Číslo 5/2010

Výkonnost solárních kolektorů - 1. část: Základní parametry PDF 1,2 MB

Anotace...

Autor přehlednou formou seznamuje čtenáře v celé šíři s problematikou měření fototermálních kolektorů slunečního záření a významem naměřených hodnot pro popis chování. Přesně vymezuje pojmy především vztažných ploch a na praktických příkladech ukazuje rozdíly účinností vzniklé jejich různou interpretací. Je uvedena teoretická analýza účinnosti a výkonu solárního kolektoru, vyjádřena s ohledem na střední teplotu teplonosné kapaliny. Autor se také zabývá chováním kolektoru v šikmých svazcích. Je uvedena analýza výkonu kolektoru experimentálním zjištěním modifikátoru úhlu dopadu (IAM).
Matuška, T.210 - 214
Paralelní a sériové řazení kotlů PDF 173 kB

Anotace...

Článek pojednává o paralelním a sériovém řazení kotlů, regulovaných v kaskádě. Jsou uvedeny výhody a nevýhody obou způsobů zapojení a na příkladu paralelního zapojení kotlů popsáno regulační chování takovéto kaskády.
Bašta, J.215 - 218
Možnosti využití fotovoltaiky v panelových domech

Anotace...

Článek shrnuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na panelové domy, uvádí výhody a nevýhody různých řešení, porovnává energetický zisk z fotovoltaiky při různém umístění panelů.
Srdečný, K., Beranovský, J.219 - 221
Energetický a ekonomický přínos zemního výměníku tepla v teplovzdušném vytápěcím systému s rekuperací

Anotace...

Předkládaný článek se zabývá energetickou simulací celoročního provozu zemního výměníku tepla, který je součástí systému teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického rodinného domu v severomoravském regionu. V zjednodušeném modelu, vytvořeným v programu TRNSYS, je posouzen energetický a ekonomický přínos ZVT v otopném i letním období.
Jaroš, M., Kolbálek, A.222 - 228
Použití vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech

Anotace...

Příspěvek se zabývá použitím vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech. Jsou uvedeny kontaktní metody, především metoda kouřová, často používaná v praktických aplikacích, metoda PIV (Particle Image Velocimetry), používaná v laboratorních podmínkách a také poměrně nová metoda používající ke zviditelňování neizotermních proudů termovizi. Pozornost je věnována také bezkontaktním metodám, ke kterým lze řadit např. metody interferometrickou a velkoplošnou šlírovou pro zviditelňování neizotermních vzduchových proudů. V příspěvku jsou uvedeny ukázky z vizualizačních záznamů, které poskytují cenné kvalitativní informace o tvarech proudů, o jejich dosahu a také o interakci s okolím. Dále jsou zmíněny možnosti kvantitativního vyhodnocení pořízených záznamů doplněné o příklady získaných výsledků. K vyhodnocování záznamů z kouřové metody a interferometrie je používán vlastní software.
Janotková, E., Pavelek, M., Pavelek, T.229 - 233
Větrání haly pro výkrm kuřat

Anotace...

Nutnost přesného řízení teplot, vlhkosti a rychlosti proudění jsou důvodem pro využití různých simulačních metod jako vhodného a progresivního nástroje v projekci a výzkumu. Cílem tohoto příspěvku je numerická analýza větrání haly pro výkrm brojlerů v průběhu letního období s využitím CFD softwaru Fluent. Specifické problémy hal pro intenzivní výkrm kuřat jsou dány zejména tím, že kuřata jsou chována trvale v hale od prvního dne života (při hmotnosti několika gramů) do ukončení výkrmu (až po hmotnost několika kilogramů). Problémy tvorby vnitřního prostředí jsou nejvýraznější v létě ke konci výkrmového období a v zimním období po naskladnění malých jednodenních kuřat.
Kic, P., Zajíček, M.234 - 236
Rychlosti v neizotermním proudu podél svislé stěny

Anotace...

V článku je analýza zákonitostí vývoje rychlostního a teplotního pole neizotermního proudu chladného vzduchu podél svislé stěny, vystupujícího z horizontální štěrbiny nízkou rychlostí. Přívod vzduchu byl štěrbinou o šířce 0,05 a 0,1 m, 4 m dlouhou, přilehlou ke svislé stěně, při rychlosti výtoku 0,2 a 0,4 m/s, a teplotě vzduchu o 3 až 10 K chladnějším než v okolí. Je ukázán vliv vztlakových sil na průběh rychlostí v proudu.
Schwarzer, J.237 - 240
Termická hygienizace a využití kalů při spalování pelet

Anotace...

Autoři teoreticky popisují proces termické hygienizace kalu a uvádějí praktické řešení v podobě schématu a časových průběhů pro konkrétní zařízení. V poslední části polemizují s nároky legislativy, příslušející problematice spalování kalů.
Šerks, P., Lyčka, Z.241 - 242
Servis a údržba VZT zařízení v současné ekonomické situaci

Anotace...

Původně se jedná o příspěvek, který zazněl na doprovodném programu Společnosti pro techniku prostředí na výstavě AQUATHERM 2009 konaném dne 27. 11. 2009. Příspěvek je praktickým zhodnocením zkušeností odborné firmy při vykonávání servisních činností v oboru klimatizace a vzduchotechniky.
Ptáček, R.244 - 244
Problematika měření a indikace tepla pro vytápění v evropské a naší legislativě

Anotace...

Autor článku se podrobně věnuje evropské legislativě ve vztahu k české především pro oblasti ústředního vytápění budov a přípravy teplé vody. Článek se zabývá směrnicí 93/76/EHS z oblasti zásobování teplem a směrnicí Evropského parlamentu a rady 2006/32/ES O energetické účinnosti u konečných uživatelů a energetických službách a hodnotí jejich dosažení v českých podmínkách.
Cikhart, J.247 - 249