Číslo 3/2023

Regulace tepelných čerpadel v otopných soustavách

Anotace...

Článek se zabývá různými možnostmi a výzkumnými koncepcemi regulace tepelných čerpadel pracujících v otopné soustavě. Rovněž uvádí způsoby regulace tepelného výkonu otopných soustav s tepelnými čerpadly a v zá věru doporučení nejvhodnějšího řešení.
BAŠTA J.106 - 111
Hluk tepelných čerpadel v zástavbě rodinných domů

Anotace...

Článek pojednává o akustické simulaci, vyhodnocení a měření hluku venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch-voda instalované u rodinného domu. V příspěvku je řešeno několik variant umístění tepelných čerpadel a jejich vliv na výslednou hlukovou situaci v chráněných venkovních prostorách sousedních staveb a dodržení či překročení hygienických limitů.
KRÁLÍČEK, J., KUČERA M.112 - 117
Využití CO2 jako značkovacího plynu pro detekci netěsností vzduchotechnických zařízení

Anotace...

Příspěvek se zaměřuje na experimentální ověření využití CO2 jako značkovacího plynu pro detekci netěsností vzduchotechnických zařízení, místo dnes rozšířeného značkovacího plynu fluoridu sírového (SF6 ), kterého se týkají legislativní omezení. Ověření využitelnosti CO2 je v závěru doplněno definováním nejistot měření.
PETRÝDES118 - 121
Rotační regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla Část 2: Teplotní faktor – tepelné výpočty metodou e -NTU

Anotace...

Článek popisuje možnosti modelování rotačních regeneračních výměníků pro zpětné získávání tepla. Na základě literární rešerše jsou v článku shromážděny bezrozměrné závislosti e -NTU používané pro navrhování a přepočty provozních stavů rotačních výměníků. Zvláštní pozornost je věnována problematice přestupu tepla v kanálku rotoru výměníku v podobě porovnání dostupných vztahů pro výpočet Nusseltova čísla v laminární oblasti proudění.
ZMRHAL V., CIZNER F.122 - 131
Vyhodnocení provozu vytápění logistického centra

Anotace...

Příspěvek hodnotí provoz otopné soustavy logistického centra po 5 letech provozu, kde zdrojem tepla je kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda. Zvýšená pozornost je věnována reálnému provozu bivalentních zdrojů tepla systému v extrémních chladných venkovních podmínkách za sledované období pěti let s ohledem na předpoklad y původního projektu.
POLÍVKA P.132 - 136
Tepelné čerpadlo s proudovým oběhem

Anotace...

Článek pojednává o výhodách a nevýhodách ejektoru pro aplikace s proudovým chladivovým oběhem. Na příkladu řešení návrhu tepelného čerpadla vzduch-voda, pro několik variant zapojení chladivového oběhu, byl vyhodnocen topný a chladicí faktor. Na základě výsledků analýz bylo poukázáno na hlavní výhody použití ejektoru v podobě relativně vysokých topných a chladicích faktorů při určitém zapojení okruhu. V závěru článek diskutuje možná rizika použití ejektoru v chladivovém oběhu pro mobilní aplikace a možné problémy při celoročním provozu s proměnn ými klimatickými podmínkami.
ŠULC V., BARTÁK M., ZMRHAL V.138 - 144