Číslo 3/2000

Otopné období 1998/99 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 38,3 MB

Anotace...

Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 1998/99 v Praze. V tabulkách a grafech jsou stanoveny z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov vedle základních hodnot nezbyt­ných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění i další klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v celorepublikové souvislosti.
Ptáková D.90 - 95
Zařízení techniky prostředí a ochrana ovzduší PDF 38,3 MB

Anotace...

Příspěvek pojednává o problematice ochrany ovzduší z hlediska provozu zařízení techniky prostředí. Jsou uvedeny základní informace o přenosu znečišťujících látek v atmosféře a rozptylových studií jako součásti procesu EIA. Je zdůrazněn význam a široké použití technologické filtrace jako nejúčinnějšího způsobu odloučení tuhých příměsí z nos­ného plynu.
Hemerka J.96 - 100
Technicko ekonomické aspekty větrání bytových domů PDF 38,3 MB

Anotace...

U obytných budov s dobře tepelně izolovaným obvodovým pláštěm narůstá podíl spotřeby tepla na ohřev větracího vzduchu. Článek uvádí přehled tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí včetně oken a dveří podle norem CR, zemí EU a USA. Uvedeny jsou také požadavky na intenzitu větrání v těchto zemích. Na příkladu obyt­ného domu se 20 byty jsou stanoveny roční náklady na přirozené větrání s intenzitou 0,5, 1 a 1,5 1/h a vyčísleny úspory a doba návratnosti zařízení pro individuální a pro centrální větrání se zpětným získáváním tepla.
Zálešák M.101 - 104
Nový trend klimatizace administrativních budov PDF 38,3 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny výkonové a konstrukční parametry chladicích stropů. Jsou porovnány spotřeby energie na celoroční provoz klimatizačního zařízení s poměrným průtokem vzduchu a s chladicími stropy. Příspěvek vychází z poznatků, získaných autorem v projekční praxi s chladicími rohožemi firmy Nickel.
Kvarda Z.105 - 111
Zásady sanace dřevěných konstrukcí a prvků napadených dřevokaznými houbami PDF 38,3 MB

Anotace...

Cílem článku je seznámit čtenáře se zásadami sanace dřevěných konstrukcí a prvků ve stavbách, napadených dřevo­kaznými houbami. Je v něm popsán stručný postup sanace včetně chemické ochrany a doporučených ochranných látek a několik praktických rad.
Kraus R. , Vitvar P.112 - 114
Současnost a budoucnost páry jako teplonosné látky (3.část) PDF 38,3 MB

Anotace...

-
Täubel J.117 - 121
Výpočty stavů vlhkého vzduchu počítačem s grafickým výstupem v h-x diagramu PDF 38,3 MB

Anotace...

Program nahradí práci s dosud používanými diagramy a tabulkami. Navíc zpřesňuje výpočty, jelikož umožní zadat konkrétní hodnotu celkového tlaku vlhkého vzduchu a odstraní vliv nepřesností při odečítání z diagramů či tabulek. Využívá kombinaci exaktního a interpolačního řešení, které umožní pro daný celkový tlak zadávat stavy různými dvojicemi stavových veličin. Program obsahuje konstanty pro vlhký vzduch v rozsahu tlaků od 40 do 200 kPa a v rozsahu teplot od -35°C do teploty varu vody pro daný celkový tlak. Veškeré výstupy z pro­gramu jsou souběžně numerické a grafické.
Janotková E., Pavelka M.122 - 124
Používání výpočetní techniky v technice prostředí PDF 38,3 MB

Anotace...

-
Lain M.125 - 127
Využití systému Metasys firmy Johnson Controls v teplárenství PDF 38,3 MB

Anotace...

-
Buchar P.133 - 135
Názvoslovný výkladový slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů - 2.část PDF 38,3 MB

Anotace...

-
Bašta J. , Červenka O.příloha