Číslo 3/2018

Vyhodnocení provozu administrativní budovy Otevřená zahrada v Brně (1. část)

Anotace...

Příspěvek vyhodnocuje dosavadní provoz administrativní budovy Otevřená zahrada v Brně, která byla navržena v pasivním energetickém standardu a uvedena do provozu v lednu 2013. Po bezmála čtyřech letech provozu byla zjišťována zpětná vazba od uživatelů budovy dotazníkovým průzkumem pro letní a zimní provoz. Byl vyhodnocen tepelný komfort ukazatelem Predicted Mean Vote [1] a individuální připomínky k chování budovy. Dále byl na základě měřených provozních dat sestaven jednoduchý měsíční energetický model, jehož výstupy se následně porovnaly s měřenými spotřebami energií na vytápění a chlazení. Vypočítaná potřeba tepla na vytápění odpovídá naměřeným hodnotám, avšak výsledky výpočtu potřeby chladu se od naměřených hodnot výrazně liší. Z tohoto důvodu byl podrobněji zkoumán provoz vnějších žaluzií jako aktivního prvku energetické bilance. Experimentální vyhodnocení provozu žaluzií bude obsahem 2. části.
CALTA V., TYWONIAK J., SOJKOVÁ K., MALÍK Z.130 - 135
Metodika dimenzovania zásobníkových ohrievačov pre bytové domy podľa odberu teplej vody

Anotace...

Článok popisuje novú metodiku na návrh zásobníkového ohrievača pre bytové domy, ktorá vznikla na základe meraní in situ v bytových domoch v Bratislave. Návrh objemu zásobníkových ohrievačov bol určený na základe výsledkov ročných meraní odberu teplej vody a príkon ohrievačov bol určený na základe meraní energetickej bilancie systému prípravy a distribúcie teplej vody v bytových domoch. Táto metodika návrhu vystihuje súčasné požiadavky na ohrev teplej vody v bytových domoch v Čechách aj na Slovensku, môže byť praktickou pomôckou pre projektantov.
ČERMANOVÁ Z., PERÁČKOVÁ J., VAVŘIČKA R.136 - 143
O přiměřeném podílu prosklení obálky administrativních budov

Anotace...

Příspěvek se zabývá vlivem podílu prosklení jednoduché, velmi dobře tepelně izolované kanceláře na její tepelnou bilanci. Byly provedeny dynamické tepelné simulace, přičemž se sledovaly trendy vybraných výstupních údajů ze simulace při změně zastoupení plochy zasklení v ploše fasády a změně účinnosti venkovního stínění (jejich vzájemné kombinace). Sledovaly se potřeby tepla na vytápění a chlazení (ukazatele energetické efektivity), špičkové výkony vytápění a chlazení (ukazatele velikosti investice do zdrojů energie a koncových prvků pro sdílení tepla) a rozdíl maximální roční vnitřní operativní teploty od požadované teploty vnitřního vzduchu (ukazatel tepelného komfortu). Zvyšování podílu prosklení obálky modelové kanceláře zvyšovalo potřeby tepla a špičkové výkony vytápění i chlazení. Kombinace vysokého podílu prosklení a chybějícího či špatně provozovaného systému venkovního stínění může současně vést k problémům s tepelnou pohodou uživatelů. Použití funkčního systému venkovního stínění naopak zvyšuje pravděpodobnost dosažení tepelné pohody uživatelů a výrazně snižuje potřebu tepla na chlazení i špičkový výkon chlazení.
KOPECKÝ P., SOJKOVÁ K.144 - 152
Měření a hodnocení tepelně-vlhkostního mikroklimatu v budově s velkoprostorovými kancelářemi a klimatizačním systémem

Anotace...

Studie se zabývá měřením mikroklimatických (vnitřních klimatických) parametrů a dotazníkovým šetřením ve velkoprostorových kancelářích. Je popsána budova, klimatizační systém a parametry, které byly v prostoru zjišťovány. Práce ukazuje problémy spojené s hodnocením tepelně-vlhkostního mikroklimatu dle subjektivních pocitů přítomných osob. Je úvodní prací pro analýzu objektivního a subjektivního hodnocení v oblasti nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu.
PROKŠOVÁ ZUSKÁ L., KABRHEL M.154 - 160
Směrovaný proud hasicí látky – budoucnost stabilních hasicích zařízení?

Anotace...

V současné době jsou rozvody stabilních hasicích zařízení (SHZ) ve střeženém prostoru zakončeny pevnými částmi (hasicími tryskami nebo hlavicemi), jejichž konstrukce je řešena pevným připojením na přívodní potrubí, bez možnosti jakéhokoliv pohybu umožňujícího směrování hasicí látky v závislosti na pozici ohniska požáru. Protože však má požár ve fázi svého rozvoje většinou lokální charakter, bylo by vhodné hasicí látku aplikovat především na ohnisko požáru a jeho bezprostřední okolí. V článku je představena požární zkouška, jejímž cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit, zda je možné požár v počáteční fázi rozvoje, kdy má ještě lokální charakter, uhasit směrovaným proudem hasicího plynu z rozvodu SHZ. Dále bylo zjišťováno, jakým způsobem k uhašení dochází. Zkouška, provedená na zmenšeném modelu místnosti v požární zkušebně Centra stavebního inženýrství, a.s., byla zaměřena na třídu požáru C (metan) a hasicí plyn (dusík). Po vyhodnocení naměřených dat nebyla v daném případě potvrzena hypotéza, že k uhašení dojde na základě dusivého účinku hasicí látky. Na uhašení se pravděpodobně uplatnil princip odtržení plamene od hořlavé látky. Prezentované výsledky se vztahují k podmínkám uvedené konkrétní zkoušky a ne lze je zevšeobecnit.
PECHOVÁ P.162 - 169
Modelování a optimalizace systému zásobování pitnou vodou s využitím facility managementu Část 1: Pasportizace a evidence poruch na vodovodu v obci Žabeň

Anotace...

Příspěvek se zabývá zpracováním tématu modelování a optimalizace spolehlivosti systémů pro zásobování pitnou vodou v obci Žabeň s využitím nástrojů facility managementu. Jedná se o úvodní pojednání případové studie, členěné do tří na sebe navazujících částí. Proces modelování je zde chápán jako modelování rizik systémů pro zásobování pitnou vodou. V úvodním článku je popsána vodovodní síť v zájmovém území obce Žabeň, pasport vodovodu v obci, dále slabá místa systému a jeho poruchy. Popis systému, pasport a evidence poruch tvoří základní podklad pro zpracování analýzy rizik metodou FME A s využitím metodiky technických ukaza telů.
TEICHMANN M., KUDA F., SZELIGOVÁ N.170 - 175
Biomasa v kontextu emisí CO2 do ovzduší

Anotace...

Příspěvek si klade za cíl podat stručné informace o emisích CO2 ve světě a v ČR a o jejich časovém vývoji, souvisejících trendech ve vývoji teploty na Zemi a roli biomasy jako obnovitelného zdroje energie, který je z hlediska bilance CO2 téměř neutrální.
HRDLIČKA J.176 - 177
Ekonomické zhodnocení využití obnovitelné energie z fotovoltaického zdroje v rodinných domech

Anotace...

Současná doba přeje rozmachu obnovitelných zdrojů a jejich integraci do energetického hospodářství budov pro rezidenční bydlení nebo komerční využívání. Podle dlouhodobých statistik budovy spotřebovávají cca 40 % veškeré vyrobené energie. Přitom právě budovy skýtají spolu s průmyslem obrovský potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů energie. V článku jsou uvedeny výhody i nevýhody jednotlivých typů nejčastěji používaných fotovoltaických systémů integrovaných v budovách a popis řešení, které umožní maximálně využít instalované obnovitelné zdroje, dále zhodnocení návratnosti jednotlivých typů fotovoltaických systémů bez započítávání dotační podpory a zhodnocení náročnosti instalace (jak finanční, tak odborné).
VČELÁK J., WOLF P., NOVÁK E.178 - 180