Číslo 4/1998

Větrání bytů v panelových domech (1. část) PDF 56 MB

Anotace...

Článek podává přehled všech způsobů větrání použítých v panelových domech i systémy, které existují, ale nebyly v naší výstavbě použity. Jsou uvedeny i směrné náklady na rekonstrukci větrání jednoho bytu v cenové úrovni roku 1997, využitelné investory. Na přehledu všech bytových jader, které byly instalovány v tuzemských panelo­vých domech jsou demonstrovány možnosti obnovy a modernizace bytového větrání.
Stárek L.149 - 154
Čistič a zvlhčovač vzduchu zdrojem plísní ? PDF 56 MB

Anotace...

Podle způsobu znečištění filtrů z kombinovaného recirkulačního čističe a zvlhčovače vzduchu XY snaží se autorky zhodnotit nebezpečí zpětného průniku zachycených spór plísní do prostředí.
Lajčíková A., Klánová K.155 - 157
Aktuální hygienická problematika mědi v pitné vodě PDF 56 MB

Anotace...

V článku jsou shrnuty informace o mědi v pitné vodě. Její koncentrace stoupají tam, kde je k rozvodu vody použito měděné potrubí. Autor upozorňuje na zdravotní rizika a nedostatečnou legislativu.
Kožíšek F.159 - 163
Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole v našem životě PDF 56 MB

Anotace...

Je dán přehled biologicky aktivních polí, kterým je člověk vystaven v pracovním a životním prostředí. Jsou uvedeny možné biologické účinky a informace o českých a evropských normách.
Musil, J.164 - 166
Vliv znečištění venkovního a vnitřního ovzduší interiérů na dýchací ústrojí člověka PDF 56 MB

Anotace...

Autor popisuje vliv znečištění venkovního a vnitřního ovzduší na zdraví člověka. Všímá si negativního krátkodobého i dlouhodobého vlivu jednotlivých fyzikálních, chemických i biologických škodlivin a jejich kombinací na dýchací ústrojí.
Kašák V.167 - 169
Těsnost vzduchovodů PDF 56 MB

Anotace...

U vzduchotechnických rozvodů z plechu má těsnost vliv na funkci zařízení i na výši provozních nákladů. Příspěvek uvádí zdroje netěsnosti potrubí, způsoby měření a hodnocení těsnosti podle tuzemských i zahraničních norem. Pro stanovení optimální netěsnosti potrubí je doporučen výpočetní postup vycházející z investičních a provozních nákladů.
Hemzal K.170 - 172
Jsou jednotrubkové otopné soustavy výhodné ? PDF 56 MB

Anotace...

Komentář k výhradám vyskytujícím se v souvislosti s jednotrubkovou horizontální otopnou soustavou
Fischer, P.173 - 173
Regulace výkonu otopného tělesa PDF 56 MB

Anotace...

Autor pojednává o místní regulaci tepelného výkonu otopného tělesa se zaměřením na termostatické radiátorové ven­tily s lineární a rovnoprocentní charakteristikou.
Bašta, J.174 - 177
Poznatky z provozu průmyslového tepelného čerpadla PDF 56 MB

Anotace...

V článku se prezentují výsledky úspěšného provozu dvoustupňového tepelného čerpadla v potravinářském závodě. Chladivem je čpavek. První stupeň tepelného čerpadla tvoří šroubové kompresory, druhý stupeň je vybaven vysokotlakým pístovým kompresorem. Teplo se v maximální možné míře využívá k ohřevu užitkové vody. Výsledky se porovnávají s provozem jednostupňového chladicího zařízení s odvodem tepla do okolí a potvrzují, že provoz tepelného čerpadla je šetrnější k životnímu prostředí a investice má i při současných cenách energie krátkou dobu návratnosti (3,1 roku).
Petrák J.178 - 180
Sledování podmínek pro využití impaktního proudění při aplikaci na měření vlhkosti vzduchu PDF 56 MB

Anotace...

V příspěvku je sledován přenos tepla a hmoty při prouděni vzduchu z trysky kolmo na plochu umístěnou ve středu proudu pod tryskou. Obtékaná plocha je tvořena vodni hladinou příp. vlhkým textilním materiálem. Měřením byly určo­vány vlivy rychlosti paprsku, vzdálenosti ústi trysky od obtékané plochy, velikosti obtékané plochy a geometrie trysky. Na základě výsledků měření a srovnání s údaji v literatuře je navržen vztah pro výpočet přenosu tepla a hmoty zahrnující uvedené závislosti. Na základě výsledků uvedených měření byl navržen přístroj pro měření vlhkosti vzduchu i za vysokých teplot a zne¬čištěného vzduchu, využívajícího impaktní proudění. Je uvedeno schéma měřicího zařízení a srovnání teoretických hodnot s experimentálními pro závislost měrné vlhkosti vzduchu, teploty vody v nádržce obtékané vzduchem a teploty vzduchu.
Olehla J.181 - 184
Ověření výsledků matematického modelování provozním měřením (1. část) PDF 56 MB

Anotace...

Článek porovnává výsledky dvou typů analýz stavu vnitřního prostředí průmyslové haly. Základem první analýzy bylo matematické modelování s využitím simulačního programu na bázi tabulkového procesoru EXCEL, který je velmi vhodný pro projektovou praxi. Základem druhé analýzy bylo měření v hale svařovny při běžném provozu, které ověřilo přesnost použitého modelu pro počítačovou simulaci. Obě analýzy jsou zaměřeny na dynamické chování a vzájemné ovlivnění soustav větrání a stavební konstrukce haly.
Neužil, M.; Procházková, D.185 - 187