Číslo 5/2013

Současný právní stav kontrol klimatizačních systémů a kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie PDF 265 kB

Anotace...

Článek aktuálně reaguje na vyhlášku o kontrole klimatizačních systémů a na vyhlášku o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, jejichž účinnost počíná dnem 1. srpna 2013 v návaznosti na již dříve uveřejněné novelizované znění energetického zákona a na vyhlášku o energetických specialistech. Uvedené informace, které jsou určeny především energetickým specialistům a vlastníkům, ale i provozovatelům předmětných zařízení, uvádějí čtenáře do poměrně komplikované právní i technické problematiky popisovaných agend a upozorňují na nejvýznamnější části zmíněných právních dokumentů.
FRÝBA J.202 - 206
Modelování mezní vrstvy atmosféry v aerodynamických tunelech (2. část) PDF 1,2 MB

Anotace...

Druhá část článku je zaměřena na modelování turbulence nacházející se v mezní vrstvě atmosféry, především v tzv. přízemní vrstvě. Navazuje popis problematiky okrajových podmínek a parametrů charakterizujících simulovanou mezní vrstvu. Závěrem jsou popsány konkrétní metody simulace a dva základní typy používaných aerodynamických tunelů.
NOSEK Š.208 - 212
Faktory ovlivňující CFD simulaci konvekčního proudu nad zdrojem tepla ve vnitřním prostředí PDF 3,7 MB

Anotace...

Příspěvek navazuje na článek publikovaný ve VVI 5/2012, ve kterém byl navržen nový způsob zjednodušení numerických modelů zdrojů tepla založený na náhradě zdroje tepla jednoduchou okrajovou podmínkou. V následující studii je posouzen vliv modelu turbulence, teploty okolního vzduchu a algoritmu řešení rychlostního a tlakového pole na CFD simulaci konvekčního proudu nad osobou sedící v uzavřeném prostoru. Byly zpracovány a porovnány výsledky CFD simulací pro různé typy modelů turbulence a pro různé teploty okolního vzduchu v úloze s modelem sedící osoby. Teplotní pole nad sedící termální figurínou bylo také změřeno termovizní kamerou a experimentální výsledky byly porovnány s výsledky CFD simulací. Na základě provedené studie je možné doporučit modely turbulence, které jsou vhodné pro obdobné druhy simulací. Výsledky budou využity při dalším vývoji nové metody zjednodušeného modelování vnitřních zdrojů tepla.
ZELENSKÝ P., BARTÁK M., HENSEN J. L. M.214 - 220
Zpracování projektů TZB pro stavby v Ruské federaci PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek přináší základní přehled o podmínkách projektování zařízení TZB pro stavby umístěné v Rusku.
ŠIMÁNEK V.222 - 224
Facility management při snižování dopadů degradačních procesů z provozování technických zařízení budov PDF 466 kB

Anotace...

Článek pojednává obecně o degradačních procesech, které zkracují životnosti technického zařízení budov a o tom, jakými způsoby je možno předcházet či zmírnit dopady degradačních procesů a prodloužit tak životnost jednotlivých TZB . Životnost TZB je ovlivňována různými faktory, o kterých rozhodujeme již při plánovaní, ale tím nejvýznamnějším faktorem je pak následná péče člověka v průběhu provozování takového zařízení. Aplikují-li se zásady facility managementu do údržby TZB , pak můžeme předpokládat, že se tím výrazně sníží výpadky v provozu zařízení a zajistí se tak plynulý provoz bez odstávek.
KUDA F., BERÁNKOVÁ E.226 - 228
Numerická simulace rozložení střední radiační teploty v hale provozního ošetření vozů metra, vytápěné sálavými panely PDF 2 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá vnitřním prostředím v hale provozního ošetření vozů metra, která je vytápěna sálavými panely. V této sálavě vytápěné hale bylo v typickém 2D řezu numericky simulováno rozložení střední radiační teploty. K získání povrchových teplot byl použit radiační model „surface to surface“ (S2S). Výsledky numerické simulace ukazují rozdílné rozložení střední radiační teploty v hale prázdné a v hale plné během provozního ošetření vozů metra. Tyto rozdíly střední radiační teploty podle výsledků z numerické simulace dosahují v pobytové zóně osob až 5 K.
PLÁŠEK J., ŠIKULA O.230 - 232
Nízkoteplotní energetický úsporný systém vytápění budov PDF 318 kB

Anotace...

Autor se zabývá popisem nového nízkoteplotního systému EDDY a na příkladu ukazuje energetickou bilanci kombinovaného zdroje tepla s využitím kogenerační jednotky poháněné plynovým motorem a tepelného čerpadla.
KOPECKÝ P.234 - 236
Pozice bioplynových stanic v ČR PDF 972 kB

Anotace...

Příspěvek souhrnně přibližuje situaci v oblasti bioplynových stanic v ČR z pohledu surovinové základny, ekonomických parametrů (investice, provoz) a legislativních podmínek.
PŘIBYL E.238 - 240