Číslo 1/2013

Regulace chladivových klimatizačních systémů PDF 1,8 MB

Anotace...

Článek volně navazuje na dříve publikovaný příspěvek ve VVI s názvem „Technické aspekty při projektování chladivových systémů“ a seznamuje čtenáře se základními principy regulace chladivových klimatizačních systémů.
DUŠKA M., ZMRHAL V., KREPINDL J.2 - 5
Projekt chladícího zařízení pro hotel Mosaic House,Praha 1 PDF 1,4 MB

Anotace...

Autoři článku prezentují svůj energeticky úsporný projekt chladicího zařízení v hotelu Mosaic House. Zdůrazňují zejména výhodnou změnu koncepce v systému chlazení kondenzátoru chladicí jednotky oproti zahraniční studii zajištěné investorem. Po dvouletém provozu hotelu se potvrzuje efektivita využívání energií. Hotel získal v tomto roce jako první ve střední Evropě certifikaci BREAM.
JOCHMAN J.6 - 8
Optimální volba zdroje pro nízkoenergetické domy PDF 776 kB

Anotace...

Autor se zabývá různými přístupy k vytápění a přípravě TV u nízkoenergetických domů. Dává jak obecná doporučení, tak ukazuje konkrétní řešení s příslušnými energetickými ukazateli.
HELEBRANT V.10 - 13
Ohřev asfaltu v obalovně Kytín PDF 5,3 MB

Anotace...

Článek popisuje ne příliš běžnou otopnou soustavu, kde teplonosnou látkou je termoolej. Od realizace v roce 2009 uběhla již poměrně dlouhá doba a je přínosné, že autor uvádí zkušenosti s provozem této soustavy. V roce 2009 skončila hlavní část rekonstrukce, dílčí dodávky (montáž odporových kabelů a montáž nožových šoupátek) probíhala do r. 2011.
ŠERKS P.14 - 16
Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody PDF 1,2 MB

Anotace...

Článek přibližuje možnosti „šetrné“ dezinfekce nejen pitné vody, důkladně informuje o možnostech dezinfekce UV zářením, uvádí výhody i potenciální rizika, omezující stavy k využívání a také legislativní požadavky včetně údajů o zahraničních informacích. Projektanti, kteří budou zvažovat aplikaci této dezinfekční technologie by měli, jak doporučuje autor, uplatnit i další požadavky již skutečného provozního stavu, tedy bioindikaci účinku UV zařízení při dezinfekci pitné vody. Možnosti uplatnění této technologie pro dezinfekci vody jsou v příspěvku názorně uvedeny.
ŠAŠEK J.17 - 19
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb. PDF 64,7 kB

Anotace...

Článek upozorňuje na změny požadavků původního nařízení vlády (dále NV) č. 361/2007 Sb. v oblasti mikroklimatických podmínek, tepelné a chladové zátěže a větrání na pracovišti. Nové NV pod číslem 93/2012 Sb. zavádí jiné požadavky na maximální teploty na pracovišti, přináší změny v požadovaných rychlostech proudění vzduchu, zavádí novou veličinu pro hodnocení tepelného komfortu – stereoteplotu a zcela odlišně řeší pro letní období pitný režim zaměstnanců. Požadavky na větrání byly dány do souladu se stavební vyhláškou č. 20/2012 Sb., tj. minimální dávka přiváděného venkovního vzduchu na osobu je nyní i v tomto NV 25 m3/h.
MATHAUSEROVÁ Z.20 - 22
Kontrola tepelnětechnického stavu budov PDF 4,2 MB

Anotace...

The author occupies himself with the thermo-graphic method of the evaluation concerning the thermal and technical condition of the building skin (coat), in his contribution. The author describes individual peripheral conditions of the thermo-graphic measurement and their effect to the total measuring situation, in detail. Further, there are specified several examples of the thermogram building evaluation in the relation to the possibilities of changes regarding peripheral conditions and the appearance of thermogram graphic presentation, in his article.
VAVŘIČKA R.23 - 27
Nanomateriály a ochrana zdraví na pracovištích PDF 1002 kB

Anotace...

Autor podává základní informaci o nanomateriálech a jejich působení na zdraví na pracovištích. Definuje pojem nanočástice, uvádí vlastnosti a využití vyráběných nanomateriálů, včetně využití v medicíně. Popisuje účinky nanomateriálů na pracovištích, měření a hodnocení jejich expozice. Vzhledem k nedostatečné legislativě v této oblasti doporučuje při nakládání s nanomateriály jednat podle principu předběžné opatrnosti.
MRÁZ J.28 - 31
Požární potrubí pro vzduchotechniku a pro zařízení odvodu kouře a tepla PDF 272 kB

Anotace...

Článek je zaměřen na fenomén, kterému moderní doba přikládá stále větší význam a míra jeho řešení je mimo jiné také obrazem technické i kulturní úrovně společnosti. Požární bezpečnost staveb, a zvláště jejich některých souborů a součástí, je obor poměrně mladý a osvojení jeho problematiky není vždy zcela vžito. Autor článku si je zřejmě této skutečnosti vědom a proto přistupuje k zevrubnému sestavení a vysvětlení základních pojmů tohoto oboru s odkazem na jejich význam a přesné definice v příslušné normové literatuře. Článek tedy nepřináší snad nové projektové nebo konstrukční řešení, ani ekonomické nebo jiné hodnocení technického problému, ale je takřka učebnicovým souhrnem základních principů a opatření, jejichž smyslem je dosažení vyšší dokonalosti našich staveb z hlediska preventivní ochrany zdraví nebo i životů jejich uživatelů.
TOMAN S.32 - 36