Číslo 4/1996

Čisté prostory ve farmaceutické výrobě PDF 45,9 MB

Anotace...

"Čistým prostorem pro výrobu léčiv se rozumí izolovaný prostor s definovanou třídou čistoty (tj. počtem částic a mikroorganismů), který je konstruován a používán takovým způsobem, aby redukoval možnost zanesení, vzniku a udržování kontaminace v něm", Definice z připravované vyhlášky o SVP (Správná výrobní praxe).
SPÁČIL J.186 - 190
GEA systém dodávek čistých prostorů PDF 45,9 MB

Anotace...

-
POLÍVKA I.191 - 192
Vyvíječ chladné páry PDF 45,9 MB

Anotace...

-
PŘÍHODA Z.193 - 194
Plynové přímotopné vytápěcí a větrací jednotky z pohledu hygieny práce PDF 45,9 MB

Anotace...

Vytápěcí a větrací jednotky s přímým spalováním plynu a mísením spalin s větracím vzdulchem jsou investičně levné i provozně hospodárné. Článek rozebírá hygienické problémy spo­jené s přívodem CO, CO2 a NOx do pracovního a pohybového prostředí. Stanovuje přípustné koncentrace s přihlédnutím k evropským normám a specifikaci nedoporučených a doporučených aplikací.
MATHAUSEROVÁ195 - 197
Výhody a nevýhody rozvodů z mědi PDF 45,9 MB

Anotace...

Příspěvek pojednává o výhodách a nevýhodách použití měděných trubek. Konstatuje jejích základní vlastností a vzhledem k ním vymezuje i jejich použitelnost.
BAŠTA J.198 - 201
Energetická kontrola s využitím ET-křivky PDF 45,9 MB

Anotace...

Článek navazuje na dříve uvedené části: "Úspora energií v budovách' (VVI 3/95) a "Jak určit ENCON potenciáľ (VVI 2/96) zabývajících se postupnou metodou energetického hodnocení budov.
DAHLSVEEN T., BÁRTA L., HIRŠ J.207 - 208
Porovnanie emisií NOx a CO vznikajúcich pri spaľovaní pevného kvapalného resp. plynného paliva PDF 45,9 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá problematikou tvorby emisí NO. a CO při spalování pevného, kapalného i plynného paliva na kotlích o různém tepelném výkonu, stáří a technickém stavu, kotlích pro vytápění i různé technologie. výsledky měření mají velký rozptyl a ukazují, že v mnoha případech se překračují emisní limity platné na Slovensku. I když není výběr kotlů zcela reprezentativní (fluidní kotel), dochází autor k správnému závěru, že z hlediska ochrany životního prostředí je nejvhodnější způsob výroby tepla a energie spalování plynného paliva.
HORBAJ P.209 - 212
Řídící systémy pro vzduchotechnické a klimatizační jednotky PDF 45,9 MB

Anotace...

-
CHROBÁK P.214 - 216
Hybridní tepelné čerpadlo s dvojcí pracovních látek H2O-NH3 PDF 45,9 MB

Anotace...

Hybridní tepelné čerpadlo slučuje výhody sorpčních a kompresorových zařízení, jež se pro­jevují v tom, že oproti čistě sorpčním má hybridní zařízení menší rozměry a proti čistě kom­presorovým se pro dané výstupní podmínky dosahuje vyšších topných faktoru. Princip byl poprvé popsán Altenkirchem v r. 1913, ale počet těchto zařízení, která jsou ve světě v pro­vozu je dosud velmi malý. Článek pojednává o základních vlastnostech okruhu a uvádí na konkrétním příkladu dosažitelné topné faktory.
ZLATAREVA V., BROŽ K.217 - 219
Adaptivní řízení provozu odstředivých čerpadel PDF 45,9 MB

Anotace...

Podle charakteristiky čerpadla a potrubí se v článku sledují pracovní podmínky čerpacího systé­mu. Posuzuje rozběh a doběh čerpacího agregátu řízeného adaptivně měničem frekvence elek­trického proudu. Adaptivní řízení provozu je předvedeno na příkladu cyklického zapínání čerpadla.
BLÁHA J.220 - 224
Větrání, vytápění a chlazení s decentrálními střešnímy jednotkami PDF 45,9 MB

Anotace...

-
BOHUSLAV P.226 - 228
Komfort ohřevu TUV s malými zásobníky PDF 45,9 MB

Anotace...

-
neautorizováno229 - 230
Maximalizace kapacity větrání k rekuperaci tepla PDF 45,9 MB

Anotace...

-
neautorizováno231 - 232
Jak vypadá moderní střešní ventilátor ? PDF 45,9 MB

Anotace...

-
PŘÍHODA Z.233 - 233
Klimatizační jednotky JKL firmy JANKA RADOTÍN PDF 45,9 MB

Anotace...

-
neautorizováno234 - 234
Nová řada klimatizačních jednotek NOVA QuickLINE PDF 45,9 MB

Anotace...

-
FIALA B.235 - 238
Větrací jednotky s regenerací tepla PDF 45,9 MB

Anotace...

-
neautorizováno239 - 241
Regulace ÚT malých a středních objektů PDF 45,9 MB

Anotace...

-
TRČKA J.242 - 242