Číslo 2/2001

Směrnice pro větrání kuchyní PDF 46 MB

Anotace...

-
Morávek P., Morávek D.41 - 45
Desikační odvlhčování vzduchu vysoušecími prostředky v kombinaci s výrobou energie PDF 46 MB

Anotace...

Klimatizační zařízení s odvlhčováním desikačními rotory, využívající elektřinu a teplo z kogeneračních jednotek s motory poháněnými zemním plynem, jsou energeticky úsporné. Příspěvek dokládá příklad kombinace a vzájemné součinnosti součástí takto kombinovaných systémů. Na výsledcích použití v hotelu a v sanatoriu jsou vypočteny dosažitelné úspory.
Wurm J.54 - 58
Principy některých trendů ve vzduchotechnice PDF 46 MBHemzal K.59 - 62
Optimalizace distribuce vzduchu z hlediska hluku PDF 46 MB

Anotace...

Článek informuje o poznatcích z experimentů v rámci doktorské disertační práce, zaměřené na získání poznatků o hluku generovaném proudem vzduchu obtékajícím lopatky a mříže při rychlostech proudění používaných v nízkotlaké vzduchotechnice.
Putta L.63 - 67
Spaliny a jejich vliv na životní prostředí PDF 46 MB

Anotace...

Je pojednáno o jednotlivých škodlivinách, které se ve spalinách dostávají do ovzduší a podílejí se na jeho znečišťování. Je popsán jejich vliv na člověka, na rostlinstvo, zejména na lesy, na půdu a živočichy.
Lajčíková A.68 - 70
První české solární zařízení se sezónní akumulací tepla PDF 46 MB

Anotace...

Článek uvádí hodnocení využití sluneční energie v kombinovaném zdroji s tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem při sezónní akumulaci sluneční energie pro vytápění a ohřívání užitkové vody. Tento zdroj byl se státními podporami (Státního fondu životního prostředí, České energetické agentury a ČEZ) postaven v objektu dílen "Humanita" Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a uveden do chodu na sklonku léta 1995.
Brož K. , Schwarzer J. , Šourek B.73 - 79
Projektová dokumentace vytápění PDF 46 MB

Anotace...

Porovnání legislativních materiálů pro vymezení rozsahu projektové dokumentace v jejich jednotlivých stupních a etapách. Návrh upřesnění požadovaného rozsahu projektové dokumentace. Odborná veřejnost získá podklad k jednání v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a pomůcku pro vytvoření tlaku na legislativní organizace.
Toman S.85 - 89
Nezbytnost hydraulického vyvážení otopných soustav z hlediska správné regulace PDF 46 MB

Anotace...

Příspěvek zdůvodňuje nezbytnost hydraulického vyvažování otopných soustav. Na jednotlivých příkladech ukazuje příčiny zakládající na nezbytnost hydraulického ošetření soustav.
Hurych M.90 - 93
Evropský standart pro větrání PDF 46 MB

Anotace...

Předmětem EUR 14449 EN Směrnice pro požadavky na větrání v budovách je stanovení potřebného množství vzduchu pro větrání. Stanoví se jednak na základě požadavků na zdraví, jednak na pohodu prostředí. Z obou veličin se volí vypočítaná vyšší hodnota. Z hlediska zdraví jsou základem přípustné koncentrace WHO, z hlediska pohody prostředí smyslová zátěž v olfech a vnímaná kvalita vzduchu v decipolech, kterou je možno zvolit ze tří kategorií: A, ve které se připouští pouze 10 % nespokojených, B s 20 % nespokojených a C s 30 % nespokojenými. Způsob stanovení je demonstrován na příkladu: stanovení potřebného množství vzduchu pro stávající budovu.
Jokl M.94 - 96
Matematický popis otopného období PDF 46 MB

Anotace...

V článku je navržena funkce standardní doba výskytu venkovních teplot v otopném období, vhodná pro aplikaci v energetických výpočtových programech. Ze vztahů, které z ní autor dále odvozuje, lze řešit pro různé klimatické oblasti průběh a výskyt venkovních teplot, dobu otopného období, průměrnou venkovní teplotu v otopném období nebo v jeho části, průběh a výskyt tepelných výkonů a potřeb tepla pro vytápění. V závěru je uveden číselný příklad užití.
Valenta V.99 - 102