Číslo 3/2003

Optimalizace jednotrubkové otopné soustavy měřením PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek seznamuje s poznatky měření na jednotrubkové otopné soustavě s jezdeckým napojením otopných těles. Na základě experimentu doporučuje optimální rychlost vody v kmenové trubce a seznamuje s dynamickým chováním soustavy vlivem regulačních zásahů.
Bašta, J., Eisner, J.90 - 92
Kombinované infrazářičové soustavy

Anotace...

V článku se uvádějí vlastnosti tmavých a světlých plynových zářičů a pravidla pro správné projektování. Dále jsou uvedeny typické vlastnosti a parametry konkrétních zářičů dodávaných firmou autora.
Kotrbatý, M., Schůrková, I.92 - 97
Výkon otopných ploch a regulační zásah PDF 1,5 MB

Anotace...

Autor předkládá rozbor vlivu návrhu teplotního spádu na tepelný výkon otopných těles. V diagramech jsou uvedeny závislosti změny tepelného výkonu na změnách průtoku teplonosné látky. Výsledkem rozborů je doplnění teplot přiváděné vody do otopných těles 50 až 60 °C a jejich ochlazení v tělesech 20 K.
Bašta, J.98 - 100
Aktivní solární tepelné systémy - 2. část Experimentální měření PDF 82,9 kB

Anotace...

V článku se uvádějí vztahy, umožňující vytvořit matematický model solárního kapalinového kolektoru. Postup je popsán ze dvou hledisek; vnější energetická bilance absorbéru a vnitřní přenos energie tepelnou látkou.
Matuška, T.102 - 105
Zesílený odsávací systém PDF 302 kB

Anotace...

V článku jsou uvedeny výsledky experimentálního výzkumu zesíleného odsávacího systému, který vzniká kombinací dvou typů proudění. Vyváženou kombinací hybnostních toků přiváděného a odsávaného vzduchu je možné výrazně změnit tvar a velikost účinné oblasti odsávání před zesíleným sacím nástavcem, která je výrazně delší účinnou oblastí odsávání než u tradičního přírubového sacího nástavce. Výsledků výzkumu je možno využít např. ve svařovnách v automobilovém průmyslu, kde velikost, tvarová různorodost a použití svářecích technologií mnohdy brání optimálnímu odsávání zdraví nebezpečných škodlivin.
Patočka, S., Janotková, E.106 - 110
Sprinklerové hasicí zařízení PDF 702 kB

Anotace...

Příspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S jeho souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum způsobené škody způsobené požárem.
Kafka, B.111 - 113
Hygienická zařízení nebo "Sociální zařízení" PDF 284 kB

Anotace...

Článek má přispět k přesnějšímu používání pojmů "hygienická zařízení" a "sociální zařízení". Architekti, stavební a ostatní odborníci pracující v oblasti projektování, schvalování a provádění staveb často tyto výrazy zaměňují a neuvědomují si jejich podstatný rozdíl.
Ondroušek, K.114 - 114
Využití zemského polomasivu pro ukládání odpadnío tepla a sluneční energie PDF 274 kB

Anotace...

V článku se uvádějí obecná pravidla pro čerpání tepla ze svislých zemních vrtů s výměníky tepla a pro opačný děj - ukládání tepla z těchto vrtů zpět do zemského polomasivu. Je popsáno realizované zařízení na ČVUT, fakultě strojní, které obě tyto funkce umožňuje.
Huml, J., Brož, K.115 - 117
Simulace automatického řízení větrání automobilového tunelu PDF 1,8 MB

Anotace...

Článek se zabývá stručným popisem větrání automobilového tunelu Mrázovka v Praze a sestavením simulace provozního větrání. Bez detailního rozboru výpočtového algoritmu, uvádí důležité výsledky simulace a upozorňuje na význam sestavení optimalizačních a simulačních algoritmů pro posouzení hospodárnosti provozního systému a pro zpřesnění návrhu větrání tunelů. Uvedeny jsou výsledky počítačové simulace aerodynamiky navrženého podélného větrání, které má zamezit úniku škodlivin portály. Výsledky jsou využitelné při sestavování algoritmů řízení větracího systému s plynule regulovatelnými ventilátory ve třech strojovnách a proudovými ventilátory s podpůrným nebo brzdicím účinkem na proudění vzduchu v tunelovém tělese. Výpočet byl sestaven v programu Microsoft Excel s podporou Visual Basic.
Pořízek, J., Hemzal, K.119 - 122
Komplex nízkoenergetických rodinných domků PDF 1,4 MB

Anotace...

Projekt zahrnuje 23 řadových rodinných domků vytápěných centrálně kotlem na biomasu. Každý dům má na jižní fasádě zimní zahradu s integrovaným kolektorem SOLARGLAS 1 v šikmé části zasklení. Tento kolektor eliminuje tepelnou zátěž osluněním, umožňuje přípravu TUV a zajišťuje příjemné osvětlení interiéru.
Šourek, B., Jirka, V., Řehoř, E., Schwarzer, J, Štys, D.123 - 124
Vůně, parfémy, osobní hygiena a pohoda prostředí PDF 61,1 kB

Anotace...

Článek informuje o používání parfémů v historii lidstva. Dříve nahrazovaly vonné látky osobní hygienu a maskovaly nepříjemné pachy, používaly se při církevních obřadech a k léčbě nemocí. Dnes jsou příjemné vůně doplňkem hygienických opatření a faktorem pohody prostředí.
Lajčíková, A.127 - 128
Emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole od klimatizačního zařízení typu VRV PDF 832 kB

Anotace...

V příspěvku je studována emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole (ELF ELM F) od nástěnného klimatizačního zařízení typu VRV firmy Hitachi. Je změřená velikost emise ELF ELM F stropních klimatizačních jednotek firem Heizbösch, Carrier, Toshiba a KVKA 315MTW. Úroveň emise je porovnána s referenčními hodnotami ELF ELM F uváděnými v nařízení vlády č. 480/2000. Magnetometrem EFA 300 byla detekována podlimitní hodnota emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole a to jak velikosti magnetické indukce tak i velikosti intenzity elektrického pole.
Čermáková, E.129 - 131