Číslo 3/2014

Možnosti využití odpadních vod v domech, bytech a v průmyslu PDF 2,1 MB

Anotace...

Článek se zabývá využíváním odpadních vod. Jsou zde definovány jednotlivé druhy odpadních vod a následně způsoby jejich opětovného využití v rodinných domech, bytech nebo průmyslu, kterými mohou být řádné čištění těchto vod, zisky z jejich potencionální energie, jež lze využít k výrobě tepla, chladu nebo k výrobě elektrické energie.
TEICHMAN M., KUDA F.98 - 101
Zkušenosti s nasazováním prediktivní regulace pro energeticky hospodárné provozování budov PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek shrnuje zkušenosti autorů s nasazením prediktivní regulace u otopných soustav v budovách. V textu jsou diskutovány čtyři pilotní aplikace prediktivního regulátoru využitého v praxi. Kromě zhodnocení přínosů prediktivního řízení je pozornost věnována i krokům, které jsou nutné pro úspěšné nasazení prediktivního řízení.
CÍGLER J., ŠIROKÝ J.102 - 106
Biomasa a uhlí v kotlích malých výkonů PDF 266 kB

Anotace...

Autor se zabývá odlišnými palivovými vlastnostmi biomasy a uhlí. Popisuje specifické přístupy ke spalování a konstrukci kotlů a především pak ke způsobu přívodu spalovacího vzduchu. Věnuje se rovněž novým legislativním požadavkům pro malé zdroje tepla vyplývajícím z novelizace zákona o ochraně ovzduší.
HRDLIČKA J.108 - 110
Solární chlazení pro pavilón tuleňů a tučňáků PDF 2 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje návrh solární „kombi-plus“ soustavy primárně určené pro zajištění části tepla pro pohon absorpčního chlazení bazénové vody v pavilonu tuleňů a tučňáků v klimaticky teplém období. V případě, že bazénovou vodu nebude třeba ochlazovat, bude produkované teplo využíváno pro přípravu teplé vody případně i pro přitápění.
KRAMOLIŠ P.,VRTEK M.112 - 114
Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem PDF 2 MB

Anotace...

Příspěvek prezentuje simulační analýzu zemního tepelného čerpadla s dochlazovačem pro zvýšení účinnosti přípravy teplé vody. Proto byl vytvořen matematický model tepelného čerpadla s dochlazovačem pro simulační prostředí TRNSYS. Dochlazovač teoreticky zvyšuje tepelný výkon tepelného čerpadla od 10 do 25 % bez nárůstu příkonu. Byly provedeny simulace pro porovnání provozu standardního tepelného čerpadla a identického tepelného čerpadla s dochlazovačem v soustavě přípravy teplé vody. Průměrná reálná úspora elektrické energie při přípravě teplé vody je 9 %, sezónní topný faktor je o 10 % vyšší.
SEDLÁŘ J.116 - 120
Tlakové ztráty kapilárních rohoží – CFD simulace (část 2) PDF 3 MB

Anotace...

Článek se zabývá modelováním tlakových ztrát kapilárních rohoží s použitím CFD simulace. Důraz je kladen na třecí ztráty v kapiláře při laminárním proudění tekutiny a místní ztráty při odbočení a spojení proudů pro měnící se režim proudění. Na základě simulačních výpočtů byly obdrženy závislosti součinitele místní ztráty při odbočení a spojení proudů a vztah pro výpočet součinitele tření v neustálené oblasti laminárního proudění.
ZMRHAL V.122 - 126
Distribuce vzduchu v akusticky náročných místnostech PDF 666 kB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou hlučnosti koncových elementů vzduchotechnických zařízení navrhovaných pro extrémně akusticky náročné prostory, jejichž limity pro hluk pozadí určuje norma ČSN 73 0526. Návrh distribuce vzduchu musí řešit současně tři problémy. Útlum zvuku v daném prostoru, dosah proudu vzduchu, resp. požadované rychlosti proudění v místě pobytu osob a v neposlední řadě vznik aerodynamického hluku při výtoku vzduchu z přiváděcích otvorů. V podstatě se jedná o řešení tří vzájemně vázaných rovnic, jejichž charakter je z hlediska matematického značně odlišný.
NOVÝ R.127 - 131
Větrání garáží (1. část) PDF 1,1 MB

Anotace...

Publikovaný článek shrnuje podstatné informace k aktuální tematice - větrání garáží v České republice. Pro rozsáhlost problematiky je příspěvek rozdělen do tří částí. Série článků vychází z právních a normativních předpisů, reflektuje novou situaci ohledně možnosti parkování vozidel na plynná paliva a rozebírá všechny větrací systémy, které se mohou v garážích vyskytovat. Věnuje se návrhovým zásadám provozního větrání, vymezení havarijního větrání a základům požárního větrání. Stať se rovněž zabývá souvisejícími okolnostmi, jako jsou systémy ovládání, provozní režimy, detekce a monitoring škodlivin, analýza rizika vzniku výbušné atmosféry a protokol o určení vnějších vlivů. Příspěvek je určen nejen projektantům vzduchotechniky, ale směřuje rovněž k architektům a projektantům všech souvisejících stavebních oborů. Cenné informace zde naleznou také zástupci dalších zájmových skupin, jako jsou investoři, developeři, dodavatelé, provozovatelé, stavební úřady, dotčené orgány státní správy, apod.
TOMAN S.132 - 136