Číslo 4/2022

Větrání a vytápění Divadla na Vinohradech

Anotace...

V roce 1902 rozhodli zastupitelé Královských Vinohrad, tehdy samostatné části Prahy, o vybudování velkého kamenného divadla. V roce 1907 bylo divadlo slavnostně otevřeno. Příspěvek se po krátkém historickém úvodu o kulturním a politickém vývoji divadla zaměřuje na technické systémy budovy – vytápění a větrání. Autor dle dochované technické dokumentace popisuje původní systém teplovzdušného vytápění a větrání hlavních prostor divadla – hlediště i jeviště. Dle dokumentace a vlastního průzkumu popisuje systém vytápění, umístění i přemístění uhelné kotelny a dále přechod na vytápění plynem. Zároveň se věnuje i změnám větracích zařízení, k nimž došlo v průběhu let. To se týká i později navržených klimatizačních zařízení, která se v současné době již nepoužívají. Pro zlepšení pohody prostředí byl při rekonstrukci v roce 1994 do objektu doplněn centrální zdroj chladu, určený pouze pro chlazení přiváděného vzduchu do prostoru hlediště. Pro některé menší prostory byly instalovány i samostatné splitové chladicí jednotky. Článek je doprovázen fotografiemi starších i novějších zařízení, včetně řešení přívodu vzduchu v souladu s interiérovým řešením.
PETLACH, J.146 - 152
Využití tepla dešťové vody pro snížení energetické náročnosti budov

Anotace...

Předmětem příspěvku je sestavení a popis netradičního konceptu energetického a environmentálního systému budovy. V úvodu jsou stanovena teoretická východiska a motivace pro návrh systému. Následně je systém představen ve dvou variantách, úrovních, které řeší v rámci budovy hospodaření s dešťovou vodou, chlazení a variantně také vytápění objektu a přípravu teplé vody. V další části jsou publikovány výstupy ze základního bilančního výpočtu na příkladu případové studie, jejímž cílem je stanovení oblasti použitelnosti navrženého systému.
STROPNICKÝ M., KABELE K.154 - 157
Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla Část 1: Popis systému

Anotace...

První část příspěvku se zabývá teoretickou částí návrhu regulace pro provoz autonomního systému na výrobu elektřiny a tepla. Systém je tvořen kogenerační ORC jednotkou Wave, fotovoltaickými panely, bateriovým úložištěm a virtuálním zásobníkem tepla. Celý systém je umístěn v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Cílem regulace je minimalizovat nákup a prodej elektřiny z distribuční sítě a dodržet dodá vky tepla a elektřin y s co nejvyšší účinností celého systému.
ŠAFRÁNEK J., MATUŠKA T.158 - 162
Předpověď denních dávek globálního solárního ozáření z klimatických údajů dostupných v předpovědi počasí v podmínkách České republiky

Anotace...

V dnešní době existují možnosti opakovaného přístupu k předpovídaným hodnotám klimatických veličin, jako je např. teplota venkovního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru. V předpovědi počasí nejsou zatím běžně poskytovány údaje o solárním ozáření. Cílem článku je navrhnout a otestovat metodu, kterou lze z běžně dostupných údajů předpovědi počasí odhadnout denní dávky globálního solárního ozáření na vodorovnou, resp. svislou orientovanou rovinu. V navrhovaných predikčních modelech se využívá silného vzájemného vztahu mezi denní dávkou solárního ozáření na vodorovnou rovinu a rozdílu mezi denním minimem a maximem teploty venkovního vzduchu. Hodnoty parametrů statistických modelů byly zjištěny metodami matematické optimalizace s využitím měřených údajů z meteorologické stanice Praha Karlov (2007 až 2010). Porovnání předpovídaných denních dávek globálního solárního ozáření na vodorovnou rovinu s naměřenými hodnotami vykazovalo vysokou míru shody. Relativní chyba navrženého modelu v teplé části roku obvykle nepřekračovala 10 %. Použitý způsob přepočtu z vodorovné roviny na svislé orientované roviny nevedl k tak dobré shodě s naměřen ými údaji.
KOPECKÝ P.164 - 171
Větrání objektů z pohledu protipožárních izolačních systémů

Anotace...

Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolačních systémů pro zajištění požární odolnosti vzduchovodů a potrubí pro nucený odvod kouře a tepla. Rozebírá požární scénáře definované zkušebními normami a uvádí typické příklady protipožární ochrany v praxi. Příspěvek je určen nejen projektantům vzduchotechniky, ale směřuje rovněž k projektantům souvisejících oborů.
KOVERDYNSKÝ V.172 - 176
Energeticky plusová čtvrť v českém kontextu

Anotace...

Článek představuje různé přístupy k hodnocení energeticky plusových čtvrtí. Do roku 2025 by mělo být v EU realizováno sto energeticky plusových čtvrtí (PED – Positive Energy District). V ČR jsou již tři města, která v současné době na návrhu projektu PED pracují. Dosud byl v Evropě kladen důraz na energetiku budov zejména v kontextu jednotlivých budov s téměř nulovou spotřebou energie. V rámci evropských výzkumných projektů lze však vidět jasný trend od řešení samostatných budov k energetickým konceptům celých městských částí. I když definice PED zatím není pevně ukotvena v žádné evropské legislativě, existuje řada různých přístupů k hodnocení míry využití obnovitelných zdrojů energie v městské čtvrti. Analýza přístupů při stanovení plusové energetické bilance je provedena pro soubor konkrétních bytových domů a je zhodnocen dopad definice na ná vrh energetického konceptu.
POKORNÝ N., MATUŠKA T.178 - 183