Číslo 2/1997

Etické zásady v technice PDF 44,2 MB

Anotace...

Článek poukazuje na nezbytnost dodržovat etické zásady v technické činnosti, neboť jsou důležitým mravním faktorem zdravé společnosti.
Vašečka J.54 - 55
Směšovací ejektory (dokončení) PDF 44,2 MB

Anotace...

Druhá část článku je věnována vlastnostem regulovatelných ejektorů s měnitelným průřezem v trysce. V závěru jsou formulována pravidla pro vhodné použití těchto přístrojů.
Brož K.56 - 59
Ústřední vytápění - věc neznámá? (III. část) PDF 44,2 MB

Anotace...

-
Ráž, J.60 - 61
Kogenerační jednotka a absorpční chladicí zařízení PDF 44,2 MB

Anotace...

Příspěvek vychází z praktických zkušeností s provozem kogenerační soustavy, kterých je doposud technické veřejnos­ti známo minimum. Autor popisuje provozní režimy dodávky elektrické energie, tepla a potažmo i chladu pro nemocni­ci, vybavenou jak kogeneračními jednotkami, tak i záložní kotelnou a srovnává různé alternativy praktických aplikací kogeneračních soustav v různých podmínkách. Stať má značnou informační hodnotu, neboť zahrnuje různé úhly pohledu na provoz a využívání tohoto nově se prosazujícího způsobu krytí energetických potřeb budov, zohledňuje i velmi závažná ekologická hlediska a vychází ve velmi vhodné době, kdy se zejména při rekonstrukci energocenter uvažuje o aplikaci kogeneračních jednotek v souběhu s dalšími zdroji tepla pro objekty.
Petrák, J.62 - 65
Koroze v otopných soustavách PDF 44,2 MB

Anotace...

Autor pojednává o vzniku a příčinách vzniku koroze, o škodách způsobených korozí a ochraně proti korozi v otopných soustavách. Upozorňuje na nevýhody smíšené instalace.
Bašta, J.66 - 68
Optimální mikroklimatické podmínky pracovišť PDF 44,2 MB

Anotace...

Aplikace hygienické směrnice Č. 46 z roku 1978 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí je již řadu let předmětem diskuse jak projektantů, tak i zvláště provozovatelů zařízení techniky prostředí budov, jmenovitě pak v objek­tech, jejichž užívání je na správné funkci těchto zařízení zcela závislé. Převládá názor, že zmíněná Hygienická směrnice měla být novelizována již dávno a odborná veřejnost očekává informace o nových směrných hodnotách pro posuzování parametrů mikroklimatu. Článek autora, který je jedním ze zpracovatelů novely směrnice, naznačuje, jakou metodikou je uvedená problematika řešena.
Jokl, M.69 - 72
K regulaci oběhových čerpadel škrcením PDF 44,2 MB

Anotace...

Při regulaci oběhových čerpadel škrcením průtoku bývá regulační prvek řazen v sérii nebo paralelně (v obtoku), a je buď součástí čerpadla nebo potrubí. Podle toho je zaveden způsob sledování provozních stavů čerpacího systému z hlediska čerpadla nebo z hlediska potrubí. V příspěvku se vysvětluje souvislost obou postupů.
Bláha, J.73 - 74
Vliv světlíků na stav vnitřního prostředí průmyslových hal PDF 44,2 MB

Anotace...

Článek ukazuje vliv prosvětlovacích a větracích světliků na stav vnitřniho prostředí průmyslových montovaných hal typu HARD Jeseník v letním a zimním období.
Neužil, M.75 - 79
Metodika výpočtu konvekčních výměníků tepla PDF 44,2 MB

Anotace...

-
Lerl Z., Pokorný B.příloha