Číslo 5/2022

Hydraulické napojení spotřebitelských okruhů

Anotace...

Příspěvek podrobně rozebírá různá hydraulická napojení spotřebitelských okruhů otopných soustav. Uvádí jak výhody a nevýhody jednotlivých provedení, tak vhodnost použití jednotlivých hydraulických napojení. Téměř pro každ ý způsob na pojení je uveden vzorový příklad ná vrhu regulační armatury.
BAŠTA J., GRUS J.202 - 210
Požadavky na prostředí a bezpečnost chladivových klimatizačních systémů

Anotace...

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti použití mírně hořlavých chladiv v chladivových klimatizačních systémech. Na základě dostupných podkladů popisuje postup hodnocení a výpočet maximální náplně chladiva v těchto systémech. V článku je uveden komentář k pla tnému znění ČSN EN 378 včetně možných souvislostí.
ZMRHAL V.212 - 216
Optimalizace provozu zdroje chladu obchodního centra

Anotace...

Článek se zabývá optimalizací provozu strojovny chladu vzhledem ke spotřebě elektrické energie. V rámci optimalizace je porovnáno několik variant provozu (spínání jednotlivých zdrojů chladu) a dvou základních provozních režimů. Výsledky jsou prezentovány jak předpokládanými chladicími faktory strojovny, tak potenciálem úspor získan ým z naměřených potřebných chladicích výkonů budovy .
LAIN M, ŠTEKER K.218 - 220
Implementace prediktivního řízení u systému CZT v lokalitě Beethoven

Anotace...

Článek se zaměřuje na vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení u systémů centralizovaného zásobování teplem (CZT). Metoda byla aplikována již u několika systémů CZT. V tomto článku jsou prezentovány výsledky z nasazení na CZ T v lokalitě Beethoven v Teplicích, včetně porovnání s původní regulací.
ŠULC J., CIGLER J., ŠMOLÍK J.221 - 223
Systém pro autonomní výrobu obnovitelné elektřiny a tepla - 2. část: Simulace a experiment

Anotace...

Druhá část příspěvku se zabývá simulacemi a reálnými experimenty s regulací pro provoz autonomního systému na výrobu elektřiny a tepla. Systém je tvořen kogenerační OR C jednotkou Wave, fotovoltaickými panely, bateriovým úložištěm a virtuálním zásobníkem tepla. Celý systém je umístěn v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Cílem experimentu je dodržet dodávky tepla, elektřiny a inimalizovat provozní náklad y s co nejvyšší účinností celého systému.
ŠAFRÁNEK J., MATUŠKA T.224 - 229
Experimentální ověření simulačního modelu ohřívače teplé vody s přímým ohřevem

Anotace...

Příspěvek přibližuje mapování provozního chování ohřívače v závislosti na profilu odběru teplé vody. Navazuje na předchozí práce, kde byl popsán simulační model ohřívače teplé vody s přímým ohřevem. Chování simulačního modelu v prostředí TRN SYS je ověřeno experimentálním měřením.
VAVŘIČKA R., BOHÁČ J., LANGEROVÁ E.230 - 234