Číslo 2/1995

Individuální programová regulace vytápění PDF 42,4 MB

Anotace...

-
LANG J., ŠPIČKA J.66 - 67
Tepelná čerpadla s kapalinovým okruhem v klimatizaci budov PDF 42,4 MB

Anotace...

-
NEDOMA R.68 - 72
Odstraňování vzduchu a plynů z replovodních otopných soustav PDF 42,4 MB

Anotace...

Článek upozorňuje na důležitost řešení problematiky vzduchu v otopných soustavách. Pro projektanty a provozovatele uvádí jednu z možností odstraňování vzduchu z otop­ných soustav užitím automatické expanzní nádoby rakouské firmy OLYMP. Předkládané zařízení řeší nejen problematiku odstraňování vzduchu z otopných soustav, ale komplexně celé vodní hospodářství teplovodních systémů
PTÁKOVÁ D.73 - 76
Větrání obytných domů - bytová větrací jednotka s rekuperací tepla PDF 42,4 MB

Anotace...

-
ZÁLEŠÁK M.77 - 80
Demonstrační projekty realizované se státní podporou PDF 42,4 MB

Anotace...

-
RŮŽIČKOVÁ I.81 - 82
Plynová kotelna s kondenzací spalin PDF 42,4 MB

Anotace...

-
FANTYŠ J.89 - 92
Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu ( III.část ) PDF 42,4 MB

Anotace...

-
TOMAN S.93 - 97
Snižování hluku ( XIII.část ) PDF 42,4 MB

Anotace...

-
NOVÝ R.98 - 101
Šíření radonu v budovách PDF 42,4 MB

Anotace...

-
DOUŠA P.102 - 103
Rotační regenerační výměníky a jejich použití PDF 42,4 MB

Anotace...

-
PŘÍHODA Z.105 - 107
Správná výrobní praxe z hlediska vzduchotechniky PDF 42,4 MB

Anotace...

-
DLABAČ Z.110 - 111
Měřiče tepla a otopné soustavy PDF 42,4 MB

Anotace...

Příspěvek je reakcí na článek Ing. Jozefa Lováse, CSc.: Správna montáž a návrh objektových mera­čov tepla (VVI, r.3, 1994, Č. 2, str. 50), ve kterém jsou uvedeny obecné zásady pro montáž objekto­vých měřičů tepla. Uvádí některé další pokyny pro montáž měřičů tepla, zejména o část vlivu měřiče na činnost otopných soustav a rozvodů. Především upozorňuje na nesprávnou volbu typu měřiče a měřicího rozsahu vodoměru a na provoz měřiče tepla v soustavě s příliš malým teplotním spádem, což je častou příčinou chybného použití měřiče. Dále si všímá častého narušení tlakové stability otopných soustava vysvětluje způsob jak tomu čelit. Z článku jsou zřejmé bohaté zkušenosti autora v oboru montáže měřičů tepla.
HORN O.112 - 113
Teplotní poměry v otopném období 1993 - 1994 v Praze PDF 42,4 MB

Anotace...

-
HLAVAČKA V.114 - 115
Oceňování stavebně montážních prací při vnitřních instalacích PDF 42,4 MB

Anotace...

Pojednání shrnuje problematiku určování cen prací při vnitřních instalacích. Zásady, stanovené v článku jde aplikovat všeobecně na stanovení cen stavebních prací. Podrobně je dán základní návod, jakým způsobem může dodavatel (prodávající) stanovit cenu za dodávku. Jde o dodávky veřejných prací a o dodávky v běžných případech pro soukromé právnické a fyzické osoby. Zároveň autor upozorňuje na problémy a rizika, která vznikají při podceněním nabídky. Toto pojednání má stejnou závažnost pro ob jednatele (kupujícího) zmíněných pracf. Bude záležet na kvalitě a serioz­nosti dodavatelské firmy, aby cenová nabídka odpovídala požadavkům kupujícího a také na kupují­cím, aby pro tuto nabídku dal kvalitní podklady.
BANĎOUCH B.118 - 122
Třídění a použití filtrů atmosférického vzduchu z hlediska současných norem PDF 42,4 MB

Anotace...

Článek zpracovává závažnou problematiku třídění a použití filtrů atmosférického vzduchu, kde v této oblasti existuje ve světě i u nás celá řada měřicích metod a rozdl1ných třídění a tato skutečnost znesnadňuje orientaci (Iři volbě filtrů. V oblasti filtrů pro běžné větrání seznamuje autor s tříděním podle normy CSN EN 779, kterou Česká republika přebírá pře­kladem z normalizace CEN ve státech Evropské Unie. Jako cenná informace je u jednotli­vých tříd filtrů uvedena závislost frakční odlučivosti na velikosti částice. V oblasti vysoceú­činných filtrů jsou popsány jednotlivé zkušební metody a zásady u připravované normy CEN pro státy EU, která vychází z návrhu DIN 24183. Je uvedeno srovnání zařazení vyso­ceúčinných filtrů podle stávajících zkušebních metod a podle připravované normy CEN. V závěru jsou uvedeny příklady použití jak filtrů pro běžné větrání, tak filtrů vysoce­účinných.
MOJŽÍŠ M.118 - 122