Číslo 1/1999

Kriteria k projektování zaplavovacího větrání v administrativních budovách (1.část) PDF 47 MB

Anotace...

-
NICKEL J.2 - 8
Sálavé panely v parních soustavách PDF 47 MB

Anotace...

Článek uvádí typická zapojení a pravidla pro projektování horkovodních a teplo vodních sálavých zavěšených panelů ve výrobních halách, kde nositelem energie v primární síti je pára. Uvádějí se i praktické příklady tlakově nezávislé i závislé připojení sekcí panelů.
Kotrbatý M.9 - 12
Kondenzát z plynových kondenzačních kotlů PDF 47 MB

Anotace...

Autor pojednává o problematice kondenzátu ze spalin u kondenzačních kotlů. Uvádí konkrétní číselné hodnoty, které jsou využitelné v praxi.
Gabriel V.13 - 15
Otopné období 1997/98 z hlediska klimatických veličin PDF 47 MB

Anotace...

Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru poslední otopné sezóny v Praze. Z klimatických veličin naměře­ných v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny v tabulkách a grafech nejen základní hodnoty nezbytné pro výpočet potřeby tepla pro vytápění ale jsou uvedeny i další klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Ptáková D.17 - 23
Od účinnosti ke stupni využití PDF 47 MB

Anotace...

Článek pojednává o dnešním způsobu hodnocení zdrojů tepla přes stupeň využití. Vznikl volným překladem a úpra­vou materiálů firmy Viessmann s jejím laskavým svolením.
Bašta J.24 - 27
Větrání bytů v panelových domech (2.část) PDF 47 MB

Anotace...

-
Stárek L.28 - 32
Otopná soustava a indikátory (RTN) pro poměrné rozdělení nákladů na vytápění PDF 47 MB

Anotace...

Autor se zabývá problematikou indikátorů pro poměrné rozdělování nákladů z hlediska jejich umístění, konstrukce a odečtu indikovaných veličin.
Berounský V.33 - 39
Ionizace ovzduší v léčebných lázních Jáchymov PDF 47 MB

Anotace...

Jsou předloženy výsledky měření ionizace vnitřního a venkovního ovzduší v léčebných lázních Jáchymova srovnány s hodnotami, obvyklými v jiných lokalitách. Je uvedena příčina a diskutován vliv na zdraví.
Lajčíková A.40 - 42
Tvrdost pitné vody v Praze PDF 47 MB

Anotace...

Autoři vysvětlují jednu z vlastností pitné vody "tvrdost" (1; Ca + Mg) dodávané rozvodnou vodovodní sítí v hl. m. Praze. Popisují tři zdroje vody (Káraný, Želivka, Podolí) a uvádějí hodnoty 1: Ca + Mg (mmol/I), Ca (mg/I), Mg (mg/I). Klíčová slova: voda, Praha, (1: Ca + Mg), tvrdost vody
Kožíšek F., Kos J.43 - 45
Ochrana sbírek před biologickým poškozením PDF 47 MB

Anotace...

Jsou popsány metody, používané v muzeích, archivech a galeriích k ochraně sbírkových předmětů před biologickými škůdci. Základním preventivním opatřením je zajištění otimálního mikroklimatu.
Kopecká I.46 - 48
Ověření simulačního modelu vnitřního prostředí místnosti PDF 47 MB

Anotace...

Správnost simulačního modelu existující místnosti byla ověřena porovnáním experimentálně naměřených parametrů vnitřního prostředí s hodnotami vy počtenými simulačním programem. Byl sledován průběh teploty vzduchu a výsledné teploty uvnitř místnosti. Pro zadání podmínek venkovního klimatu byly použity hodnoty naměřené Ceským hydrometeorologickým ústavem v Praze. Statistická analýza sledovaných parametrů prokázala velice dobrou míru shody simu­lačního modelu s realitou.
Dunovská T49 - 49
Ověřování výsledků matematického modelování provozním měřením (2.část) PDF 47 MB

Anotace...

-
Neužil M., Procházková D.50 - 55