Číslo 3/1992

Snižování hluku ( II.část ) PDF 17,5 MB

Anotace...

Článek pojednává o problematice hluku a zákonitostech akustiky. Je druhým ze seriálu článků, které mají vysvětlit zákla­dy oboru technika prostředí i oborů souvisejících. Snahou autorů jednotlivých článků seriálu je podat ucelený soubor informací formou výukového kursu (pokračování).
NOVÝ R.2 - 5
Aktuálnost vzduté vody ve vnitřní kanalizaci PDF 17,5 MB

Anotace...

Článek pojednává o problémech souvisejících se zajištěním budov proti vzduté vodě. Rozebírá příčiny jejího vzniku, možnosti ochrany v našich podmínkách a upozorňuje na pokročilá technická řešení tohoto problému v zahraničí.
ONDROUŠEK K.6 - 10
Nové pohledy na práci projektantů tepelných zařízení PDF 17,5 MB

Anotace...

Článek kriticky hodnotí způsoby projektování ústředního vytápění v minulosti a zamýšlí se nad změnami, které přinesla tržní ekonomika. Závěr je věnován prognózám vývoje cen tepla při spalování různých druhů paliv v komunálně-bytovém sektoru.
STŘIHAVKA V.11 - 13
Radonové riziko z geologického podloží PDF 17,5 MB

Anotace...

V článku jsou shrnuty základní poznatky z regionálního výzkumu a hodnocení radonového rizika na území Ceské republiky.
BARNET I.14 - 16
Rekuperace tepla v galvanizovnách výměníky z plastu hPS PDF 17,5 MB

Anotace...

-
MORÁVEK P.19 - 21
Nová malokapacitní komorová sušárna PDF 17,5 MB

Anotace...

-
VIKTORÍN Z.22 - 22
Využití vizualizace proudění ve větrání PDF 17,5 MB

Anotace...

-
HEMZAL K.23 - 24
Novinky v tepelně technických normách PDF 17,5 MB

Anotace...

-
TOMAN S.25 - 26
Ergonomické normy pro tepelně technické prostředí PDF 17,5 MB

Anotace...

-
GLIVNICKÝ V.27 - 27
Norma ASHRAE o kvalitě vnitřního ovzduší PDF 17,5 MB

Anotace...

-
neznámý28 - 28
Zkušenosti s provozem kapalinového systému zpětného získávání tepla v Paláci kultury PDF 17,5 MB

Anotace...

Článek obsahuje zkušenosti autora z provozu a údržby kapalinového systému zpětného získávání tepla v klimatizačním zařízení Paláce kultury v Praze. Jednoznačně ukazuje účelnost použití tohoto systému, přičemž nazastírá jeho provozní obtíže.
KRATOCHVÍL J.