou bilanci člověka a má tak vliv na dosažení tepelné pohody. Znalost tepelné izolace ovlivňuje přesnost hodnocení tepelného komfortu a možnost nalezení optimálních parametrů vnitřního prostředí zajišťujících spokojenost uživatelů s daným tepelným stavem. Příspěvek se zabývá možnostmi stanovení tepelné izolace vybraných oděvních kompletů pro čisté prostory, zejména jsou sledovány rozdíly ve výsledcích získaných na základě normativních podkladů a na základě měření s využitím tepelné figuríny. V příspěvku je analyzován vliv izolační schopnosti pěti oděvních celků na tepelný pocit uživa tele, včetně nasta vení optimální teploty vzduchu pro zajištění tepelného komfortu.
ROŠKOTOVÁ K., ADAMOVSKÝ D.64 - 69
Požární bezpečnost komínů

Anotace...

Konstrukce komínů společně s topidly prošly v poslední době vlivem zvyšujících se požadavků na hospodaření energií a využívání obnovitelných zdrojů výrazným technickým rozvojem. To se odrazilo i v požadavcích na výrobu, realizaci i provoz systémů vytápění s důrazem na jejich bezpečný provoz. Článek se věnuje požární bezpečnosti komínů, právnímu rámci návrhu a realizace spalinové cesty a faktorům ovlivňujícím riziko požáru při provozu komínů.
SEIDL L.70 - 72
Využití vodíku ve vytápění plynovými kotli

Anotace...

Vzhledem ke snižujícím se zásobám fosilních paliv, zavedeným evropským předpisům a kvůli nutnosti dosažení uhlíkové neutrality se otevírá otázka využívání vodíku při vytápění plynovými kotli. Vodíkové technologie a možnosti využívání vodíku jako paliva dosáhly v minulých letech značného pokroku a vývoje. Vodík se jeví jako vhodné a čisté palivo. Díky němu máme ekonomický způsob akumulace energie z obnovitelných zdrojů, hlavně z větrných a solárních elektráren. Plynná paliva jako vodík a metan, vyrobená technologií Power to Gas (P2G), lze snadno skladovat ve stávající infrastruktuře zemního plynu a následně spalovat. Není již otázkou, jestli to lze, ale kolik to bude stá t a od kd y bude ta to technologie široce dostupná.
KVASNIČKA P., KABRHEL M.74 - 76
Osvětlení obytných místností denním světlem podle ČSN EN 17037

Anotace...

Osvětlení obytných místností denním světlem je specifické a jeho technická normalizace v České republice prošla složitým vývojem, který je v současné době ukončen převzetím evropské normy EN 17037 [1]. Požadavky této normy vztažené na obytné budovy jsou v porovnání s předchozími českými technickými normami méně náročné. Urbanismu tak poskytují větší volnost. Při správném způsobu aplikace EN 17037 v naší stavební legislativě má tato norma možnost přispět k nalezení kompromisu mezi kvalitou a ekonomičností výstavby při zachování takové míry osvětlení denním světlem, která je potřebná pro příjemný a zdra vý pobyt uživa telů obytných budov v interiéru.
KAŇKA J.78 - 83