Číslo 4/2008

Kvalita vnitřního prostředí je náš cíl - Představujeme Ústav techniky prostředí PS ČVUT v Praze PDF 1,3 MB

Anotace...

-
Bašta, J., Hemerka, J.170 - 171
AirQualitizeur - nový produkt z řady AL-KO Luftechnik PDF 2,8 MB

Anotace...

Nezbytnost energetických úspor a potřeba zajistit kvalitu vzduchu dostatečnou intenzitou větrání větraných a klimatizovaných místností jsou protichůdnými požadavky. Nový výrobek (AirQ) k řízení kvality vzduchu a jeho teploty umožňuje dosáhnout souladu při splnění obou požadavků a splňuje také požadavek na individuální regulaci v každé zóně. Při aplikaci v systémech s proměnným průtokem vzduchu (VAV) umožňuje dosahovat výrazných úspor energie. Uvedeny jsou příklady použití AirQ a dosažitelné výsledky.
Polách, P.172 - 176
Výpočet výkonu chladicího zdroje tepelnými uzlovými modely PDF 2,5 MB

Anotace...

Popis metody způsobu výpočtu časového průběhu chladicího výkonu v závislosti na požadovaném průběhu teploty vnitřního vzduchu. Základem řešení je syntéza zátěžové veličiny v dynamickém modelu. Tepelný uzlový model zahrnuje relevantní tepelné kapacity a odpory. Příklad uvádí výpočet chladicího výkonu v klimatizované místnosti budovy s lehkým obvodovým pláštěm. Uvedený postup vede k určení maximálního výkonu i spotřebované energie. Příklad je doplněn o grafy znázorňující závislost maximálního výkonu zdroje na různých hodnotách tepelných kapacit zahrnutých v modelu.
Vytlačil, D.177 - 180
Digitální spirálové kompresory v klimatizaci PDF 1 MB

Anotace...

Klimatizační zařízení se stále více osazují různými typy rotačních kompresorů, mezi kterými převládají spirálové. Pístové kompresory - zejména hermetické jsou postupně zcela vytlačovány a ve výrobních programech řady výrobců klimatizace již vůbec nejsou uvedeny. Společnost Copeland jako jeden z největších výrobců chladivových kompresorů nabízí ve svém programu rotačních kompresorů několik typových řad vhodných zejména pro klimatizační zařízení. Digitální typ spirálový kompresor s plynulou regulací výkonu je významný přínos k úspoře energie v klimatizačních zařízeních.
Čejka, Z.181 - 183
Normovaný stupeň využití v praxi PDF 96 kB

Anotace...

S rostoucími náklady na vytápění hledáme i nové možnosti jak přistupovat k optimálnímu a hodnověrnému hodnocení provozu kotlů. Zatímco účinnost je hodnota získaná za přesně daných jmenovitých provozních parametrů kotle v laboratorních ideálních podmínkách, od normovaného či ročního stupně využití kotle jsme si slibovali zohlednění reálných provozních podmínek. U nás se však, na rozdíl od Německa a Rakouska, ani používání normovaného stupně využití příliš nerozšířilo. Text se tak snaží nejen znovu upozornit na jednotlivé hodnotící parametry provozu kotle ale i na jistá úskalí stanovení normovaného stupně využití včetně vlivu proměnného průtoku vody kotlem.
Bašta, J.184 - 186
Klimatizace a větrání divadelních sálů - rekonstrukce PDF 64,1 kB

Anotace...

V tomto článku, který volně navazuje na článek téhož autora " Projektování zařízení techniky prostředí v kulturních objektech" uveřejněného ve VVI č. 4 a 5/2007, seznamuje autor čtenáře s projektovým řešením rekonstrukce techniky prostředí v některých pražských divadlech. Šlo o rekonstrukce divadelních sálů v historických i moderních budovách, které samozřejmě přinášely obtíže nebo i značná omezení při řešení modernizace vzduchotechnických zařízení. Navržená řešení mohou být tak návodem při projektování dalších rekonstrukcí divadel, i když každá rekonstrukce si většinou vyžaduje vlastní tvůrčí řešení.
Petlach, J.187 - 191
Kapilární rohože v praktických aplikacích PDF 4 MB

Anotace...

Jedním ze sálavých klimatizačních systémů, který umožňuje zajištění tepelného komfortu bez vysokých nároků na spotřebu energie, je systém s kapilárními rohožemi. Kapilární systém je možné použít prakticky v jakékoliv budově a to jak pro vytápění tak pro chlazení. Nízká stavební výška konstrukce s kapilárním systémem umožňuje široké využití pro novostavby i rekonstrukce budov. Autor popisuje různé možnosti využití kapilárních rohoží v praktických aplikacích a uvádí příklady realizací.
Zmrhal, V.192 - 196
ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv PDF 444 kB

Anotace...

Autor seznamuje odbornou veřejnost s novelizovanou a rozsáhle revidovanou českou technickou normou. Akcentuje některé nové a podstatné změny při navrhování, provádění a kontrole komínů a kouřovodů, které platí od 1. února 2008. Článek je doplněn několika důležitými obrázky. Normu samotnou je možno hodnotit jako velmi podrobnou a dobře srozumitelnou. Tím je vytvořen předpoklad, že se nový technický dokument může stát účelným a kvalitním pomocníkem při projektování, realizaci i kontrole tak důležitých prvků ve stavbě, jakým komíny a kouřovody jsou.
Jiřík, F.197 - 200