Číslo 1/2006

Otopné období 2004/05 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2004/05 v Praze. Z naměřených klimatických údajů v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou pro uvedenou sezónu a je vyhodnocena její energetická náročnost v porovnání s předchozím otopným obdobím a s padesátiletými normály. Další vybrané údaje dokreslují klimatické podmínky v Praze a nastiňují i ráz počasí během tohoto období v celé České republice.
Ptáková, D.2 - 8
Kombinace světlých zářičů a zpětného získávání tepla PDF 966 kB

Anotace...

V článku je diskutován problém absence minimálního hygienického větrání při vytápění průmyslové haly světlými plynovými zářiči a jako jedno z možných řešení je uvažována jednotka se zpětným získáváním tepla. Na základě simulačního výpočtu v softwaru Fluent jsou navrženy optimální umístění přiváděcích resp. odváděcích vyústek.
Hojer, O.9 - 11
Monitorovanie parametrov vnútrného prostredia pri sálavom vykurovaní PDF 2 MB

Anotace...

Na dvou příkladech experimentálního měření stavu vnitřního prostředí v průmyslových halách se sálavým vytápění je demonstrován způsob vyhodnocení pohody vnitřního prostředí metodikou používanou na Slovensku. Zajímavé a cenné pro naše čtenáře jsou především výsledky měření, které jsou původní prací autorky. Metodika vyhodnocení výsledků pro ČR je definována v Nařízení vlády č.178/2001 Sb. ze dne 18.4.200, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a jeho novelizace 523/2002 Sb. ze dne 13.12.2002, které kromě jiného stanoví hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště.
Kovářová, Z.12 - 14
Místní energetická ztráta spoje plastového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo PDF 1,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o experimentálním stanovení místní energetické ztráty ve spoji přímého potrubí z polypropylenu, spojovaného svařováním na tupo. Je uvedena velikost součinitele místní ztráty spoje plastového potrubí kruhového průřezu při turbulentním proudění čisté vody, významná pro projektanty potrubních systémů z plastů, která nebyla doposud experimentálně kvantifikována.
Melichar, J., Háková, J., Veselský, J., Michlík, L.15 - 18
Moderní koncepce výstavby pasivních rodinných domů v podmínkách ČR PDF 3,7 MB

Anotace...

Příspěvek informuje o výstavě, která je prvním skupinově realizovaným projektem souboru pasivních domů v České republice. Projekt řeší urbanistickou, architektonickou i stavební část, včetně technického vybavení moderním teplovzdušným systémem s řízeným větráním a rekuperací tepla. Použitý konstrukční systém fy Atrea s.r.o. z oddělených plášťů zajišťuje úplnou eliminaci tepelných mostů a snadné dosažení pasivního standardu těchto objektů při shodných nákladech v porovnání s běžnou výstavbou.
Morávek, P.19 - 24
Budova jako součást větracího systému/větrací systém jako součást budovy PDF 1,2 MB

Anotace...

Průvzdušnost obálky budovy (způsobená netěsnostmi ve stavebních konstrukcích) může mimo jiné výrazně ovlivnit výměnu vzduchu v budově, činnost větracího systému a potřebu tepla na vytápění. Příspěvek uvádí možnosti hodnocení celkové průvzdušnosti budov, shrnuje požadavky stavebních norem na průvzdušnost stavebních konstrukcí a formou parametrické studie ukazuje na jednoduchém příkladu zejména energetické důsledky vysoké průvzdušnosti.
Novák, J., Tywoniak, J.25 - 30
Řešení kondenzační strany chladicích zařízení (Část 2: referenční klimatické podmínky) PDF 3,2 MB

Anotace...

Článek vychází z hodinových měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku v roce 2003 na stanici Praha - Karlov. Pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny průměrné, maximální a minimální teploty venkovního vzduchu během dne. Je sledována četnost výskytu jednotlivých teplot vzduchu jak během roku, tak i během dne, a to v intervalech 6 až 14, 14 až 22, 22 až 6 a 0 až 24 hodin. Je uvedena funkční závislost střední měrné vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu na jeho teplotě a výsledky jsou porovnány s naměřenými údaji.
Petrák, J., Petrák, M.31 - 33
Kina z pohledu techniky prostředí PDF 59,9 kB

Anotace...

V současném kině je divácký dojem umocněn především vnímáním zvuku. Předložený článek uvádí přehled nejvíce používaných zvukových formátů pro prezentaci zvuku v kinech. Vysoké frekvenční rozsahy i široká dynamika záznamů zvuku vyžadují velmi nízké hodnoty hluku pozadí v kinosále. Těmto požadavkům je nutné přizpůsobit konstrukci stavby i zařízení techniky prostředí. Autor doporučuje použití ověřených způsobů distribuce vzduchu s ohledem na komfort diváka i na vlastní hluk elementů.
Smrž, V.35 - 37
Technické parametry rozvodného systému teplé vody ve vztahu k rozvoji legionel II. část - opatření v praxi PDF 641 kB

Anotace...

Následující příspěvek demonstruje na konkrétním objektu praktické řešení opatření ke snížení kontaminace rozvodů pitné vody legionelou. Tomuto účelu poslouží budova č. 5 v areálu SZÚ v Praze, jehož rozvody jsou osídleny počty legionel, převyšujícími limit 100 KTJ/100 ml dle vyhl. č. 252/2004 Sb. (6-560 KTJ/100 ml).
Šašek, J.38 - 39
Dioxiny a jejich separace z odpadních plynů PDF 221 kB

Anotace...

Článek pojednává o zdrojích, škodlivosti a metodách odlučování dioxinů z odpadních plynů odváděných do venkovního ovzduší. Poukazuje na problematiku odlučování dioxinů ve spalovnách i na zákonná omezení emisí dioxinů, zvláště v souvislosti s provozem spaloven odpadů.
Pětioký, K.42 - 44
Použití tepelně aktivních prvků stavební konstrukce k vytápění a chlazení kancelářských budov - díl I PDF 1,8 MB

Anotace...

Systémy vytápění a chlazení, které aktivně využívají velkou tepelnou kapacitu masivních stavebních konstrukcí jsou v dnešní době stále více využívány v mnoha Evropských zemích. Použití těchto systémů přináší významné energetické úspory. Článek uvádí přehled tepelně aktivních prvků stavebních konstrukcí užívaných v dnešní době, popisuje princip jejich funkce a podmínky pro jejich použití v administrativních budovách.
Kolařík, J., Babiak, J.45 - 48
Tepelná izolace s kapilárně aktivní tkaninou pro rozvody chladu PDF 2,6 MB

Anotace...

Tepelná izolace s tkaninou s knotovým efektem pro rozvody chladu je založena na kapilárním sání vláknité tkaniny, která slouží k odvedení zkondenzované vodní páry z povrchu trubky na vnější povrch izolace. Odtud se voda odpaří do okolního vzduchu. Toto zajistí prevenci dlouhodobé akumulace vlhkosti v izolačním materiálu. Tkanina zajišťuje suchost vlastní struktury izolace, proto je izolační systém schopen udržet své tepelně izolační vlastnosti po celou dobu její životnosti. Vlhkost je obsažená pouze v tkanině. Článek popisuje princip funkce tepelné izolace pro chladové rozvody založené na knotovém efektu, systém je také možné nazvat samovysychajícím. Vysychací schopnosti systému byly podrobeny několika experimentům. Výsledky, které jsou prezentovány ve článku ukazují, že tento typ izolačního systému je funkční u potrubí s teplotou vyšší než 0 °C a pro okolní podmínky, které se běžně v praxi vyskytují.
Koverdynský, V.49 - 54